h4y_sav_acc

HELLO4YOU SPAARREKENING : BIJZONDERE VOORWAARDEN

(geldig vanaf 01/07/2014)

Deze voorwaarden regelen de Hello4You Spaarrekening van BNP Paribas Fortis. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald, wordt verwezen naar de algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV (hierna 'de bank' genoemd). Ingevolge het aangaan van een Hello4You Spaarrekening verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met zowel deze bijzondere voorwaarden als met voormelde algemene bankvoorwaarden. Deze spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening overeenkomstig art.2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting met betrekking tot de vrijstelling van roerende voorheffing,

Artikel 1 - Algemeen

De Hello4You Spaarrekening is een spaarrekening in euro's en is uitsluitend bestemd voor privégebruik en voor natuurlijke personen van 18 tot en met 27 jaar. Elke natuurlijke persoon, die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet, kan maximaal twee Hello4You Spaarrekeningen bezitten. De materiële vorm of de commerciële benaming van de spaarrekening doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 - Rekeningafschriften

Verrichtingen op spaarrekeningen worden meegedeeld op rekeningafschriften.

Artikel 3 - Creditverrichtingen

Creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 6000€ per kalenderjaar.

Artikel 4 - Debetverrichtingen

Conform de geldende belastingvoorschriften zijn opvragingen uit gereglementeerde spaarrekeningen uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de volgende verrichtingen:

 • Terugbetaling in speciën;
 • Overboeking of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een rekening binnen de bank op naam van de titularis van de spaarrekening;
 • Overboeking naar een spaarrekening bij de bank op naam van de partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening;
 • Betaling van sommen, door de titularis van de spaarrekening verschuldigd in kapitaal, interesten of bijhorigheden wegens leningen of kredieten toegekend door de bank of door een inrichting die door de bank wordt vertegenwoordigd;
 • Betaling aan de bank van kosten met betrekking tot de spaarrekening, van de prijs voor aankoop van of inschrijving op effecten.

Opvragingen voor andere dan de hierboven vermelde verrichtingen zijn niet toegestaan, zo niet verliest men het voordeel van gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing op de inkomsten uit de spaarrekening. De opdrachtgever dient bijgevolg ervoor te zorgen dat zijn opvragingen in overeenstemming zijn met de opsomming hierboven.

In tegenstelling tot de bepaling van artikel 26 van de algemene voorwaarden van de bank kan de bank in afzonderlijke gevallen of bij algemene maatregel eisen dat voor opvragingen van meer dan 1.250 EUR een opzeggingstermijn van vijf kalenderdagen in acht wordt genomen en kan ze opvragingen beperken tot 2.500 EUR per quinzaine.

De opvragingen mogen worden verricht door de houder, een gemachtigde of de wettelijke vertegenwoordiger, die handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheden.

Bij elke opvraging moet een kwitantie worden afgeleverd.

Artikel 5 - Vergoeding

De vergoeding van de Hello4You Spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

De basisrente en de premies worden afzonderlijk berekend tegen een rente uitgedrukt op jaarbasis. De bank stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast, rekening houdend met de geldende fiscale bepalingen.

De basisrente en de getrouwheidspremie zijn vermeld in de 'Tarievenlijst', die de klanten in alle kantoren van de bank kunnen krijgen, en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be. Ze kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. De wijzigingen van de basisrente en de getrouwheidspremie worden aan de klanten meegedeeld via een bericht bij het eerstvolgende rekeninguittreksel. Onverminderd voormelde eventuele wijzigingen wordt de bijzondere vergoeding op de Hello4You Spaarrekening behouden tot de titularis de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt. Vanaf dan wordt de rekening door de bank automatisch omgevormd tot een Online Spaarrekening Premium. In geval van medehouderschap vindt de conversie plaats wanneer de jongste der medehouders 28 jaar wordt.

Basisrente

De basisrente wordt dag na dag verworven.

De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden aangepast op basis van eventuele tariefwijzigingen. Elke verhoging van de basisrente geldt niettemin voor een periode van minstens drie maanden, tenzij bij verlaging van de rente voor de voornaamste herfinancieringsverrichtingen van de Europese Centrale Bank.

Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrente van toepassing.

Getrouwheidspremie

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende twaalf opeenvolgende maanden ingeschreven blijven.

Bij overboeking, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, tussen twee gereglementeerde BNP Paribas Fortis-spaarrekeningen op naam van dezelfde titularis blijft de premieopbouwperiode voor het overgeboekte spaardeposito verworven, op voorwaarde dat de overboeking minimaal 500 EUR bedraagt en dat de titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar niet reeds drie dergelijke overboekingen vanaf dezelfde spaarrekening heeft verricht. (geldig vanaf 1 januari 2014).

Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie is verworven, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode, tenzij bij een overboeking zoals bepaald in alinea 2 hierboven. In dat geval wordt de getrouwheidspremie pro rata temporis berekend volgens de getrouwheidspremie die op elk spaardeposito van toepassing is.

Artikel 6 - Berekening en betaling van de vergoeding

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de kalenderdag van de opvraging.

Niettemin is bij interne overboeking tussen twee BNP Paribas Fortis-rekeningen de valutadatum voor elke rekening gelijk aan de overboekingsdatum.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieopbouwperiode het minst ver is gevorderd. Indien eenzelfde premieopbouwperiode van toepassing is op meerdere bedragen, wordt in eerste instantie het bedrag in aanmerking genomen waarvoor de getrouwheidspremie het laagst is.

