img

Safe Neutral W1, W4, W7 en W10

 • Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1
 • Munteenheid: euro
 • Geen kapitaalbescherming. Geen vooraf bepaalde eindvervaldag
 • Beleggingshorizon: 3 tot 7 jaar
 • Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 • Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services Brussels
 • Permanente inschrijving op basis van de netto-inventariswaarde;
 • De NIW wordt gepubliceerd op www.beama.be
img

  In een notendop
   

  • Gemengde portefeuille (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten): deze kan de basis vormen voor elke beleggingsportefeuille.
  • Geen kapitaalbescherming. Er is wel een specifiek mechanisme om het risico onder controle te houden.
  • Dakfonds: zeer ruime internationale spreiding.
  • Actief beheer: de samenstelling van de portefeuille sluit altijd aan bij het beleggersprofiel.
  • Flexibel beheer: de beheerder mikt op rendement door de portefeuille aan te passen op grond van zijn vooruitzichten en de marktvoorwaarden.

Beleggingsbeleid

De compartimenten zijn "dakfondsen" (ook wel fondsen van fondsen genoemd). Ze beleggen dus via andere Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB's) in alle activaklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen,...). Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversifiëring.

Doelstellingen

 • Kapitaalgroei op middellange termijn.
 • Ruime risicospreiding via een gediversifieerde belegging op wereldschaal, in Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB's).
 • Wanneer de markten stijgen, tracht de beheerder beter te presteren dan een referentieportefeuille met hetzelfde risicoprofiel (neutraal). Daarvoor heeft hij een zekere flexibiliteit. Dankzij een actief portefeuillebeheer kan hij van de wegingen van de referentieportefeuille afwijken naar gelang van de marktvoorwaarden en zijn vooruitzichten. Wel moet hij bepaalde grenzen in acht nemen (zie onderstaande tabel).
  Samenstelling van de referentieportefeuille en speelruimte van de beheerder
   AandelenObligatiesAlternatieve beleggingen
  Referentieportefeuille47%37%16%
  Na te leven grenzen25% - 65%25% - 65%0% - 35%

   

  Elk jaar wordt aan het begin van de referentieperiode de samenstelling van de portefeuille automatisch teruggebracht naar de strategische wegingen die de beheerder aanbeveelt op grond van zijn vooruitzichten en de marktvoorwaarden. Daarna bepaalt het verloop van de financiële markten de portefeuillesamenstelling.

   

  CompartimentReferentieperiode
  Safe Neutral W101.01 - 31.12
  Safe Neutral W401.04 - 31.03
  Safe Neutral W701.07 - 30.06
  Safe Neutral W1001.10 - 30.09

   

 • Risicocontrole via een specifiek beheersmechanisme.

  Er is geen enkele garantie dat deze doelstelling behaald wordt.

   

  Verdedigingsdoelstelling bij dalende markten

  Bij dalende markten doet de beheerder er alles aan om de daling over één jaar tot maximaal -10% te beperken. In de praktijk worden de activa in de portefeuille gedeeltelijk of volledig gearbitreerd ten voordele van liquiditeiten en obligaties in euro.

   

  Bijvoorbeeld

  Stel dat de referentiewaarde voor het lopende jaar 100 euro is.

  De referentiedrempel waar de beheerder in het lopende jaar niet wil onder gaan, wordt berekend als volgt:

  100 euro – (10% x 100 euro) = 90 euro.

   

  In een oogopslag

  Dit voorbeeld ter illustratie van het verdedigingsmechanisme is louter ter informatie en is geen indicatie voor de toekomstige prestatie.

Evolutie netto inventariswaarde

Wat de grafiek toont:

 1. Een jaar na de lancering kan de referentiedrempel worden verhoogd of verlaagd.
 2. Het percentage liquiditeiten in de portefeuille stijgt wanneer de NIW van het compartiment in de buurt van de referentiedrempel komt.

 

Huidige waarden en referentiedrempels voor de compartimenten Safe Neutral

 

Compartiment

Referentie-

periode

Referentie-

waarde lopende periode

Referentie-drempel*
Safe Neutral W1 01.01.2016 -31.12.2016  136,24 EUR 122,62 EUR
Safe Neutral W4

01.04.2016 - 31.03.2017

 120,83 EUR 108,75 EUR
Safe Neutral W7 01.07.2016 - 30.06.2017 115,96 EUR 104,37 EUR
Safe Neutral W10 01.10.2015 - 30.09.2016 116,68 EUR 105,02 EUR

* Er is geen enkele garantie dat deze doelstelling behaald wordt.

