home invest plan

Free Invest Plan

 • Spaarverzekering (tak 21) van de Belgische nv AG Insurance. Dit product is onderworpen aan het Belgisch Recht.
 • Kapitaalgarantie en een gewaarborgde rentevoet
 • Eenmalig of gespreid storten
 • Vaste looptijd: 8 jaar en 1 maand
 • Fiscaal voordelig
Flexible Dynamic fonds stratégique

  In een notendop
   

  • Het Free Invest Plan is bestemd voor spaarders die voor 8 jaar en 1 maand hun geld wensen te investeren met het oog op het behalen van een aantrekkelijk rendement.
  • Een volledige kapitaalbescherming, een gewaarborgd minimumrendement en een eventuele winstdeelname.
  • Ideaal om op uw ritme een kapitaal op te bouwen.
  • Geen roerende voorheffing en financiële correctie, tenzij u uw kapitaal afkoopt tijdens de eerste 8 jaar.
  • Potentieel toegankelijk voor alle budgetten. Sparen kan al vanaf een minimale netto premie van 30 EUR per maand of eenmalig 2.500 EUR (met taks en instapkosten).
 
 

Sparen in alle veiligheid met een volledige kapitaalbescherming

U zoekt een veilige investering met kapitaalsbescherming, die bovendien elk jaar verhoogd kan worden met een winstdeelneming.

 

Dankzij het Free Invest Plan geniet u van een optimale soepelheid in de opbouw en beschikbaarheid van uw kapitaal. U spaart op uw eigen ritme, wanneer en hoeveel u wilt. U kunt uw spaarinspanningen opdrijven, tijdelijk of volledig terugschroeven, … De keuze is aan u.

 

U geniet een voordelige fiscale behandeling. De duur van uw contract is 8 jaar en 1 maand. Volgens de huidige fiscale wetgeving is dan geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de 8 jaar volgend op de sluiting is er wel roerende voorheffing verschuldigd. Deze wetgeving kan uiteraard wijzigen.

 

Het Free Invest Plan is een geschikt instrument voor patrimoniumplanning. U kiest nu al wie het kapitaal ontvangt na uw overlijden. Maar u behoudt wel de controle over uw geld zolang u leeft. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.   

 
   

Kapitaal en rendement gewaarborgd

Momenteel bedraagt de rentevoet 0,25% op het gestorte nettobedrag (van toepassing op 01/11/2016). Dit is het bedrag zonder taks en instapkosten.

 

Met elke premiestorting bouwt u een gewaarborgd kapitaal op. Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) van elke storting wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting zal opbrengen.

Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance, kunt u daarnaast ook nog een winstdeling ontvangen.

 

U kunt op elk moment uw kapitaal of een deel ervan opvragen. Dat is kosteloos (met uitzondering van roerende voorheffing) als de opvraging minder dan 10% van uw opgebouwde kapitaal bedraagt.

 

Op de eindvervaldag ontvangt u het opgebouwde kapitaal, plus de eventuele winstdeling. Wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum van het contract? Dan wordt het kapitaal dat tot dan toe is opgebouwd, plus de eventuele winstdeling, uitbetaald aan de door u aangeduide begunstigde.

 

U krijgt elk jaar een overzicht van uw Free Invest Plan. Hebt u een PC banking-contract, dan volgt u uw Free Invest Plan zelfs op wanneer u maar wilt.

 

  
 

Voordelen

 • Geniet van een vooraf bepaald rendement en een mogelijke winstdeelname
       
 • Het geïnvesteerde kapitaal wordt volledig beschermd 
    
 • U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 

 

Risico's

 • Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn.

  

Goed om te weten

Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

 

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering

   

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 3,50% op de gestorte nettopremie zolang het totaal gespaarde bedrag minder dan 25.000 EUR bedraagt. Hebt u minstens 25.000 EUR bijeen gespaard in uw Free Invest Plan? Dan betaalt u slechts 3% instapkosten. 
   
 • Beheerskosten: 0%
   

 • Uitstapkosten: 0% op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
   

 • Afkoopvergoeding: 0% voor een afkoop kleiner dan 10% van het opgebouwde kapitaal (met een maximum van 50.000 EUR per jaar). In alle andere gevallen betaalt u 1%, behalve bij een afkoop in het laatste jaar van het contract.
   

 • Bijzondere afkoopvergoeding: bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract kan een financiële correctie toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.


   
   
   
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: slechts 2% op de gestorte premies.
   

 • Roerende voorheffing: koopt u het kapitaal af binnen de eerste 8 jaar van uw contract, dan betaalt u mogelijk roerende voorheffing op de interesten.
   

 • Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

 

Disclaimer: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche levensverzekering met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Home Invest Plan.


Lexicon

Winstdeling :
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt.
Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.  

  

Het Free Invest Plan is een spaarverzekering (tak 21) van AG Insurance, nv naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar bij uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website http://www.bnpparibasfortis.be.

De looptijd van een Free Invest Plan bedraagt 8 jaar en 1 maand. In het kader van een schenking met last kunt u ook een plan met een levenslange looptijd aangaan.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

 

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de• Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 

Misschien ook interessant

 

Pension Invest Plan

 

Junior Invest Plan

 

Junior Future Plan

 

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  Levensverzekering (tak 21 en 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  

 

img_subtitle3

 

 

img_subtitle3

 

 

Global Conservative