easy fund plan

Easy Fund Plan

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance (tak 23) onderworpen
  aan het Belgische recht
 • Rendement gekoppeld aan de prestaties van beleggingsfondsen
 • Overlijdensdekkingen (standaard en uitgebreid onder bepaalde voorwaarden)
 • Geen vooraf bepaalde eindvervaldag 
 • Aangeraden beleggingshorizon van 10 jaar
easy fund plan

  In een notendop
   

  • Easy Fund Plan richt zich tot beleggers die hun geld willen investeren in een goed gespreide portefeuille en die bereid zijn een bepaald risico te lopen om een hoger rendement te halen.
  • Mikt op het potentiele langetermijnrendement van een portefeuille samengesteld uit een of meerdere beleggingsfonds(en) en vertrouwt de vereisten voor een actief beheer aan specialisten toe.
  • Uit een brede waaier mogelijkheden vrij het fonds of de fondsencombinatie kiest dat/die het best aan uw beleggersprofiel en uw doelstellingen voldoet. 
  • Voordelige fiscaliteit (geen beurstaks noch roerende voorheffing).
  • Langetermijnprojecten voorbereiden of stapsgewijs een mooi potentieel kapitaal opbouwen.
  • Zorgen voor het welzijn van uw nabestaanden, een gift of een nalatenschap plannen via de klassieke troeven van een kwaliteitsvolle levensverzekering.
 
 

Ieder zijn Easy Fund Plan

Om uw Easy Fund Plan samen te stellen, kiest u uit twee formules:

 • 1) Opbouwformule

U bouwt uw Easy Fund Plan geleidelijk op via jaarlijkse stortingen. Deze formule is al beschikbaar vanaf een jaarlijks bedrag van 360 euro (inclusief taks) via uitnodiging om te betalen maar ook via een maandbedrag van 30 euro (inclusief taks) via doorlopende opdracht.

 • 2) Investeringsformule

Aan de hand van een eenmalige storting van minimaal 2.500 euro (inclusief taks) belegt u een startkapitaal dat u op lange termijn wilt laten renderen.

 

Welke formule u ook kiest, u kunt altijd aanvullende stortingen doen vanaf 1.500 euro. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook periodieke vrije afkopen (of opnames) doen.

 

Om de portefeuille van uw Easy Fund Plan samen te stellen:

 • kunt u vrij uit verschillende beleggingsfondsen het fonds kiezen dat het best voldoet aan uw rendementsdoelstellingen en uw bereidheid om financiële risico's te nemen. U kunt ook verschillende fondsen combineren.
 • u kunt uw keuze later nog altijd wijzigen. De eerste twee overdrachten in de loop van eenzelfde kalenderjaar zijn volledig gratis. Als u andere overdrachten verricht in de loop van hetzelfde kalenderjaar, wordt u 1% kosten aangerekend op de overgedragen reserve.

 

Goed om te weten

Om de verzekeringsnemer te helpen bij zijn beleggingsstrategie, bepaalt de verzekeraar een risicoklasse voor elk beleggingsfonds. Die classificatie is gebaseerd op de volatiliteit van de activa die in het fonds zitten en gaat van 1 tot 7 (waarbij 7 het hoogste risiconiveau is). De risicoklasse wordt minstens eenmaal per jaar herberekend en kan evolueren in de tijd.

 
   

Een brede waaier aan beleggingsfondsen

Dankzij het Easy Fund Plan kunt u beleggen in een ruim aanbod beleggingsfondsen. Sommige fondsen beleggen uitsluitend in liquiditeiten, obligaties of aandelen. Andere bieden u een specifieke combinatie van die verschillende activaklassen.

 

Bij uw keuze laat u zich leiden door allerlei criteria, zoals uw leeftijd, uw beleggingstemperament, uw gezinstoestand, de omvang van uw kapitaal, uw plannen of behoeften op min of meer lange termijn. Een van de fondsen die in het kader van het Easy Fund Plan worden voorgesteld, voldoet zeker aan uw verwachtingen, wat uw beleggingsdoelstellingen en -behoeften ook zijn. Het is ook mogelijk om de verschillende fondsen te combineren.

