digital_protect

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAL PROTECT

1. DEFINITIES

- Laptop: mini-laptop, subnotebook, tablet met touchscreen, pen tablet en netbook.

- Zaktoestel: personal digital assistant (PDA), digitale audio-/videowalkman (mp3/mp4), draagbare spelconsole, draagbaar satellietnavigatietoestel (draagbare GPS-ontvanger), dictafoon, zakfotoprinter en e-book.

- Foto en video: digitale fototoestellen, digitale camcorder, draagbare videoprojector en draagbare dvd-speler zonder tv-ontvangst.

- Mobiele telefoon: mobiele telefoon en smartphone, evenals elk toestel met als voornaamste functie draadloze telefonische communicatie. Het toestel moet een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) hebben waaraan een nummer voor mobiele telefoniediensten werd toegekend.

2. WAARBORGEN

Het doel van het contract is de dekking van de geldelijke gevolgen, binnen de hierna gedefinieerde voorwaarden, in geval van gekwalificeerde diefstal, accidentele materiële schade en frauduleus gebruik van een verzekerd toestel.

In geval van een gewaarborgd schadegeval zal het verzekerde toestel worden omgeruild voor een vervangtoestel. In geval van onenigheid over deze omruiling en op verzoek van de verzekerde, zal hem een schadevergoeding worden uitgekeerd binnen de beperking van de vervangingswaarde en het waarborgplafond.

Bij diefstal van de mobiele telefoon, met braak of geweld, betaalt de verzekeraar het bedrag terug van de frauduleus gevoerde communicatie door een derde gedurende de periode voorafgaand aan de registratie van het afsluitingsverzoek voor de lijn en tot maximaal 24 uur na de datum en het tijdstip van de diefstal. De terugbetaling zal gebeuren binnen de limiet van het waarborgplafond.

Specifieke voorwaarden voor iPhones: als het schadegeval een schermbreuk behelst, wordt het verzekerde toestel hersteld door een door de verzekeraar erkend technicus en vervolgens aan de verzekerde bezorgd.

3. PLAFOND VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN PER SCHADEGEVAL EN PER JAAR

De tussenkomst is beperkt tot

Al deze bedragen zijn inclusief alle taksen.

4. UITSLUITINGEN

4.1 Worden niet in aanmerking genomen:

4.2 Bovendien worden de volgende zaken niet gedekt door de dekking tegen accidentele schade:

4.3 Bovendien worden de volgende zaken niet gedekt door de dekking bij diefstal met braak of geweld:

4.4 Bovendien worden de volgende zaken niet gedekt door de dekking tegen frauduleus gebruik

5. IN GEVAL VAN SCHADE

5.1 Algemeen

Bij een schadegeval zal de verzekerde, zodra hij er kennis van heeft genomen, contact opnemen met de verzekeraar om een schadeformulier te verkrijgen. Dat formulier moet, correct ingevuld volgens de instructies die er op vermeld staan en samen met de gevraagde documenten, worden teruggestuurd naar de daarop vermelde schadebeheerder. De verzekerde moet de factuur of het aankoopbewijs van het beschadigde toestel kunnen voorleggen.

5.2 Verplichtingen van de verzekerde

moet de verzekerde binnen twee werkdagen na de datum waarop hij kennis heeft genomen van het schadegeval aangifte doen, via e-mail of post, bij de politie en de aangestelde schadebeheerder.

zal hij de schadebeheerder een kopie bezorgen van het proces-verbaal van de politie, evenals het nummer van het strafdossier.

moet de verzekerde tevens, binnen de 24 uur nadat hij kennis heeft genomen van de diefstal op de overval, zijn netwerkbeheerder/operator verwittigen om zijn toestel en zijn simkaart te blokkeren.

moet de verzekerde binnen twee werkdagen na de datum waarop hij kennis heeft genomen van het schadegeval via post of telefoon aangifte doen bij de aangestelde schadebeheerder.

5.3. Verplichtingen van de verzekeraar

De verzekeraar verbindt zich ertoe om de verschuldigde schadeloosstelling uit te keren binnen de bovenvermelde voorwaarden binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen vanaf de datum waarop de beheerder van het schadegeval in het bezit wordt gesteld van alle nodige elementen om het schade- dossier af te handelen.

