xavier nelis

Regering maakt nieuwe fiscale maatregelen van de taxshift bekend

 

Auteur: Xavier Nelis

 

De regering Michel had een minder grote fiscale en sociale druk op het arbeidsinkomen beloofd. Die zit er nu aan te komen met een fiscale verschuiving waarvan ze zopas de eerste elementen presenteerde. Uiteraard staan tegenover lagere loonlasten ook compenserende maatregelen. Zo stijgt de roerende voorheffing, komt er een belasting op beursmeerwaarden, enz. Wij bekijken die van dichterbij maar met één reserve. Al die maatregelen moeten nog door het parlement worden gestemd en kunnen dus nog wijzigen. Een eerste overzicht.

 

 

Stijging van het nettoloon tegen 2019

 

De regering Michel kondigde aan het loon van werknemers geleidelijk te verhogen met 100 euro netto per maand tegen 2019. Die verhoging zou gelden voor een gemiddeld bruto-inkomen van 2.800 euro per maand. De winst zal meer of minder uitgesproken zijn naargelang het inkomen zich onder of boven dit gemiddelde situeert (zie tabel).

 

Bruto-inkomen per maand

Stijging van het nettoloon/maand

1.500 EUR

minstens 140 EUR/maand

2.100 EUR

minstens 121 EUR/maand

2.800 EUR

minstens 102 EUR/maand

3.300 EUR

minstens 91 EUR/maand

4.500 EUR

minstens 78 EUR/maand

5.500 EUR

minstens 63 EUR/maand

 

Technisch gezien berust deze globale inkomensverhoging op:

 • een verhoging van het belastingvrije gedeelte van het inkomen (voor het aanslagjaar 2016 bedraagt dit gedeelte 7.090 euro);
 • de geleidelijke afschaffing van de aanslagvoet van 30% die momenteel geldt voor schijf tussen 8.710 en 12.400 euro. Op termijn wordt de eerste inkomensschijf, waarvoor u de minimale aanslagvoet van 25% betaalt, dus opgetrokken tot 12.400 euro;
 • een verhoging van de forfaitaire beroepskosten;
 • een verhoging van de fiscale werkbonus (wat een belastingvermindering is voor de lage lonen).

 

Zelfstandigen en kmo's

 

 • De sociale bijdragen van zelfstandigen zouden geleidelijk zakken van 22% naar 20,5%.

 

 • De patronale sociale bijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer zouden verdwijnen. De bestaande vermindering van de sociale bijdragen voor de vijf eerste werknemers wordt uitgebreid tot de zesde werknemer.

 

 • De werkgeversbijdragen zouden geleidelijk dalen van 33% naar 25%.

 

 • De investeringsaftrek voor kmo's en zelfstandigen zou verdubbelen tot 8%.

  

Compenserende maatregelen

 

 

 • Stijging van de roerende voorheffing: de roerende voorheffing wordt opgetrokken van 25 naar 27%, voor de meerderheid van de roerende inkomsten en dat eventueel al vanaf 2016. Niet enkel de nieuwe beleggingsinstrumenten vanaf 2016 worden geviseerd maar ook de inkomsten die vanaf 1 januari 2016 toegekend of uitgekeerd worden op bestaande financiële instrumenten.  

   

   

  Inkomsten van

  Roerende voorheffing

  Gereglementeerde spaarrekeningen
  (boven een eerste vrijgestelde schijf van interesten tot 1.880 euro)
  blijft onveranderd behouden op 15%
  Termijnrekeningengaat van 25% naar 27%
  Kasbonsgaat van 25% naar 27%
  Obligatiesgaat van 25% naar 27%
  Staatsbons 'Leterme'blijft onveranderd op 15%
  Andere staatsbonsgaat van 25% naar 27%
  Volksleningengaat van 15% naar 27%

  Gereglementeerde vennootschap voor residentieel vastgoed

  gaat van 15% naar 27%[1]

   

  Aandelengaat van 25% naar 27%

   

   • Belasting op de beursmeerwaarden: er is nog steeds sprake van een belasting op de beursmeerwaarden via de personenbelasting. Die zou 33% bedragen en enkel gelden voor meerwaarden op beursgenoteerde aandelen die binnen de zes maanden van aankoop weer worden verkocht. De inhouding zou via de financiële tussenpersonen verlopen. Minderwaarden zouden evenwel niet aftrekbaar zijn. De besprekingen over de inwerkingtreding zijn nog aan de gang.

    

  • Nieuwe fiscale regularisatie: de regering plant in 2016 een vierde regularisatieronde, ditmaal in de vorm van een permanente maatregel. Zo hoopt ze al in 2016 250 miljoen euro binnen te halen. Deze regularisatie komt er niet toevallig nu. Komend jaar komen immers alle bankrekeningen in een heel aantal landen[1] in aanmerking voor de internationale gegevensuitwisseling waartoe de belastingadministraties zich verbinden vanaf 2017. Niet onbelangrijk in dit verband: hoe langer de belastingplichtige wacht om zijn situatie te regulariseren, hoe zwaarder de boetes worden. Volgens de informatie die al in de pers is verschenen, zou het regularisatietarief in 2016 als volgt zijn:
  • 36% van het verjaarde kapitaal (tegen 35% voor de EBA-ter);
  • minstens 20% voor de niet-aangegeven inkomsten + verschuldigde ontdoken belasting (tegen 15% voor 'gewone' belastingontduiking of 20% voor ernstige en georganiseerde belastingontduiking van de EBA-ter);
  • minstens 15% van de niet-aangegeven beroepsinkomsten voor de socialezekerheidsbijdragen (idem EBA-ter);
  • 25% voor de niet-aangegeven inkomsten van het lopende jaar + (nieuwe) ontdoken belasting.

    

   Accijnsverhoging

    

   De accijnzen op diesel zouden stijgen. Volgens de regering zou een volle tank van 50 liter in 2016 2 euro meer kosten, in 2017 4 euro meer en in 2018 7 euro meer. Benzine daarentegen wordt goedkoper: min 1,3 euro per jaar vanaf 2016, dus min 3,9 euro in 2018.

    

   De accijnzen op tabak, alcohol en frisdranken zouden eveneens stijgen.

    

   Wij informeren u via deze weg zodra de meer definitieve modaliteiten bekend zijn.

    


   [1] Omdat het voorkeurtarief van roerende voorheffing verdwijnt, zouden deze vennootschappen niet langer de verplichte 80% van hun portefeuille in residentieel vastgoed moeten beleggen .

   [2] In 2018 wordt in Zwitserland het bankgeheim opgeheven en tegen 2016 neemt Luxemburg deel aan de informatie-uitwisseling.

    

    

  Redactie afgesloten op 14 oktober 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
   

  © BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

   

   

  Dit artikel afdrukken
   

   

   Dit artikel delen

   

   

   

  Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

  Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

   

   

   

  De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

  Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.