Als uw kind een vakantiejob doet, hoeveel mag hij of zij dit jaar dan verdienen om fiscaal nog ten laste te zijn?

De nettobestaansmiddelen
Als uw kind een vakantiejob doet en ‘te veel' verdient, kan dat als gevolg hebben dat het fiscaal niet meer ten laste is, waardoor u méér belastingen zult moeten betalen. Dat zal het geval zijn als de ‘nettobestaansmiddelen' van het kind een bepaald plafond overschrijden. In 2012 gaat het om de volgende bedragen, afhankelijk van de gezinssituatie:

 

Kind ten laste van:

Netto bestaansmiddelen:

gehuwden of wettelijk samenwonenden:

2.990 EUR

een alleenstaande (*):

4.320 EUR

(*) 5.480 EUR als het gaat om een kind met een zware handicap.

Belangrijk daarbij is dat ‘bestaansmiddelen' niet alleen betrekking hebben op het loon uit vakantiewerk, maar op alle belastbare én niet-belastbare ‘inkomsten' die uw kind in 2012 behaalde. Dus bijvoorbeeld ook eventuele onderhoudsuitkeringen, opbrengsten van beleggingen, enz. tellen mee. Bepaalde inkomsten worden echter niet als ‘bestaansmiddelen' beschouwd. Het gaat daarbij onder meer om:

• De roerende en onroerende inkomsten van minderjarige kinderen. Die inkomsten worden immers toegevoegd aan de inkomsten van de ouders die er het wettelijk genot van hebben. 

• Wettelijke kinderbijslagen en studiebeurzen.

• Achterstallige onderhoudsuitkeringen ingevolge een gerechtelijke beslissing.

• 2.990 EUR aan ‘gewone' onderhoudsuitkeringen toegekend in 2012.

• 2.490 EUR aan loon verkregen in 2012 door studenten in uitvoering van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten.

Om uit te maken of uw kind niet ‘te veel' bestaansmiddelen had, mogen zijn inkomsten nog worden verminderd met zijn kosten, die (bij gebrek aan werkelijke bewezen kosten) forfaitair geraamd mogen worden op 20%. Die kosten bedragen minimaal 420 EUR als het gaat om een loon van een werknemer of om baten van een vrij beroep.

Voorbeeld
Stel dat uw dochter in 2012 5.000 EUR verdiende met haar studentenjob (na aftrek van de solidariteitsbijdrage).

 

Brutoloon:

5.000

- waarvan geen bestaansmiddel:

2.490

Brutobestaansmiddelen:

2.510

- forfaitaire kosten (20%):

502

Nettobestaansmiddelen:

2.008

 

De bestaansmiddelen zijn dus lager dan de limieten van 2.990 EUR (gehuwden) of 4.320 EUR (alleenstaanden), zodat uw dochter dus nog ten laste kan zijn.

Stel dat uw dochter in 2012 echter ook nog onderhoudsuitkeringen zou ontvangen van bv. 5.000 EUR:

Onderhoudsuitkering:

5.000

- waarvan geen bestaansmiddel

2.990

Brutobestaansmiddelen:

2.010

- forfaitaire kosten (20%):

402

Nettobestaansmiddelen:

1.608

 

De totale nettobestaansmiddelen in 2012 bedragen dan 3.616 EUR, zodat uw dochter niet meer ten laste kan zijn als u gehuwd bent, maar wel nog als u alleenstaand bent.

Om na te gaan of uw kind nog ten laste is, moet nagegaan worden of de totale nettobestaansmiddelen bepaalde limieten niet overschrijden. Meer informatie hierover vindt u op www.minfin.fgov.be.