Patrimoniale actualiteit

Vastgoed in Frankrijk: de sociale bijdragen op onroerende inkomsten en meerwaarden van niet-ingezetenen zijn terug

 Auteur: Jean-Jacques Debacker, estate planner

 12 januari 2016

  

De Franse wetgever heeft, bij wijze van eindejaarsgeschenk voor de Franse fiscus, een sluwe kunstgreep uitgehaald om Franse niet-ingezetenen toch opnieuw te onderwerpen aan sociale bijdragen op de onroerende inkomsten en meerwaarden die ze genieten.

 

De saga gaat verder ...

U herinnert zich dat Frankrijk sinds 2012 niet-ingezetenen 15,5% sociale bijdragen liet betalen op hun onroerende inkomsten en meerwaarden verworven in Frankrijk. In een arrest van 26 februari 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie evenwel dat die sociale bijdragen in strijd waren met de Europese verdragen. Zij verplichtten immers ingezetenen van de Europese Unie bij te dragen aan de financiering van een ander sociaal zekerheidsstelsel dan dat van hun eigen woonstaat. Het gaat hier om het Franse sociaal zekerheidsstelsel (zie Patrimoniale Actualiteit van 11 december 2014 en 3 maart 2015).


Frankrijk heeft die rechtspraak toen aanvaard en engageerde zich om de niet-verschuldigde bijdragen terug te betalen aan de benadeelde niet-ingezetenen (zie Patrimoniale Actualiteit van 28 oktober 2015). Frankrijk blijkt zich evenwel niet zomaar gewonnen te geven. Om de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie te omzeilen, werd bij wet de bestemming gewijzigd van de sociale bijdragen op onroerende inkomsten en meerwaarden van niet-ingezetenen.

 

'Solidaire' sociale bijdragen?

Artikel 24 van de wet van 21 december 2015 betreffende de financiering van de sociale zekerheid voor 2016 bepaalt namelijk dat de sociale bijdragen van Franse ingezetenen en Franse niet-ingezetenen op hun vermogensinkomsten vanaf 1 januari 2016, bestemd zijn voor het 'Ouderdomssolidariteitsfonds' (Fonds de solidarité vieillesse) en de 'Nationale solidariteitskas voor de autonomie (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)".


Die nieuwe bestemming is bedoeld om 'niet op premie- of bijdragebetaling berustende sociale uitkeringen' te financieren, dus sociale uitkeringen die worden gestort zonder een voorafgaandelijke bijdrage. Het Franse systeem van sociale minima bevat immers diverse voorzieningen van dit type zoals bijvoorbeeld het actieve solidariteitsinkomen (revenu de solidarité active, RSA) om uitsluiting te bestrijden.


Het verband tussen de financiering en de sociale uitkeringen is dus feitelijk doorgeknipt. Iedereen kan deze sociale uitkeringen genieten zonder aan de financiering ervan te hebben bijgedragen. De enige voorwaarde is dat hij of zij een ingezetene van Frankrijk is. Door die beschikkingen gaat de Franse wetgever ervan uit dat de sociale bijdragen die zij oplegt aan niet-ingezetenen, nu wel degelijk conform zijn met het Europese recht.


De toekomst zal uitwijzen of deze tactische zet van de wetgever niet weer in vraag gesteld zal worden indien Franse niet-ingezetenen beroep aantekenen bij het Europees Hof van Justitie. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

 

Redactie afgesloten op 12 januari 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

  •