Rechten & plichten van ouders en hun minderjarige kinderen

Rechten & plichten van ouders en hun minderjarige kinderen
Ik ben bijna met pensioen

INTRO

 

  

 

 • Principe dat geldt is “minderjarigen zijn handelingsonbekwaam”, ze kunnen niet zelf handelen om hun rechten te laten gelden.
  • Daarom worden handelingen in hun naam gesteld door hun wettelijk vertegenwoordiger(s),
  • Wanneer één van de ouders alleen handelt in naam van het kind, geldt het vermoeden dat de andere ouder ermee instemt (tenzij tegenstrijdige aanwijzingen of indien een rechter het beheer van de goederen van het minderjarige kind exclusief aan één van de ouders toevertrouwt.
  • De ouders moeten elkaar geen volmacht geven voor verrichtingen op tegoeden geopend op naam van de minderjarige.
  • Ook derden kunnen tegoeden openen, maar dan altijd onder het beheer van de wettelijk vertegenwoordiger(s).
 • Gelden van hun minderjarige kinderen moeten beheerd worden in het belang van het kind
 • De ouder(s) is (zijn) vrij in zijn (hun) beleggingswijze, doch moet(en) handelen als een goed en voorzichtig huisvader
 • Kunnen door de ouder(s) alleen worden verricht:
  • aankoop van door een overheid gegarandeerde effecten;
  • aankoop van een klein pakket effecten van een solide beursgenoteerde vennootschap (klein pakket is hier zowel in absolute termen te beschouwen, als relatief d.w.z. in verhouding tot het vermogen van de minderjarige).
 • Voor een aantal handelingen met betrekking tot de goederen van de minderjarige, heeft (hebben) de ouder(s) of de voogd de bijzondere machtiging van de vrederechter nodig
  • Vervreemden van roerende of onroerende goederen van de minderjarige,
  • Aangaan van leningen, verpanden of hypothekeren van de goederen van de minderjarige.
  • Verwerpen of aanvaarden van een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel (aanvaarding altijd onder voorrecht van boedelbeschrijving).
  • Aanvaarden van een schenking of een legaat onder bijzondere titel;
  • Aankopen van een onroerend goed.
  • ...