5.4. Expertise

De verzekeraar kan een expert of een onderzoeker aanstellen om de omstandigheden van het schadegeval te onderzoeken en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen.

6. ALGEMENE BEPALINGEN

6.1 Betaling van de premies

De maandelijkse premie, waarvan het bedrag wordt vermeld op het aansluitingscertificaat, omvat alle belastingen, bijdragen en kosten, en wordt geïnd door de verzekeraar.

Als de premie onbetaald blijft, stuurt de verzekeraar de verzekerde een e-mail met vermelding van de vervaldatum en de gevolgen bij niet-betaling. In geval van niet-betaling, wordt de aansluiting geannuleerd. Deze annulatie treedt in werking dertig dagen na verzending van de e-mail.

6.2 Wijziging van het tarief

De verzekeraar kan zijn tarief wijzigen en de maandelijkse premie aanpassen. Een premieaanpassing geldt slechts voor de premies van de lopende contracten die aflopen vanaf de eerste dag van de vierde maand na de wijziging. De verzekerde wordt ten minste vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de aansluiting op de hoogte gebracht van deze wijziging, en van zijn recht om de aansluiting op te zeggen.

6.3 Territoriale reikwijdte van de waarborgen

Onder voorbehoud van de voormelde uitsluitingen is de dekking geldig voor een schadegeval dat zich overal ter wereld voordoet.

6.4 Datum van inwerkingtreding en duur van de aansluiting

De aansluiting treedt in werking op de dag van inschrijving, onder voorbehoud van de betaling van de premie en voor een duur van één maand. Ze wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor een periode van één maand.

6.5 Herroepingrecht (bij aanvang van het contract):

Zowel de verzekerde als de verzekeraar kunnen het contract binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder boete en zonder vermelding van reden annuleren via aangetekende of gewone brief of via telefoon. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag waarop het contract wordt afgesloten of vanaf de dag waarop de verzekerde de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie ontvangt op een duurzame drager, als die laatste dag na die van de afsluiting van het contract valt.

De opzegging door de verzekerde treedt onmiddellijk in werking op het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door de verzekeraar treedt in werking acht dagen na de kennisgeving. Als het contract wordt opgezegd door de verzekerde of door de verzekeraar en de uitvoering van het contract vóór de opzegging op verzoek van de verzekerde al een aanvang had genomen, dan is de verzekerde de betaling van de premie verschuldigd in verhouding tot de periode waarin een dekking werd verschaft. Dit is de vergoeding voor de reeds geleverde diensten.

Met uitzondering van de betaling voor de reeds geleverde diensten, stort de verzekeraar alle sommen terug die hij van de verzekerde heeft ontvangen conform het onderhavige contract. Hij beschikt daartoe over een termijn van dertig (30) kalenderdagen, die beginnen op:

- het moment waarop de verzekerde overgaat tot opzegging, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeraar de opzegging ontvangt of vanaf de dag na het telefonisch onderhoud.

- het moment waarop de verzekeraar overgaat tot opzegging, te rekenen vanaf de dag waarop hij de opzegging verstuurt.

6.6 Opzegging van een lopend contract

Elke kennisgeving van de opzegging van de aansluiting verloopt via aangetekende of gewone brief of via telefoon.

De opzegging van de aansluiting treedt pas in werking na verloop van één maand, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het aangetekend of gewoon schrijven werd verzonden of vanaf de dag na het telefonisch onderhoud met expliciete melding van wil om contract op te zeggen.

- op elke maandelijkse vervaldag, met inachtneming van de voormelde opzeggingstermijn.

- in geval van tariefverhoging en/of wijziging van de algemene voorwaarden binnen voormelde voorwaarden.

- na een schadegeval, ten laatste één maand na de betaling of de weigering van betaling van de schadeloosstelling

- na een schadegeval, ten laatste één maand na de betaling of de weigering van betaling van de schadeloosstelling.

- in geval van niet-betaling van de premie door de verzekerde.

