home invest plan

Target Invest Plan

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance, bestaande uit een contract tak 21 en een contract tak 23, onderworpen aan Belgisch recht.
 • De geïnvesteerde netto premie in het contract tak 21 is 100% gegarandeerd.
 • Het rendement van het contract Kapitaalsopbouw (tak 21) bestaat uit een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling, afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.
 • Het rendement van het contract Kapitaal Plus (tak 23) is afhankelijk van één of meerdere beleggingsfondsen.
 • Geen kapitaalsbescherming in het kader van het luik Kapitaal Plus (tak 23).
 • Een looptijd van minimaal 8 jaar en 1 maand.
Target Invest plan

  In een notendop
   

  • Het Target Invest Plan richt zich op beleggers die enerzijds, in functie van de gekozen verdeelsleutel, een stuk of het volledige belegde kapitaal wensen te beschermen, maar anderzijds ook mikken op het behalen van een hoger rendement door te beleggen in een goed gespreide beleggingsportefeuille.
  • Het contract Kapitaalsopbouw (tak 21) geeft u zekerheid. Voor elke storting geniet u een gewaarborgde rentevoet tot op de einddatum. Bovenop het gewaarborgde kapitaal worden nog eventuele jaarlijkse winstdelingen toegekend. 
  • Het contract Kapitaal Plus (tak 23) geeft u de keuze uit een uitgebreid gamma van beleggingsfondsen.
  • Beleggen kan vanaf een minimale eenmalige premie van 2.500 euro (taks inbegrepen) en bijstortingen zijn mogelijk vanaf een premie van 1.500 euro (taks inbegrepen).
 
 

Een echt gepersonaliseerd beleggingsplan

U beschikt over een kapitaal dat u de volgende jaren niet echt nodig hebt, en wilt het bijgevolg laten renderen… Maar waarin dit geld beleggen? Opteert u voor veiligheid of eerder voor een mogelijk hoger rendement of twijfelt u nog? Dan is er goed nieuws: met het Target Invest Plan hoeft u die keuze niet langer te maken.

 

Dankzij het Target Invest Plan geniet u van een optimale soepelheid in de investering van uw kapitaal. U kiest zelf welk deel van uw kapitaal wordt belegd in het contract Kapitaalsopbouw (tak 21) in een formule tegen een vast rendement en welk deel wordt belegd in het contract Kapitaal Plus (tak 23) in een aan beleggingsfondsen verbonden formule. Zo worden de voordelen van beide formules verenigd.

 

De looptijd van uw product bedraagt minimaal 8 jaar en 1 maand, maar het is ook mogelijk een andere looptijd te kiezen tussen 9 jaar en 15 jaar. De looptijd van uw product wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van uw product.

 

Het Target Invest Plan is een geschikt instrument voor patrimoniumplanning. U kiest nu al wie het kapitaal ontvangt na het overlijden van de verzekerde. Bij overlijden voor de einddatum wordt 101% van de reserve (inclusief winstdeling) van het contract Kapitaalsopbouw uitbetaald aan de begunstigde. Van het contract Kapitaal Plus wordt de waarde van alle eenheden uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden.

Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 
   

Het contract Kapitaalsopbouw (tak 21)

Het contract Kapitaalsopbouw van het Target Invest Plan valt onder tak 21. U geniet op dit deel een dubbele waarborg:

 

 • een garantie op het kapitaal: via de geïnvesteerde netto premie (na kosten en taks) bouwt u op termijn een gegarandeerd kapitaal op;
   
 • rendement: de rentevoet bij elke storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling. De winstdeling is evenwel niet gewaarborgd en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Momenteel bedraagt de rentevoet 0,25% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing op 01/11/2016).
  
  

Het contract Kapitaal Plus (tak 23)

Het contract Kapitaal Plus van het Target Invest Plan valt onder tak 23. Dankzij het contract Kapitaal Plus kunt u investeren in een ruime waaier van beleggingsfondsen.

 

Enkele fondsen investeren exclusief in liquiditeiten, obligaties of aandelen. Andere fondsen investeren volgens een specifieke sleutel in verschillende activaklassen.

 

Uw keuze zal afhangen van verschillende criteria, zoals uw leeftijd, uw gezinssituatie, de omvang van uw vermogen, uw projecten en uw noden op kortere en op langere termijn. Wat ook uw beleggingsobjectieven zijn, het Target Invest Plan biedt het fonds aan dat bij u past! Bovendien is het ook mogelijk om meerdere fondsen te combineren.

Het contract voor tak 23 heeft een levenslange looptijd.

 

Goed om te weten

Voor ieder fonds van het Target Invest Plan is verdere informatie en een beheersreglement raadpleegbaar op uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be.
 

De waarde van de eenheden wordt dagelijks berekend, tenzij anders vermeld in het beheersreglement van het fonds. U kunt de waarde van de eenheden raadplegen in elk agentschap van BNP Paribas Fortis of via PC banking.

