Verzekering Thesauriereserve

Wat als u komt te overlijden terwijl u nog een openstaande schuld heeft door gebruik van de kredietlijn van uw thesauriereserve? Vrijwaar uw gezin van financiële problemen en zorg voor een volledige aanzuivering van deze schuld bij indien u zou komen te overlijden. Ontdek alle details.

Wat is de Verzekering Thesauriereserve?

Bij overlijden van de verzekerde (co-)titularis van de thesauriereserve, zuivert de Verzekering Thesauriereserve van AG Insurance het openstaande kredietsaldo op de reserve volledig aan.

 

In een oogopslag

De Verzekering Thesauriereserve is een jaarlijks hernieuwbare collectieve verzekering naar Belgisch recht. BNP Paribas Fortis sloot ze af bij AG Insurance en u kunt er op individuele basis bij aansluiten. U bent vrij om aan te sluiten. De verzekering eindigt op de leeftijd van 70 jaar. Ze eindigt evenwel al eerder als u zelf vervroegd opzegt (gratis), als u uw Thesauriereserve beëindigt of als het collectieve contract zou ophouden.

 

Welk risico wordt gedekt ?

Bij overlijden van de verzekerde, aflossing van het schuldsaldo van de Thesauriereserve op die datum.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

  • Overlijden als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de aansluiting.
  • Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de aansluitingsdatum.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking centre op het nummer 02 762 60 00.

 

Voordelen

  • Gemoedsrust: uw gezin / mede-titularis van uw thesauriereserve blijft gevrijwaard van extra financiële zorgen indien u zou overlijden.
  • Vlotte afsluiting: omslachtige modaliteiten laten we achterwege.
  • Premie: geen enkele premie is verschuldigd indien de kredietlijn niet aangewend wordt.
 

 
 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement (JQABD) van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as