Jan Desmet

Liquidatiereserve nu ook uitgebreid tot winsten boekjaren 2012 en 2013

 

Jan Desmet, estate planner.

  

Goed nieuws: de fiscale gunstmaatregel voorzien voor de liquidatiereserve wordt binnenkort uitgebreid tot de winsten over de boekjaren 2012 en 2013.

 

Van 10% naar 25%

In 2013 verhoogde de regering Di Rupo het belastingtarief voor vereffeningen van 10% tot 25%. Dat leidde tot een storm van protest bij veel ondernemers. Die hadden erop gerekend hun opgespaarde reserves tegen een lage belasting te ontvangen. Om toch nog een vereffening tegen het oude tarief mogelijk te maken, ging het hogere tarief pas in op 1 oktober 2014.

 

Overgangsmaatregel regering Di Rupo

De regering Di Rupo wilde uiteraard niet dat vennootschappen massaal zouden liquideren in de aanloop naar 1 oktober 2014. Daarom kwam er een overgangsmaatregel:

 • de bestaande reserves konden nog uitgekeerd worden tegen het oude tarief van 10%;
 • om ze naderhand op te nemen in het kapitaal van de vennootschap.
 • uitkering van dat kapitaal leidt niet tot een bijkomende belastingheffing wanneer men effectief overgaat tot vereffening van de vennootschap.  
   

Permanente maatregel regering Michel I

De commotie over de drastische belastingverhoging op de pensioenspaarpot van veel ondernemers bleef evenwel aanhouden. Daarom werkte de regering Michel I een permanente regeling uit die voortbouwt op de overgangsmaatregel van de vorige regering.

Volgens deze regeling kunnen KMO-vennootschappen jaarlijks hun winst geheel of gedeeltelijk overboeken naar een zgn. liquidatiereserve. Dat kan tegen een afzonderlijk belastingtarief van 10%. Bij de latere vereffening van de vennootschap komen die sommen dan zonder bijkomende heffing tot uitkering. Deze voordeelmaatregel blijft beperkt tot de jaarwinst. De belastingvrijstelling geldt enkel wanneer de liquidatiereserve uitgekeerd wordt bij de vereffening.

Een bijkomende belasting is er wel op de uitkering onder de vorm van dividend, vóór de liquidatie van de vennootschap. Die bedraagt:

 • 15% bij uitkering van de reserve binnen de 5 jaar na de aanleg ervan en
 • 5% als u langer wacht dan 5 jaar met de uitkering. In het laatste geval bedraagt de globale belastingdruk dus 15%: 10% vennootschapsbelasting + 5% roerende voorheffing.
  KMO's kunnen zo dividenden uitkeren tegen een verminderd belastingtarief. 
   

Uitbreiding van de permanente maatregel

De overgangsmaatregel van de regering-Di Rupo gold voor een vennootschap die boekhouding voert per kalenderjaar, voor de winsten tot en met het boekjaar 2011.

De permanente maatregel van de regering Michel I gold enkel voor winsten vanaf boekjaar 2014.

De winsten van de boekjaren 2012 en 2013 vielen op die manier tussen de plooien in en kwamen dus voor geen van beide gunstmaatregelen in aanmerking. Daarom besliste de regering om de permanente regeling uit te breiden tot winsten gerealiseerd in 2012 en 2013.

 

 

 Redactie afgesloten: 30 april 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

U herinnert zich wellicht dat de wetgever in 2011 een centraal aanspreekpunt (CAP) installeerde bij de Nationale Bank van België (NBB). Met als bedoeling: de bankrekeningen van de Belgische belastingplichtigen verzamelen en centraliseren[1]. Op die manier kan de belastingadministratie haar financiële onderzoeken doen binnen een strikt gecontroleerd kader.

Belgische banken moeten uiteraard reeds de rekeningen in hun boeken meedelen aan de NBB. Het overzicht van rekeningen zou evenwel onvolledig zijn zonder de rekeningen van Belgische belastingplichtigen in het buitenland.

Een Koninklijk Besluit legt de exacte modaliteiten vast voor de belastingplichtige om zijn of haar buitenlandse rekeningen mee te delen aan het CAP.


[1] Zie onze Patrimoniale actualiteit van 27 november 2013.