Beleggingsrisico's

BNP Paribas Fortis Private Banking wenst uw aandacht te vestigen op de beleggingsrisico's die u loopt.

 

U wordt in de eerste plaats aangespoord kennis te nemen van de individuele kenmerken van ieder financieel instrument, zoals onder meer weergegeven in het prospectus van de uitgevende instelling en/of de statuten. Verder heeft u toegang tot een algemene omschrijving van de kenmerken en risico's verbonden aan de onderscheiden categoriëen van financiële instrumenten, zoals weergegeven in de door BNP Paribas Fortis Private Banking uitgegeven “Informatiebrochure Financiële Instrumenten”.

 

We geven u hieronder een algemeen overzicht van de hoofdzakelijke risico's betreffende beleggingen.

 

Marktrisico

Het marktrisico wordt, zeker in een gemondialiseerde en internationaal verspreide financiële omgeving, bepaald door de macro-economische situatie, het beleid inzake economische politiek en/of van geopolitieke aard, de algemene - zelfs psychologische - tendensen die heersen op de financiële markten en het bedrijfsleven, met inbegrip van het beleggersvertrouwen. Het marktrisico wordt in het algemeen gezien als een extern gegeven, inherent aan iedere belegging, van toepassing ongeacht diversificatie van uw effectenportefeuille.

 

Kredietrisico

Het kredietrisico wordt soms insolventierisico genoemd. Het betreft het risico dat de emittent, en, in voorkomend geval, de garant of de tegenpartij niet in staat is om aan zijn/haar verplichtingen tot betaling te voldoen, bijvoorbeeld omwille van een faillissement of soortgelijke procedure. Het betreft als het ware het ondernemingsperspectief (het is een micro-economisch gegeven). In de regel wordt de kredietwaardigheid van een onderneming uitgedrukt aan de hand van een 'rating' door een internationaal en onafhankelijk ratingagentschap. De vermelding van een rating is echter steeds aan wijzigingen onderworpen in de toekomst.

 

Financieel risico

Het financieel risico of kapitaalrisico dat een belegger loopt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het bij aanvang geïnvesteerde kapitaal. Het risico op waardevermindering is de onvermijdelijke tegenhanger van het feit dat een belegger speculeert, d.w.z. het feit dat de belegger bereid is een zeker risico te lopen in verhouding tot zijn belegging komt net omwille van het feit dat hij daarmee de kans op een verhoogde opbrengst uit zijn kapitaal nastreeft.
Bepaalde producten worden uitgegeven met kapitaalbescherming, op eindvervaldag. Zij geven echter niet noodzakelijk recht op de uitkering van een (periodieke) coupon (aldus onderscheidt men het Rendementsrisico van het kapitaalrisico).

 

Renterisico

Het renterisico wordt gevormd door de evolutie in de gangbare marktrentevoet over de looptijd van een bepaalde belegging. Deze intrestvoet geeft een indicatie van de alternatieve opbrengst weer die uw kapitaal zou genereren indien u een bepaald bedrag niet belegd zou hebben. De marktrentevoet evolueert en beïnvloedt op die manier het resultaat van uw lopende beleggingen (bijv. in obligaties).

 

Valutarisico

De munteenheid waarin een bepaald financieel instrument uitgegeven kan zijn, kan onderhevig zijn aan waardeschommelingen tijdens de duur van de belegging in dat financieel instrument. Muntontwaarding is een element dat het risico van een belegging kan beïnvloeden.

 

Liquiditeitsrisico

Het Liquiditeitsrisico geeft weer of een bepaald financieel instrument al dan niet eenvoudig verhandeld kan worden. Principieel bieden financiële instrumenten die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt een betere verhandelbaarheid dan bijvoorbeeld private plaatsingen, waarbij u mogelijks verplicht wordt belegd te blijven tijdens de ganse levensduur van het financieel instrument, vastgesteld in het prospectus (belegging zonder mogelijkheid om vervroegd te kunnen uittreden uit een bepaalde beleggingsstructuur).

 

Volatiliteitsrisico

Het volatiliteitsrisico geeft weer of een bepaald financieel instrument onderhevig zal zijn aan belangrijke waardeschommelingen of niet. Hoe hoger de volatiliteit, des te onzekerder het beleggingsresultaat. Een belegging in financiële instrumenten met hogere volatiliteit is in de regel bestemd voor meer dynamisch ingestelde beleggers, die met name op korte termijn wensen in te spelen op koersschommelingen.

 

Risico op vervroegde terugbetaling

Bepaalde financiële instrumenten worden uitgegeven met een mogelijkheid voor de uitgevende instelling om de uitgegeven financiële instrumenten terug te nemen.

 

Juridisch risico

Bepaalde financiële instrumenten zijn uitgegeven onder de toepassing van een bepaald land of rechtsgebied. Zij hebben niet steeds dezelfde kenmerken als de door u gekende financiële instrumenten in uw land van oorsprong. Het recht waaraan een bepaald financieel instrument onderworpen is, verschilt vaak per land: te denken valt zowel aan lidmaatschapsrechten en publiciteitsverplichtingen (vennootschapsregister, boekhouding en jaarrekening, corporate governance regels, stemrecht) en/of gerechtelijke procedures.

 

 
Bellegingsrisico's

   

Afdrukken