 

 • Er kunnen dividenden worden uitgekeerd.
CompartimentLaatste uitgekeerd dividend
Bruto-
bedrag
Datum
Safe Neutral W1Geen dividend
Safe Neutral W4Geen dividend
Safe Neutral W7Geen dividend
Safe Neutral W10Geen dividend

 

 

 

Voordelen

 • Eenvoudige belegging 'op maat': deze kan de basis vormen voor elke beleggingsportefeuille, zelfs met een beperkt startkapitaal.
   
 • Comfort: de belegger moet nergens aan denken aangezien hij de opvolging toevertrouwt aan specialisten. Dankzij het actieve beheer volgt de portefeuillesamenstelling altijd de voorwaarden op de financiële markten en het risicoprofiel van de belegger. 
   
 • Risicocontrole via een mechanisme dat door het beleggingsbeleid is geregeld. Dit mechanisme tracht het jaarlijkse verlies tot maximaal -10% te beperken. Er is geen enkele garantie dat deze doelstelling behaald wordt.  
   
 • Hoog rendements-
  potentieel op middellange termijn
 

Risico's

 • Kapitaalrisico: geen kapitaalbescherming. De belegger moet beseffen dat er geen enkele garantie is dat de doelstellingen van het compartiment behaald worden. De waarde van zijn belegging kan zowel stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (zonder kosten) niet volledig terugkrijgt. 
   
 • Kredietrisico: dit risico betreft de mogelijkheid van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de activa die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de netto-inventariswaarde van het compartiment. 
   
 • Risico's van de aandelenmarkten: (onrechtstreekse) beleggingen in aandelen (en verwante instrumenten) zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, die onder meer zijn toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het compartiment. 
   
 • Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment.

 

Kosten

 • Instapkosten: 2,50%.
 • Geen uitstapkosten
 • Beheerscommissie: 1,50% per jaar
 • Gratis bewaring op effectenrekening van BNP Paribas Fortis
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB bij instap of uitstap
 

Fiscaliteit

 • De dividenden zijn onderhevig aan 27% roerende voorheffing.
 • Dit compartiment kan voor meer dan 25% in schuldvorderingen worden belegd. Bijgevolg is de meerwaarde (verschil tussen de afkoopwaarde en de aanschaffingswaarde) of een deel ervan bij afkoop, vereffening of overdracht van de aandelen op de secundaire markt onderworpen aan 27% roerende voorheffing. Meer informatie over de fiscaliteit vindt u in het prospectus van de bevek (rubriek 'Fiscaliteit').

 

 

 

 

Delen linkedin

 Lexicon

Referentiewaarde: netto-inventariswaarde per aandeel, die elk jaar berekend wordt op de eerste werkdag van de referentieperiode. Bij de jaarlijkse herziening kunnen de referentiewaarde en de referentiedrempel die daaruit voortvloeit zowel stijgen als dalen.
 

Referentiedrempel: drempel gelijk aan 90% van de referentiewaarde, waar de beheerder niet mag onder gaan tijdens de referentieperiode.
 

Referentieperiode: periode van 12 maanden in het begin waarvan de portefeuille automatisch wordt teruggebracht naar de strategische wegingen die door de beheerder worden aanbevolen en een nieuwe referentiewaarde wordt vastgelegd op basis van de netto-inventariswaarde die op de eerste werkdag van de periode wordt berekend.

Misschien ook interessant voor u...

 

Flexible Neutral W1, W4, W7, W10

Compartimenten van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Control

 

Europe Neutral

Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy

 

Global Neutral 

Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy

Flexible Neutral Europe Neutral Global Neutral

  

Onze beleggingsadviseurs helpen u graag verder als u meer wilt weten over dit compartiment en het beleggingsbeleid. Samen met u gaan ze graag na of de belegging overeenstemt met uw profiel en hoe u ze het beste in uw beleggingsportefeuille kunt inpassen.

 

 • In elk kantoor van BNP Paribas Fortis
 • Bij het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 34
 • Via PC banking

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: het uitgifteprospectus, de essentiële beleggersinformatie en onze 'Informatiebrochure – Financiële instrumenten (pdf)'. Die documenten zijn beschikbaar in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of het compartiment al dan niet voor u geschikt is. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen.

  

Afdrukken