Ze wordt ook gepubliceerd in de financiële pers en u kunt ze ook raadplegen op www.aginsurance.be.

 

U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 
 

Voordelen

 • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21)
  • Zekerheid: geniet van een vooraf bepaald rendement en een mogelijke winstdeling.
  • Veiligheid: het geïnvesteerde kapitaal wordt volledig beschermd.
        
 • Contract Kapitaal Plus (tak 23)

  • Een grotere risicospreiding: als gevolg van investering in een goed gediversifieerde portefeuille.

  • Beheer door specialisten: de fondsen worden beheerd door externe beleggingsspecialisten.

  • Op maat: uw geld wordt geïnvesteerd in fondsen die u zelf hebt gekozen.

  • Fiscaal voordelig: u betaalt geen roerende voorheffing, noch eindbelastingen.

 

 

Risico's

 • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21): bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn. De afkopen uitgevoerd in de eerste acht jaar zijn onderworpen aan roerende voorheffing.

 

Goed om te weten

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de belegger dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

 

 • Contract Kapitaal Plus (tak 23)
  • Marktrisico: de waarde van de eenheden is afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de financiële markten. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer. Dit betekent dat op de einddatum of de liquidatiedatum de waarde van de eenheden hoger of lager kan zijn dan op het moment dat de premie betaald werd. De verzekeringsnemer moet zich bewust zijn dat het mogelijk is dat niet de volledige geïnvesteerde premie kan worden gerecupereerd.
  • Liquiditeitsrisico: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de liquidatie van de eenheden van de fondsen kan worden uitgesteld of geschorst.
  • Risico's gebonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan een aantal risico's in functie van de beleggingsobjectieven, de beleggingspolitiek van het fonds en de onderliggende fondsen. Het rendement is niet gegarandeerd en het risico dat de investeringen niet de verwachte resultaten leveren blijft, ondanks de expertise van de beheerders, aanwezig.
  • Faillissement verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van dit fonds.

 

Kosten en taksen

 • Instapkosten: de instapkosten bedragen 3% op de gestorte premie(s).
   
 • Beheerskosten: geen beheerskosten voor het contract Kapitaalsopbouw (tak 21). Voor het contract Kapitaal Plus (tak 23) zijn de beheerskosten afhankelijk per fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. De beheerskosten worden in het beheersreglement van elk fonds vermeld. 
   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden verzekerde.
   
 • Afkoopkosten:
  • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21): 3% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd met 0,5% per jaar vanaf het 2e jaar; 1% constant vanaf het 5e jaar; 0% in het laatste jaar. Een financiële correctie kan toegepast worden indien de (gedeeltelijke of volledige) afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract gebeurt.
  • Contract Kapitaal Plus (tak 23): 3% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd met 0,5% per jaar vanaf het 2e jaar; 1% constant vanaf het 5e jaar; 0% constant vanaf het laatste jaar voor het einde van de beleggingshorizon, die gelijk is aan de looptijd van het contract Kapitaalsopbouw.
    
 • Kosten bij overdracht tussen de beleggingsfondsen (tak 23): een overdracht tussen fondsen binnen het contract Kapitaal Plus is twee maal per jaar gratis, nadien bedragen de kosten 1% van de overgedragen waarde.
   
 • Kosten bij overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd: ook een overdracht van tak 21 naar tak 23 (en omgekeerd) is twee maal per jaar gratis, nadien bedragen de kosten 1% van de overgedragen waarde.
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.
   
 • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21): bij een afkoop tijdens de eerste acht jaar is er een roerende voorheffing van 27% op de interesten verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75%. De afkopen uitgevoerd na acht jaar zijn niet langer onderworpen aan roerende voorheffing. Het kapitaal leven op einddatum en het kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

  Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het bedrag dat uitbetaald (gestort) wordt in geval van overlijden.


   
 • Contract Kapitaal Plus (tak 23): de afkopen zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Het kapitaal leven op einddatum en het kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
  Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het bedrag dat uitbetaald (gestort) wordt in geval van overlijden.

   

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

Disclaimer: alvorens een beslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche levensverzekering met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Target Invest Plan.


Lexicon

Winstdeling:
 

De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt.

Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.

 

Volatiliteit:
 

volatiliteit is een graadmeter van de fluctuatie, zowel opwaarts als neerwaarts, van de waarde van een aandeel of een ander actief. Hoe meer fluctuaties, hoe hoger de volatiliteit.

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – http://www.aginsurance.be/. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

 

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (Tel: 02/664.02.00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as

 

Misschien ook interessant

 

Free Invest Plan

 

Pension Invest Plan

 

Planning For Pension

 

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (combinatie van tak 21 en tak 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  

 

img_subtitle3

 

 

img_subtitle3

 

 

Global Conservative