 

Goed om te weten

Voor elk beleggingsfonds uit het Easy Fund Plan vindt u nuttige informatie in de respectieve beheersreglementen van deze fondsen, die beschikbaar zijn in alle BNP Paribas Fortis-kantoren of op de site www.bnpparibasfortis.be.

De netto-inventariswaarde van deze fondsen kunt u ook steeds raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

 
  

Een eerste stap naar successieplanning

Easy Fund Plan is ook een geschikt instrument in het kader van vermogensplanning. Dankzij de begunstigingsclausule kunt u bij overlijden het kapitaal van uw Easy Fund Plan aan een persoon naar keuze overmaken. Bij het aangaan van het contract wijst u die persoon vrij aan. Die begunstiging kunt u uiteraard op elk moment vrij wijzigen, tenzij de begunstiging reeds aanvaard werd. U behoudt dus altijd de controle.

 

Goed om te weten

Bij uw overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn door de begunstigde op het kapitaal dat hem door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

 
  
 
 

Voordelen

 • Grotere risicospreiding: in vergelijking met individuele beleggingen. 

   
 • Beheer door specialisten: de fondsen worden beheerd door gespecialiseerde externe beheerders.

   
 • Op maat: uw geld wordt belegd in fondsen aangepast aan uw beleggersprofiel.

   
 • Fiscaalvriendelijk: geen beurstaks noch roerende voorheffing. 

   
 • Zekerheid voor uw dierbaren: u kiest vrij de begunstigde bij overlijden.

 

 

Risico's

 • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden. 

   
 • Risico op schommelingen van de eenheid (marktrisico): de eenheidswaarde hangt af van het verloop van de waarde van de onderliggende activa en de marktvolatiliteit. Het financiële risico wordt op elk moment volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde bij elke opname of bij de vereffening van het contract zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde op het ogenblik van de premiebetaling. Daaruit volgt dat de verzekeringsnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij eventueel niet zijn volledige belegde bedrag terugkrijgt. 

   
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort. 

   
 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen: De fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om dit beleggingsdoel te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en -stijlen in variabele verhoudingen volgens de marktvoorwaarden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, is er altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

  

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 3%, inbegrepen in de nettopremie.
   
 • Beheerskosten: specifiek verbonden met de fondsen die aan elk Easy Fund Plan zijn gekoppeld en automatisch aangerekend op de waarde van de eenheden. Om de kenmerken van elk fonds te kennen, raadpleegt u de beheersreglementen over die fondsen.
   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde. 
   
 • Kosten bij afkoop: de afkoopvergoeding bedraagt 5% tijdens het eerste jaar en daalt daarna met 1% per jaar. Na vijf jaar is er geen afkoopvergoeding meer. In sommige periodes kunt u onder bepaalde voorwaarden een gratis afkoop doen.
   
 • Kosten voor de overdracht tussen beleggingsfondsen: geen kosten voor de eerste twee overdrachten verricht in de loop van eenzelfde kalenderjaar. Vanaf de derde overdracht binnen hetzelfde kalenderjaar: 1% van de overdragen reserve. 
   
   
 

Fiscaliteit

 • Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. Easy Fund Plan is niet fiscaal aftrekbaar en geniet ook geen belastingvermindering.

   
 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies. 

   
 • Afkopen: de verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij afkoop.

   
 • Kapitaal bij overlijden: de verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties op het kapitaal bij overlijden. Het aan de begunstigde van het contract uitgekeerde kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde, zal in principe onderworpen zijn aan successierechten.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

 

 

 

Disclaimer:

alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Easy Fund Plan.

Lexicon

Volatiliteit:
De volatiliteit is een variabele die meet hoezeer aandelen of andere activa geneigd zijn op- of neerwaarts te schommelen. Hoe extremer de koersschommelingen zijn, hoe hoger de volatiliteit. 

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Easy Fund Plan is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 

Misschien ook interessant

 

Smart Fund Plan

 

 

 

 

 

 

Levensverzekering (tak 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht      

 

img_subtitle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de financiële Infofiche en de algemene voorwaarden van het Easy Fund Plan.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.

  

 

 


 

  

 

Afdrukken