6.7 Geschillen

Elke klacht over het contract kan worden gericht aan het Belgische filiaal van CARDIF-Assurances Risques Divers s.a., Bergense Steenweg 1424 te 1070 Brussel, klachtenbeheer@cardif.be, telefoon 02 528 00 00 (www.bnpparibascardif.be) of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Het indienen van een klacht doet niets af aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

6.8 Fraude

Elke fraude of poging tot fraude tegenover de verzekeringsmaatschappij wordt bestraft volgens de wetgeving van toepassing en/of de algemene of bijzondere voorwaarden en kan ook leiden tot strafrechtelijke vervolgingen.

6.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het onderhavige contract wordt geregeld door de Belgische wetgeving en in het bijzonder de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.

Elk geschil hierover zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen.

6.10 Subrogatie

De verzekeraar wordt ten aanzien van derden in de rechten van de verzekerde gesteld ten belope van de door hem uitgekeerde schadevergoeding.

6.11 Verwerking van de gegevens

De aangeslotene wordt uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt en hij verklaart zich akkoord met de automatische verwerking van de persoonsgegevens en informatie op naam die de verzekeraar verzamelt in het kader van het beheer van het dossier. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de verzekeraar, de verzekeringnemer en de contractuele partners die tussenbeide komen in het beheer van het dossier, het beheer van de schadegevallen en de dienstverlening aan de klanten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 beschikt de aangeslotene over het recht de gegevens waarover de verzekeraar beschikt, gratis te raadplegen en te laten corrigeren. Bijkomende informatie is verkrijgbaar bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van het bestand, is de verzekeraar.

Digital Protect: precontractuele informatie

Informatie over uw bemiddelaar: BNP Paribas Fortis NV

Dit verzekeringsproduct wordt u aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder het FSMA nr.

25.879A voor Cardif Assurances Risques Divers NV.

Informatie over uw verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers NV

Digital Protect is een verzekeringsproduct van Cardif Assurances Risques Divers NV. Dit is een vennootschap naar Frans recht - met zetel Bd Haussmann 1 te Parijs - met toelating voor uitoefening in België via zijn bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0435025994, verzekeringsonderneming ingeschreven onder het FSMA n° 978 (KB 06/02/1989 - BS 18/02/1989).

Voornaamste kenmerken van Digital Protect

Waarborgen van Digital Protect

Hierna vindt u een samenvatting van de waarborgen.

De juiste draagwijdte van de waarborgen staan beschreven in Algemene Voorwaarden, dewelke u evenzeer terugvindt op onze website.

Verzekerde risico's

Gekwalificeerde

Diefstal

diefstal met geweld en diefstal met braak van het verzekerde toestel door een derde en die

zich buiten het huis van de verzekerde voordeed (hoofdverblijf, buitenverblijf en

tijdelijke huurwoning), onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in Algemene Voorwaarden

Materiële accidentele schade

elke vernieling of gehele of gedeeltelijke beschadiging die de goede werking van het gewaarborgde toestel verstoort, veroorzaakt door het plotse en onvoorzienbare optreden van een oorzaak die extern is aan het verzekerde toestel, en onafhankelijk van de wil van de verzekerde.

Frauduleus gebruik

Terugbetaling van de frauduleuze communicatie door een derde binnen de 24 uur na de diefstal en vóór de aanvraag tot opschorting van de lijn.

Verzekerde toestellen

Digital Protect biedt een verzekeringsdekking aan voor alle mobiele apparaten die toebehoren aan de verzekerde personen en dit zonder beperking van het aantal apparaten en zonder voorafgaandelijke identificatie van de verzekerde apparaten.

Enkel de apparaten hierna opgesomd en aangekocht in nieuwe staat binnen de Europese Unie kunnen genieten van de waarborgen.

Laptop

mini-laptop, subnotebook, tablet met touchscreen, pen tablet en netbook.

Zaktoestel

personal digital assistant (PDA), digitale audio-/videowalkman (mp3/mp4), draagbare spelconsole, draagbaar satellietnavigatietoestel (draagbare GPS-ontvanger), dictafoon,

zakfotoprinter en e-book.

Foto en video

digitale fototoestellen, digitale camcorder, draagbare, videoprojector en draagbare dvd-spelerzonder tv-ontvangst.

