home invest plan

Junior Invest Plan

   

 • Individuele tak 21 levensverzekering van AG Insurance,
  onderworpen aan Belgisch recht
 • Geïnvesteerde netto premie 100% gegarandeerd
 • Eventuele winstdeelneming, afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar
 • Einddatum vastgesteld naar uw keuze op de 18de, 21ste of 24ste verjaardag van uw kind of kleinkind, petekind, nichtje, of om het even welk ander kind
 • Minimumlooptijd van 8 jaar en 1 dag

junior invest plan

  In een notendop
   

  • Het Junior Invest Plan is bestemd voor spaarders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren met het oog op het opbouwen van een kapitaal voor de (klein-) kinderen, petekind, nichtje, of om het even welk ander kind.
  • Een volledige kapitaalbescherming, een gewaarborgd minimumrendement en een eventuele winstdeelname.
  • Geen roerende voorheffing, tenzij u uw kapitaal afkoopt tijdens de eerste 8 jaar. 
  • Sparen kan al vanaf een minimale (enige en/of periodieke) netto premie van 30 EUR per maand (na taks en instapkosten).
 
 

Sparen voor de toekomst van uw kinderen of kleinkinderen

Studeren, op kot gaan, een extra diploma, een gespecialiseerde opleiding in het buitenland, … het kost allemaal veel geld. Met een Junior Invest Plan helpt u uw (klein-)kind zijn dromen waar te maken en zorgt u voor het nodige geld tegen dat uw kind 18, 21 of 24 jaar is.

 

Het Junior Invest Plan biedt u een optimale soepelheid in de opbouw van het kapitaal. U spaart op uw eigen ritme, wanneer en hoeveel u wilt. U kunt uw spaarinspanningen opdrijven, tijdelijk of volledig terugschroeven, … De keuze is aan u.

 

Het Junior Invest Plan is een geschikt instrument voor patrimoniumplanning. U kiest nu al wie het kapitaal ontvangt na overlijden. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd.

  

 
   

Kapitaal en rendement gewaarborgd

Het Junior Invest Plan is een individuele levensverzekering van Tak 21. U geniet een dubbele waarborg:

 • Een garantie op het kapitaal: via de geïnvesteerde netto premie (na kosten en taks) bouwt u op termijn een gegarandeerd kapitaal op.
   
 • Rendement: de rentevoet bij elke storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling. De winstdeelname is evenwel niet gewaarborgd en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Momenteel bedraagt de rentevoet 0,50 % op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing op 01/08/2016).
  
 

Voordelen

 • Geniet van een vooraf bepaald rendement en een mogelijke winstdeelname. 
   
 • Het geïnvesteerde kapitaal wordt volledig beschermd. 
   
 • U kunt uw Junior Invest Plan vlot aanpassen gedurende de looptijd. Zo kunt u uw spaarinspanningen opdrijven of terugschroeven. Ook kunt u de begunstigde van het contract wijzigen.
   
 • U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 

 

Risico's

 • Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn.
   
 • Goed om  te weten
  Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

  

Kosten en taksen

 • Instapkosten:

  de instapkosten bedragen 5% op de gestorte premie(s). De instapkosten verminderen gedurende de 5 laatste jaren: ze bedragen 4%, 3% en 2% als de storting respectievelijk plaats heeft tijdens het 5de, 4de en 3de jaar vóór de einddatum van het contract. Op stortingen tijdens het 2de en het laatste jaar vóór de einddatum van het contract zijn geen instapkosten meer verschuldigd.

   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden verzekerde. 
   
 • Afkoopkosten: 

  De contracten kunnen zonder afkoopvergoeding afgekocht worden op de 12de verjaardag van het begunstigde kind en vanaf de 18de verjaardag van het begunstigde kind.

  Bij afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Deze afkoopvergoeding bedraagt 5% van de theoretische afkoopwaarde. De afkoopwaarde bedraagt 4%, 3%, 2%, 1% of 0% wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor de einddatum van het contract. 
   
   
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

   
 • Het kapitaal bij leven op de eindvervaldag en het kapitaal bij overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
   
 • Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar is er een roerende voorheffing van 27% verschuldigd op de interest. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenkomt met een kapitalisatie van de interest aan 4,75% per jaar. 


   

Delen op linkedin
   

Documentatie

 

Disclaimer: alvorens een investeringsbeslissing te nemen, wordt de investeerder aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Junior Invest Plan.
Lexicon

Winstdeling
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt.
Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.  

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

De financiële infofiche en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar bij uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel,www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

  

 

 

 

 


 

Misschien ook interessant

 

Junior Future Plan

 

Pension Invest Plan

 

 

 

 

Levensverzekering (tak 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht     

 

img_subtitle3

 

 

 junior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen spaaradvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke spaarder aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van Junior Invest Plan, evenals onze Informatiebrochure - Financiële instrumenten

Alvorens een beslissing te nemen, is het voor elke spaarder raadzaam om na te gaan of de formule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn doelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een adviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde dienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een spaarproduct al dan niet voor u geschikt is.