Verlaagd progressief tariefVerlaagd progressief tarief


De vennootschapsbelasting kent slechts één basistarief - momenteel bedraagt dit 33%. Maar onder bepaalde voorwaarden kan uw onderneming een verlaagd tarief genieten.

 

Een belangrijke voorwaarde om van het tarief te genieten, is de minimumbezoldiging voor ten minste één bedrijfsleider. Die minimumbezoldiging werd geleidelijk opgetrokken tot:

  • 24.500 EUR voor aanslagjaar 2004
  • 27.000 EUR voor aanslagjaar 2005
  • 30.000 EUR voor aanslagjaar 2006
  • 33.000 EUR voor aanslagjaar 2007
  • 36.000 EUR voor aanslagjaar 2008 en volgende

 

Let wel: het verlaagd tarief voor de vennootschap verlegt de belastingsdruk naar de personenbelasting. Want de zaakvoerder komt dan in de hoogste inkomensschijf terecht. Of deze operatie voor u interessant blijft, kunt u bespreken met uw persoonlijke adviseur.
 

Vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting kunnen onder bepaalde voorwaarden een verlaagd progressief tarief genieten.

De volgende vennootschappen zijn uitgesloten van het verlaagd tarief:

  1. Vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50%, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, worden de aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen.
  2. Vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen en die geen door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn.
  3. Vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.
  4. Vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 36.000 EUR. Ook voordelen van alle aard komen in aanmerking.
 

 

Interessant product:


Afdrukken