Spaarrekening Plus

De Spaarrekening Plus waarmee uw geld altijd beschikbaar isCompte épargne Plus

Wat is de Spaarrekening Plus?

De Spaarrekening Plus is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel. Met de Spaarrekening Plus kunt u erg eenvoudig geld opzij zetten. Deze spaarrekening is ideaal als u voor onbepaalde duur wilt sparen en altijd aan uw geld wilt kunnen. De interesten bedragen 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie (bruto percentages op jaarbasis).

Voordelen van de Spaarrekening Plus

Een Spaarrekening Plus openen, kost niets. U betaalt ook geen beheerskosten of maandelijkse bijdragen.

Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar.

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie.Meer informatie hierover vindt u in de Essentiële Spaardersinformatie.

Een interessante rente (zie huidige koersen).

U kunt altijd vrij beschikken over het geld op uw Spaarrekening.

 

Meer informatie over de Spaarrekening Plus

Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling op de interesten. Voor 2016 bedraagt die 1.880 EUR.

De vrijstelling van de roerende voorheffing geldt voor alle spaarrekeningen.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels met een gemeenschappelijke spaarrekening hebben recht op een dubbele vrijstelling voor deze spaarrekening. Het deel van de interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

 

Als u voor verschillende spaarrekeningen (waaronder ook die van uw minderjarige kinderen) een belastingvrijstelling kreeg en als de opgetelde vrijstellingen het belastingvrije plafond voor natuurlijke personen overschrijden, bent u verplicht om de ontvangen rente boven dat bedrag en waarvoor geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden in uw belastingaangifte aan te geven.

De rentevergoeding bestaat uit:

 • een basisrente, die per dag wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan fluctueren op basis van de marktomstandigheden.
 • een getrouwheidspremie voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft staan. De getrouwheidspremie is gegarandeerd over de verwervingsperiode.

 

De basisrente en getrouwheidspremie worden uitgedrukt in bruto percentages op jaarbasis.

 

Huidige rentevoeten:

 

Basisrente

Getrouwheidspremie

0,01%

0,10%

 

 

Opmerking:

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op voorhand op het eerstvolgende rekeningafschrift.

Hoe storten wij de interest voor uw spaarrekening?

 • De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening.
 • De verworven getrouwheidspremies worden op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.


Een Spaarrekening Plus kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

Ga voor elke spaarverrichting altijd de valutadatum na. Op de valutadatum:

 • beginnen de interesten van een storting te lopen;
 • start ook de periode van opbouw van de getrouwheidspremie.


De valutadatum valt uiterlijk op de kalenderdag na de dag van storting.


Een deposito levert op de dag van de opvraging geen interest meer op. Voor de berekening van de getrouwheidspremie geldt dat bedragen die u opvraagt altijd afgehouden worden van de meest recente stortingen.

Met de Spaarrekening Plus kunt u:

 • geld in speciën opvragen
 • overschrijvingen uitvoeren:
  • naar een eigen rekening bij BNP Paribas Fortis
  • geld overschrijven naar een spaarrekening op naam van uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of op naam van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening bij BNP Paribas Fortis;
 • effecten aankopen
 

Doe uw spaargeld automatisch groeien met een gratis spaarabonnement

 

Online aanvragen
 

Wettelijke vermeldingen

 • Lees beslist het document  'Essentiële spaardersinformatie' vóór u een rekening opent.
 • De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.
 • Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling. Voor 2016 bedraagt deze vrijstelling 1.880 EUR. De interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.
 • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico, voor het deel van zijn vorderingen tegenover de financiële instelling die boven 100.000 EUR uitkomen, zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. Hij kan verplicht worden een deel af te staan of om te zetten in aandelen (bail-in). Bedragen tot 100.000 EUR vallen onder de depositogarantieregeling.
 • Zoals vermeld in het document 'Essentiële spaardersinformatie' van de Spaarrekening Plus gelden de basisrente en de getrouwheidspremie slechts voor zover het saldo van de rekening minimaal 50.000 EUR en maximaal 150.000 EUR bedraagt. In het licht van de huidige marktrentes, gelden de hierboven vermelde basisrente en getrouwheidspremie voor deze rekening. Dit ongeacht het saldo van de rekening.
 • Klachten kunt u richten aan:
  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

 

 


Alle details van dit product afdrukken