Mobiele telefoon

mobiele telefoon en smartphone, evenals elk toestel met als voornaamste functie draadloze telefonische communicatie. Het toestel moet een SIMkaart (Subscriber Identity Module) hebben waaraan een nummer voor mobiele telefoniediensten werd toegekend.

Wat ingeval van schade?

Ingeval van een gewaarborgd schadegeval zal het verzekerde toestel worden omgeruild voor een vervangtoestel.

Ingeval van onenigheid over deze omruiling en op verzoek van de verzekerde, zal hem een schadevergoeding worden uitgekeerd binnen de beperking van de vervangingswaarde en het waarborgplafond.

Vervangtoestel

Nieuw toestel van hetzelfde model als het beschadigde toestel of als dat toestel niet meer wordt verkocht of beschikbaar is, een gelijkwaardig nieuw toestel, d.w.z. een toestel dat ten minste over dezelfde belangrijke technische kenmerken beschikt, met uitzondering van het merk, het gewicht, de grootte, de kleur en het design. In elk geval zal de vergoeding niet meer bedragen dan de vervangwaarde van het verzekerde toestel.

Vervangingswaarde

 

De volledige aankoopwaarde taks inbegrepen (zonder promotionele kortingen) in België van het verzekerde toestel op de datum van het schadegeval of als dat toestel niet meer wordt verkocht of beschikbaar is, de volledige aankoopwaarde in België van een toestel met gelijkwaardige technische kenmerken als die van het verzekerde toestel op de dag van het schadegeval. De vervangingswaarde kan niet meer bedragen dan de totale aankoopwaarde van het verzekerde toestel op de datum van aankoop.

 

 

Geldigheid

De karakteristieken, de voorwaarden en andere modaliteiten van deze verzekering kunnen aangepast worden op elk moment. Zij zijn bijgevolg enkel geldig en van toepassing vanaf de datum vanaf dewelke zij ter beschikking worden gesteld.

Duur

De waarborgen zijn verworven op de dag van aansluiting, onder voorbehoud van de betaling van de premie en voor een duur van één maand.

Elke maand, worden de waarborgen stilzwijgend verlengd voor een duur van een maand, en dit aan de voorwaarden en tarieven die op deze datum van toepassing zijn.

Premie

De maandelijkse premie bedraagt 9,50 EUR (alle taksen inbegrepen). De premie wordt betaald via domiciliëring.

Recht van herroeping – Recht van opzegging

Bij de aanvang van het contract kunnen zowel de verzekerde als de verzekeraar het contract binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de datum van aansluiting annuleren en dat zonder boete en zonder vermelding van reden en dit via aangetekende of gewone brief of via telefoon. De opzegging door de verzekerde treedt onmiddellijk in werking op het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door de verzekeraar treedt in werking acht dagen na de kennisgeving.

Contracten die reeds in voege zijn kunnen evenzeer opgezegd worden conform de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het onderhavige contract wordt geregeld door de Belgische wetgeving en in het bijzonder de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.

Elk geschil hierover zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen.

Elke mededeling in het kader en/of krachtens het contract wordt in de taal gedaan die bij de opening van de relatie werd geregistreerd.

Verhaal

Onverminderd het verhaal in rechte kunt u eventuele klachten schriftelijk bezorgen aan :

Het bijkantoor van CARDIF Assurances Risques Divers NV
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
ombudsman@cardif.be,
Tél. : : +32 2 528 00 00
(www.bnpparibascardif.be)

Indien de door de verzekeraar voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Tél. : +32 2 547 58 71
Fax : +32 2 547 59 75
www.ombudsman.as
E-mail: info@ombudsman.as

Het indienen van een klacht vermindert niet de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring

Door de online ondertekening van dit document geeft u toestemming aan (A) CARDIF een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van CARDIF.

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.

Mandaat Identificatie

Beschrijving van onderliggend contract: Verzekering Digital Protect

Type betaling: Terugkerende invordering

Schuldenaar Identificatie

Verzoekt de firma (die de facturen opstelt)

CARDIF Assurances risques divers NV
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel, België

om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping, al de facturen te incasseren bij de financiële instelling BNP Paribas Fortis door debet van de rekening eerder geselecteerde BIC Code van uw bank: GEBABEBB