move_to_zena

Door ondertekening verklaar ik:

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

ALGEMENE VOORWAARDEN HELLO PACK

(GELDIG VANAF 22/04/2013)

De Algemene voorwaarden Hello Pack worden beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, tenzij hierna daarvan wordt afgeweken.

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Het Hello Pack omvat een aantal onlinebankdiensten waarmee de klant zijn courante bankverrichtingen kan uitvoeren. De volgende diensten, die in artikel 2 nader worden beschreven, zijn gratis in het Hello Pack begrepen:

De houder van een Hello Pack kan nog andere door de bank gecommercialiseerde producten en diensten verkrijgen. De eventuele tarieven voor die complementaire diensten zijn opgenomen in de tarievenlijst die beschikbaar is via www.hellobank.be.

In afwijking van artikel 51 van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kunnen voor de Hello Zichtrekening geen cheques worden afgeleverd.

De houder van het Hello Pack is de titularis van de referentierekening en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De referentierekening van het Hello Pack voldoet aan de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 2: PRODUCTDEFINITIES

De volgende bijzonderheden betreffen de diensten die gratis in het Hello Pack zijn begrepen:

ARTIKEL 3: SLUITING VAN HET HELLO PACK

Onverminderd de toepassing van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kan het Hello Pack op initiatief van de klant via het Contact Centre worden gesloten.

Indien de klant niet langer houder van een Hello Pack is, worden voor alle producten verworven onder het merk Hello bank!, die niet gesloten en niet aan een andere Hello Zichtrekening gekoppeld zijn, automatisch dezelfde tarieven toegepast als voor de overeenstemmende producten van het merk 'BNP Paribas Fortis', volgens de door de klant gekozen formule, en zulks binnen de wettelijk toegestane limieten.

Hello Pack: precontractuele informatie

1. Informatie over BNP Paribas Fortis NV

Het Hello Pack is een product van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, en die optreedt als aanbieder van de dienst (hierna ook 'de bank' genoemd).

BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A.

2. Kenmerken en gebruiksvoorwaarden van het Hello Pack

Voor meer details ter zake verwijzen we naar de Algemene voorwaarden Hello Pack, die u via het onderstaande PDF-document kunt raadplegen.

A. Mogelijke diensten

Het Hello Pack omvat een aantal onlinebankdiensten waarmee de klant zijn courante bankverrichtingen kan uitvoeren. De volgende diensten, die in artikel 2 nader worden beschreven, zijn gratis in het Hello Pack begrepen:

De houder van een Hello Pack kan nog andere door de bank gecommercialiseerde producten en diensten verkrijgen. De eventuele tarieven voor die complementaire diensten zijn opgenomen in de tarievenlijst die beschikbaar is via www.hellobank.be.

B. Gebruiksmodaliteiten

De houder van het Hello Pack is de titularis van de referentierekening en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De referentierekening van het Hello Pack dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

C. Tarieven

De in punt A beschreven diensten zijn gratis in het Hello Pack begrepen.

3. Geldigheidsduur van de informatie

BNP Paribas Fortis NV kan op elk moment de eerder vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van het Hello Pack wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is de informatie m.b.t. die kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze wordt verstrekt. In geval van wijziging zal de desbetreffende informatie eveneens worden aangepast.

4. Herroepingsrecht – Opzeggingsrecht

U hebt het recht om de inschrijving op het Hello Pack zonder vergoeding en zonder vermelding van een reden te herroepen. U kunt dat recht uitoefenen gedurende 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract door een aangetekende brief te sturen naar BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel.

Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw Hello Pack voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Onverminderd de toepassing van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kan het Hello Pack op initiatief van de klant via het Contact Centre worden gesloten.

Indien de klant niet langer houder van een Hello Pack is, worden voor alle producten verworven onder het merk 'Hello bank!', die niet gesloten en niet aan een andere 'Hello bank!'-zichtrekening gekoppeld zijn, automatisch dezelfde tarieven toegepast als voor de overeenstemmende producten van het merk 'BNP Paribas Fortis', volgens de door de klant gekozen formule, en zulks binnen de wettelijk toegestane limieten.

5. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia

De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van het Hello Pack als de relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot het Hello Pack-contract en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de rechter aangeduid in artikel 23 van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

Alle communicatie in het kader van en/of krachtens de opening van het Hello Pack zal gebeuren in de taal die bij de opening van de relatie in de bestanden van de bank werd geregistreerd.

6. Klachten en verhaal

Klachten kunnen aan de bank worden gemeld via de Klantendienst of via het daartoe bestemde formulier in PC banking of op de website van de bank.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij de Ombudsdienst van de bank via gewone post op volgend adres:

Klachtenmanagement (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00

Indien de door de Ombudsdienst van de bank voorgestelde oplossing de klant geen voldoening schenkt, kan de klant, als natuurlijke persoon en handelend in het kader van privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, ofwel via gewone brief op het hierna volgende adres, ofwel via het daartoe bestemde formulier op de website van die dienst:

Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail:ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be

Ingeval de klacht een betalingsdienst betreft, kan de klant ook schriftelijk klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.