De basisrente wordt jaarlijks op 1 januari van het volgende jaar berekend en wordt op 2 januari aan het kapitaal van de spaarrekening toegevoegd met valutadatum 1 januari.

De verworven getrouwheidspremies worden elk kwartaal in rekening geboekt. Ze genereren basisrente vanaf respectievelijk 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari na het kwartaal tijdens hetwelk ze zijn verworven.

De titularis van de spaarrekening ontvangt een uittreksel met de details van de in rekening geboekte interest.

De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een getrouwheidspremie op het einde van de twaalf maanden durende verwervingsperiode.

Voor spaarrekeningen waarvan het bedrag in de loop van het jaar volledig werd opgevraagd, kan de vergoeding die op dat ogenblik was verworven, op verzoek samen met het kapitaal worden vereffend.

Artikel 7 - Roerende voorheffing

De basisrente en getrouwheidspremies die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrij gesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag dat in de tarievenlijst is vermeld.

Artikel 8 - Niet-actieve spaarrekeningen

Een spaarrekening met een kleiner saldo dan het in de tarievenlijst vermelde bedrag en waarop sedert een jaar geen stortingen of opvragingen zijn verricht, krijgt geen interest toegekend.

De spaarrekening genereert opnieuw interest zodra een storting of opvraging wordt verricht, en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin de verrichting plaatsheeft.

Artikel 9 - Kosten

De bank behoudt zich het recht voor, op spaarrekeningen met een kleiner saldo dan het in de tarievenlijst vermelde bedrag jaarlijkse beheerkosten aan te rekenen na afloop van de in de tarievenlijst vermelde periode.

Artikel 10 - Wijzigingen

Elke eventuele wijziging van deze bijzondere voorwaarden moet met de klant worden overeengekomen volgens de hierna vermelde modaliteiten.

De titularis van een spaarrekening moet van de wijziging in kennis worden gesteld via een bij een rekeninguittreksel gevoegd bericht of per gewone brief. De klant kan de gewijzigde tekst verkrijgen in elk kantoor van de bank en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

Behoudens wettelijke of reglementaire vereisten gaat de wijziging in op de eerste dag van de tweede maand na die van de kennisgeving.

Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, beschikt hij over dezelfde termijn om zijn zakenrelatie met de bank kosteloos te beëindigen.

Artikel 12 - Klachten

Indien de houder van een spaarrekening niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsmodaliteiten van de spaarrekening en de interestberekening kan hij zich met zijn eventuele klachten wenden tot:

BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement (1QA8D)
Warandeberg 3
B-1000 Brussel

en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de interest en de premies op de spaarrekening werden gestort.

Hello4You Spaarrekening : precontractuele informatie

Informatie in verband met BNP Paribas Fortis NV

De Hello4You Spaarrekening is een product van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403 199 702, FSMA nr. 25.879A), die handelt als aanbieder van de dienst.

BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,

1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële

Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA

nr. 25879 A.

Kenmerken van de Hello4You Spaarrekening

De Hello4You Spaarrekening is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Hello4You Spaarrekening.

 • De Hello4You Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening overeenkomstig art.2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting met betrekking tot de vrijstelling van roerende voorheffing.
 • Creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 6000€ per kalenderjaar.
 • De Hello4You Spaarrekening is een spaarrekening in euro's en is uitsluitend bestemd voor privégebruik en voor natuurlijke personen tussen 18 en 27 jaar.
 • De Hello4You Spaarrekening kan nooit een negatief saldo vertonen.

Vergoeding

De vergoeding van de Hello4You Spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, alle

uitgedrukt in een bruto percentage op jaarbasis.

 • Basisrente: 1,00%
 • Getrouwheidspremie: 0,30%

De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst die u kunt raadplegen in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op de

websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be

Meer gedetailleerde informatie betreffende de rentevergoeding van de Hello4You Spaarrekening en de berekeningswijze ervan is opgenomen in het artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden van de Hello4You Spaarrekening.

Iedere belastingplichtige geniet een belastingvrijstelling van 1.880 EUR aan rente per jaar (2015).

Beheer- en andere kosten

Opening, afsluiting, beheer, rekeningafschriften en alle verrichtingen op de Hello4You Spaarrekening zijn gratis.

Voor rekeningen met een saldo < 25 EUR, waarop sinds 10 jaar geen verrichtingen meer zijn uitgevoerd en waarvan

de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis NV aanhoudt zal de jaarlijkse

beheerkost 2,50 EUR bedragen.

De bank kan op elk moment de hoger vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de Hello4You Spaarrekening wijzigen. De betreffende informatie zal in dat geval eveneens worden aangepast.

Herroepingsrecht - Opzeggingsrecht

U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract uw Hello4You spaarrekening te herroepen zonder betaling van kosten en zonder vermelding van een reden.

In dat geval zult u enkel de eventuele kosten betalen verbonden aan de daadwerkelijk verleende dienst volgens het

geldende tarief. Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw Hello4You Spaarrekening voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Conform de modaliteiten vastgelegd in Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kunnen

zowel u als BNP Paribas Fortis NV de Hello4You Spaarrekening afsluiten.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken - Varia

De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de spaarrekening als de

relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de spaarrekening en de uitvoering ervan zal worden

ingesteld voor de rechter aangeduid in Artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de spaarrekening zal gebeuren in de taal die in de

bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie.

Verhaalrecht

Onverminderd het verhaal in rechte kan u eventuele klachten schriftelijk richten aan:

BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00

en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de interest en de premies op de spaarrekening werden gestort.

Indien de door de Bank voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan:

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel