Schenkingsverzekering

Hebt u al nagedacht over de mogelijke gevolgen bij een plots overlijden? Indien u in het kader van successieplanning een roerende schenking overweegt ten gunste van uw kinderen of kleinkinderen zou een droeve speling van het lot er immers voor kunnen zorgen dat deze erfgenamen successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') moeten betalen op de schenking. Raadpleeg uw private banker voor meer informatie over de exclusieve dekking van een Schenkingsverzekering.

Wat is een Schenkingsverzekering?

De Schenkingsverzekering dekt de eventuele verschuldigde successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') die de begunstigde van de schenking moeten betalen bij een niet-geregistreerde schenking (handgift, schenking door bankoverschrijving of schenking verleden voor notariële akte in het buitenland) indien de schenker plots of door een ongeval overlijdt binnen de drie jaar na de schenking.

 

In geval van een schenking van roerende goederen is de Schenkingsverzekering dus een alternatief voor de registratie, waarbij schenkingsrechten ten belope van 3, 5 of 7% moeten worden betaald.

 

In een oogopslag

De Schenkingsverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging, met maximaal twee verlengingen.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Deze verzekering waarborgt gedurende de looptijd van het contract de betaling aan de verzekeringsnemer (= de begiftigde) van een bepaald bedrag in geval van overlijden van de verzekerde (= de schenker) door ongeval of plotse dood.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

  • Het overlijden van de verzekerde door zelfmoord tijdens het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het contract.
  • Het overlijden dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een opzettelijke daad van een begunstigde of op zijn aansporing.

 

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht bij uw private banker of uw Private banking centre.

 

Voordelen

  • Uniek : de Schenkingsverzekering biedt een exclusieve bescherming voor elke persoon die in het kader van zijn successie een handgift plant.
  • Gericht : de verzekering richt zich tot schenkers tussen 60 en 75 jaar.
  • Specifiek : de garanties zijn verschillend van deze van een ongevallenverzekering of een tijdelijke overlijdensverzekering “alle oorzaken”.
  • Eenvoudig : de premie is jaarlijks verschuldigd en niet deelbaar.
 

 

 

Ontdek in detail

    De dekking van de Schenkingsverzekering is beduidend ruimer dan deze van een traditionele ongevallenverzekering omdat ze ook plotse dood door bepaalde ziektes en een plotse dood zonder precieze oorzaak dekt. Daar staat tegenover dat ze, in tegenstelling tot een overlijdensverzekering “alle oorzaken” niet alle overlijdens door ziektes dekt. Ze dekt bijvoorbeeld geen voortschrijdende of woekerende ziekten zoals kanker, leukemie en lymfomen.

De te vervullen medische formaliteiten in het kader van de Schenkingsverzekering worden bepaald door de leeftijd van de schenker en het te verzekeren bedrag.

 

Doorgaans zijn deze eenvoudiger dan voor het aangaan van een tijdelijke overlijdensverzekering. Het aantal weigeringen om medische redenen ligt dan ook lager, en de kans op bijpremies is kleiner.

Het te verzekeren kapitaal is gelijk aan de raming van de eventueel verschuldigde successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') door de begunstigde in geval van overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de schenking, met een minimum van 5.000 EUR per contract.

 

 

Aangezien de eventueel verschuldigde successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') afhangen van het totale aan de begunstigde overgelaten vermogen bij het overlijden van de verzekerde/schenker (progressief tarief) en het vermogen tussen het moment van de schenking en het overlijden nog kan aangroeien, wordt de raming van de te verzekeren successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') overgelaten aan de discretie van de klant.

 

 

Een concreet voorbeeld:

In rechte lijn en tegen het maximale marginale tarief van de successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') volstaat een verzekerd bedrag van 125.000 EUR voor het dekken van een gift van ruim 416.000 EUR in Brussel en in Wallonië, en ruim 462.000 EUR in Vlaanderen. Indien de gift de enige grondslag is voor de berekening van de successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') wordt het progressieve tarief toegepast: in dat geval stemt het verzekerde kapitaal overeen met een geschonken bedrag van ongeveer 630.000 EUR.

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

Algemene voorwaarden Schenkingsverzekering (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

  


Alle details van dit product afdrukken