6 stappen of de Adviescirkel

 • Stap 1: we vertrekken van uw huidige persoonlijke situatie
  Wij kijken of uw contactgegevens nog correct zijn en of u een actief, geldig en actueel beleggersprofiel hebt:
  • uw beleggersprofiel geeft aan welk risico u kunt en wilt nemen;
  • het houdt rekening met uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen;
  • het houdt rekening met de gemiddelde beleggingshorizon van uw portefeuille.
  Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt (u gaat bijvoorbeeld met pensioen, u hebt een financiële meevaller of uw kinderen hebben net het ouderlijk nest verlaten), dan kan dit een weerslag hebben op uw beleggersprofiel. Vandaar dat wij eerst samen met u bekijken of uw beleggersprofiel nog wel overeenstemt met uw persoonlijke situatie.
 • Stap 2: we peilen naar uw beleggingsverwachtingen voor de geplande belegging
  Uw private banker zal bij de beleggingen die hij u voorstelt, allereerst rekening houden met uw beleggersprofiel. Maar er is meer. Om ons aanbod te verfijnen, stelt de private banker nog enkele vragen: M.n.:
  • wenst u kapitaalbescherming op eindvervaldag?
  • wenst u een geregeld inkomen (coupon/dividend) uit uw kapitaal te halen?
  • naar welke looptijd / beleggingshorizon gaat uw voorkeur uit?
 • Stap 3: we gaan na met welke beleggingen u al vertrouwd bent
  U belegt uiteraard enkel in producten die u kent. Vandaar het belang van volgende vragen:
  • hoe goed kent u de verschillende beleggingscategorieën?
  • hoe vertrouwd bent u met de kenmerken en risico's van elke categorie?
  • hoe groot is uw ervaring daarin?

  Die vragen en uw antwoorden zijn allerminst vrijblijvend. Daarom vragen wij u de verplichte vragenlijst 'Kennis en ervaring op het vlak van beleggen' in te vullen. U hoeft niet alle beleggingscategorieën te kennen en te doorlopen. U antwoordt enkel op de vragen over de categorieën waarin u wenst te beleggen. Tegenover deze moeite van uw kant, staan aan onze kant uitdrukkelijke engagementen:
  • ons advies gaat altijd uit van uw kennis over een bepaalde beleggingscategorie en de ervaring die u er mee hebt;
  • bij een categorie waar u geen of onvoldoende kennis blijkt te hebben, overlopen wij met u de specifieke kennisfiche. Die beschrijft alle belangrijke kenmerken en risico's van de beleggingscategorie. U vindt die kennisfiches ook op onze website;
  • wij vergewissen ons aan de hand van de vragenlijst of de kennis over de beleggingscategorie nu wel degelijk aanwezig zijn;
  • bij beleggingscategorieën waar u wel kennis heeft doch geen of weinig ervaring, stellen wij producten voor met een lage risicograad waarin u geleidelijk kan instappen. Zo kan u ervaring opbouwen.
 • Stap 4: we formuleren een beleggingsvoorstel
  In de stappen 1-3 hebt ú de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen een belegging moet passen. Nu is het aan ons, als uw private banker . We formuleren u een beleggingsvoorstel dat hieraan zorgvuldig tegemoetkomt.


  En bakenen eerst uw beleggingsportefeuille af.

   

  Hoeksteen van uw beleggingsportefeuille is de Effectenrekening waarop u een aankoop wilt doen. Maken eveneens deel uit van deze portefeuille:

  • uw andere Effectenrekeningen met dezelfde benaming;
  • uw Spaarrekeningen met dezelfde benaming;
  • uw Beleggersrekeningen met dezelfde benaming;
  • uw Termijnrekeningen met dezelfde benaming;
  • uw beleggingsverzekeringen, voor zover de verzekeringsnemer de enige houder is van de Effectenrekening.


  Daarna bekijken we de samenstelling van deze portefeuille.


  Welk deel van uw portefeuille wordt belegd in aandelen? In obligaties of vastrentende beleggingen? In alternatieve beleggingen, zoals vastgoed of grondstoffen? In cash, zoals spaarrekeningen? Afhankelijk van uw profiel waakt hij erover dat de portefeuillesamenstelling (dus de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) binnen de per profiel vastgelegde grenzen valt of toch op zijn minst naar die grenzen evolueert.


  Vervolgens formuleren we voor u een concreet beleggingsvoorstel.

  • we stellen enkel beleggingen voor die beantwoorden aan uw beleggersprofiel en de wensen die u hebt geformuleerd in lijn met en ter verfijning van het profiel;
  • we adviseren enkel beleggingen uit categorieën waarvoor u voldoende kennis hebt;
  • we stellen enkel beleggingen voor waarvan het risico aanvaardbaar is voor uw beleggersprofiel;
  • we waken erover dat de samenstelling van uw portefeuille binnen aanvaardbare grenzen van uw beleggersprofiel valt of op zijn minst naar deze grenzen evolueert;
  • in toepassing van de gulden beleggingsregel 'Leg niet alle eieren in dezelfde korf' waken we erover dat er voldoende spreiding is binnen elke beleggingscategorie.
 • Stap 5: we geven u alle informatie en documentatie over de beleggingen in dit voorstel
  We gaan nu gedetailleerd in op de belegging in het voorstel. Wij overhandigen u alle documentatie en overlopen alle informatie met u. Zo bespreken we o.a. met u:
  • de mate van kapitaalbescherming;
  • de (potentiële) opbrengst;
  • de looptijd;
  • de samenstelling;
  • de liquiditeit;
  • het risico van het product.

  We besteden daarbij ook uitgebreid aandacht aan de kosten: instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, de fiscale behandeling bij in- en uitstappen, de fiscale behandeling van de opbrengsten (roerende voorheffing, speculatietaks, dubbele belastingverdragen enz.)
 • Stap 6: U kunt nu met kennis van zaken beslissen of u ingaat op ons voorstel
  U gaat akkoord met het beleggingsvoorstel? Dan
  • voeren we een zgn. geschiktheidstest uit.
  • Wij lichten de resultaten van de test toe waarna u beslist of u de verrichting wilt uitvoeren.