Verzekering Vaste Kosten

Vaste kosten nemen een grote hap uit een budget: huur, leningen, facturen, schoolrekeningen en studiekosten, hobbies enz. Daarom zijn ze ook zo'n groot probleem bij inkomensverlies door invaliditeit of werkloosheid. Dat inkomensverlies kan tijdelijk zijn maar ook blijvend. Dan kijkt u aan tegen een flink verminderd levensniveau waarbij sommige uitgaven zelfs helemaal niet meer gedekt zijn. Daarom is een verzekering van het type 'Vaste Kosten' onmisbaar. Bij werkloosheid of totale invaliditeit zorgt ze voor een vaste uitkering om het inkomstenverlies te overbruggen.

Wat is de Verzekering Vaste Kosten?

Met de Verzekering Vaste Kosten van AG Insurance geniet u voor een overgangsperiode van maximaal 12 maanden een uitkering als u getroffen wordt door een totale invaliditeit (tijdelijk of permanent) of als u buiten uw toedoen uw job verliest.

 

In een oogopslag

De Verzekering Vaste Kosten is een jaarlijks hernieuwbaar, collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht , onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance. U kunt op eigen initiatief toetreden tot deze collectieve verzekering. Uw aansluiting eindigt automatisch zodra u 65 jaar bent, of vroeger indien u (gratis) vervroegd opzegt of als het collectieve contract wordt stopgezet.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

De verzekering omvat twee niet te scheiden waarborgen, namelijk onvrijwillige werkloosheid en volledige invaliditeit.

 • Werkloosheid: voorziet in de uitkering van een vergoeding (maximaal twaalf maanden per schadegeval) bij onvrijwillige en volledige werkloosheid na ontslag.
 • Volledige invaliditeit: voorziet in de uitkering van een vergoeding (maximaal twaalf maanden per schadegeval) bij tijdelijke of blijvende achteruitgang van de gezondheidstoestand met minstens 66% door ziekte of ongeval.
   

Wat zijn de de voornaamste niet-gedekte risico's?

Invaliditeit van de verzekerde als gevolg van:

 • opzettelijke daden begaan door de verzekerde;
 • psychische of zenuwaandoeningen;
 • ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de aansluiting.

Werkloosheid als gevolg van:

 • het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • ontslag wegens zware fout;
 • ontslag gegeven door de verzekerde.
 

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder.

 

Voordelen

 • Zekerheid: ook bij tegenslag kunt u uw financiële verplichtingen blijven voldoen;
 • Gemoedsrust: uw gezinsleden en u zelf hoeven zich dankzij de tijdelijke uitkering van de verzekering geen zorgen te maken als u totaal onverwacht geconfronteerd wordt met een totale invaliditeit of werkloosheid.
 • Belangrijkste risico's gedekt: de twee belangrijkste risico's - invaliditeit en werkloosheid - zijn gedekt. U hoeft dus geen voorzieningen te treffen voor elk van deze risico's apart: ze zijn allebei gedekt.
 • Geen belasting verschuldigd op de uitkeringen.
 • Vereenvoudigde medische aanvaarding voor de waarborg 'totale invaliditeit'.


 
 

  

Ontdek de Verzekering Vaste Kosten in detail

Elke loontrekkende met een arbeidscontract van onbepaalde duur die

 • zijn vaste uitgaven (facturen voor gas, water, electriciteit en huur, woonkrediet, lening op afbetaling enz.) wil dekken en die een uitkering wil om een moeilijke periode als gevolg van werkloosheid of totale invaliditeit financieel te overbruggen.

Bij werkloosheid of volledige invaliditeit ontvangt u een vast bedrag waarmee u het hoofd kunt bieden aan tal van uitgaven: huur, leningen, facturen, schoolkosten van de kinderen, hobbies enz..

U hebt de keuze tussen:

 • een maandelijkse uitkering van 500 euro;
 • of een maandelijkse uitkering van 1.000 euro.
 • Wachtperiode (enkel bij het aangaan van de verzekering):
  • werkloosheid: 6 maanden.
  • volledige invaliditeit: geen wachtperiode.
 • De uitkering start (eigenrisicotermijn geldig voor elk schadegeval):
  • bij verlies van job: na minimaal 3 maanden;
  • bij volledige invaliditeit: 3 maanden.
 • Tussenkomst gedurende maximaal 12 maanden per schadegeval.
 • Snelle tussenkomst na ontvangst van het volledige dossier.
 • Garantie 'werkloosheid':
  • kopie van het C4-document opgemaakt door de werkgever;
  • attest van de RVA of van de instelling belast met de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding. Dit attest bevestigt dat aan alle toekenningsvoorwaarden voldaan is plus ook de eerste dag van de vergoeding.
 • Garantie 'volledige invaliditeit':
  • Medisch certificaat van de behandelende geneesheer. Het bestaan van de invaliditeit, de duur ervan en de graad van invaliditeit worden vastgelegd door de adviserende geneesheer van de verzekeraar die daarbij rekening houdt met alle elementen die hem worden meegedeeld.

 

De volledige algemene voorwaarden van de Verzekering Vaste Kosten vindt u hieronder:

Algemene Voorwaarden van de Verzekering Vaste Kosten (pdf)

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

 


Alle details van dit product afdrukken