cashback

 

Tijdelijk aanbod

 

van 1 juni tot 30 september 2016

 

 

Krijg een cashback van 1% ter waarde van de helft van de taks die u betaalt op de premie voor stortingen binnen het kader van deze actie.

 

Teken daarvoor in op een nieuw Tak 23-verzekeringscontract van AG Insurance en verdeeld door BNP Paribas Fortis of doe een bijkomende storting in een bestaand contract.


Aanbod onder voorwaarden

 

Wat moet u hiervoor doen?

 

 

Wat moet u hiervoor doen?

Maak een afspraak

 

  

U wilt een bijkomende storting doen in een bestaand contract?

Log aan op PC banking

 

 

 


TAK 23-VERZEKERINGEN

 Wat is Tak 23?

  • Tak 23 is een levensverzekeringscontract waarmee belegd wordt in een fonds (via een gestructureerd product of een open fonds) om een potentieel hoger rendement te behalen.
  • Het rendement en het belegde kapitaal zijn meestal niet gewaarborgd, maar u kunt wel volop inspelen op een eventuele stijging van de markt.
  • Sommige oplossingen bieden wel een zekere kapitaalbescherming en optimaliseren het eventuele rendement op de markt.
  • U betaalt geen roerende voorheffing: noch bij terugkoop, noch op het kapitaal bij overlijden. Voor de betaalde premies heeft u geen recht op een fiscaal voordeel. Op de premie is een belasting van 2% verschuldigd. Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke klant en kan later nog wijzigen.
  • In bepaalde gevallen (zoals beschreven in de algemene voorwaarden van het product) geniet u een gratis overlijdensdekking.

 

  Deze verzekeringen brengen ook een aantal risico's met zich mee.

  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd worden of worden opgeschort.
  • Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
  • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

 

 

  

 

 

 

Dit betreft verzekeringsproducten van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

De respectievelijke financiële infofiches en beheersreglementen, alsook de algemene voorwaarden, zijn gratis beschikbaar bij uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be

De netto-inventariswaarde kunt u altijd raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. Nr 02 664 02 00). Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.