Gebruiksvoorwaarden van de BNP Paribas Fortis Community

We verzoeken u deze algemene gebruiksvoorwaarden van de BNP Paribas Fortis Community aandachtig te lezen.

De BNP Paribas Fortis Community die op deze Website wordt gehost, is helemaal van u: ze staat open voor iedereen en we nodigen u uit om er commentaar, suggesties, foto's en filmpjes te posten met inachtneming van de Spelregels en de gebruiksvoorwaarden van de Website.

De BNP Paribas Fortis Community wordt gemodereerd: bij inbreuk op de Spelregels of op de gebruiksvoorwaarden van de Website, wordt de betrokken inhoud zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd en de gebruiker eventueel uitgesloten.

De toegang tot en het gebruik van de Website impliceren dat u zonder voorbehoud met deze gebruiksvoorwaarden en de Spelregels instemt.

U stemt er persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt als gevolmachtigde, tussenpersoon of werknemer, mee in.

Als u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden of als de toegang tot en het gebruik van de Website u worden ontzegd krachtens wettelijke bepalingen die op u van toepassing zijn, dan verzoeken wij u om de Website te verlaten en de Website en de inhoud ervan niet langer te gebruiken.

1. BNP Paribas Fortis Community

De Website van de BNP Paribas Fortis Community (de 'Website') is een sociaal platform van BNP Paribas Fortis nv, kredietinstelling naar Belgisch recht, onderworpen aan controle door de in punt 12 vermelde toezichthouders en gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3, btw BE 0403.199.702, RPR Brussel ('BNP Paribas Fortis').

 

2. Functionaliteiten van de Website

Op de Website kunt u de verschillende forums raadplegen die er worden gehost. U vindt er berichten en commentaar van de moderatoren en de gebruikers van de BNP Paribas Fortis Community over de onderwerpen die zijn aangegeven in de header van ieder forum.

Iedereen kan na de aanmaak van een profiel, commentaar en berichten posten en deelnemen aan de community mits naleving van de Spelregels.

De gebruikers kunnen ook privéberichten uitwisselen met de andere gebruikers of moderatoren, via de mailbox die hen ter beschikking wordt gesteld. De moderatoren nemen via datzelfde kanaal contact op met de gebruikers om hen bij het gebruik van de community te helpen of als ze hun uitlatingen ongepast vinden.

De gebruikers worden per e-mail op de hoogte gebracht van een eventuele reactie op hun publicatie of op een van hun 'favoriete' onderwerpen en bij de ontvangst van een nieuw bericht. Als de gebruiker echter geen meldingen meer wil ontvangen, kan hij dat in zijn instellingen op de Website aanpassen.

 

3. Door BNP Paribas Fortis aangeleverde content

De informatie en het materiaal die BNP Paribas Fortis op de Website publiceert, dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod van financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en/of diensten.

Ze zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

BNP Paribas Fortis zal alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal die het op de Website publiceert, regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de bronnen na te gaan.

De informatie en het materiaal die BNP Paribas Fortis op de Website publiceert, zijn dan ook vatbaar voor wijzigingen. BNP Paribas Fortis kan de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of tijdloosheid van de informatie en het materiaal die het op de Website publiceert of waarnaar de Website verwijst echter niet garanderen. Zij kan ook niet garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een bepaald doel of dat de bronnen ervan betrouwbaar en eerlijk zijn.

BNP Paribas Fortis, de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt, hun bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, al dan niet contractueel, voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou lijden als gevolg van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van de Website, behalve bij opzettelijke of zware fout van hun kant.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen.

De voorgestelde producten en diensten zijn niet beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen voor een product of dienst kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van BNP Paribas Fortis, de vennootschappen van de groep waarvan BNP Paribas Fortis deel uitmaakt of de vennootschappen waarvoor BNP Paribas Fortis optreedt als tussenpersoon.

 

4. Door de Websitegebruikers aangeleverde content.

De informatie en het materiaal die BNP Paribas Fortis op de Website publiceert, dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod van financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en/of diensten.

Ze zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

BNP Paribas Fortis zal alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal die het op de Website publiceert, regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de bronnen na te gaan.

De informatie en het materiaal die BNP Paribas Fortis op de Website publiceert, zijn dan ook vatbaar voor wijzigingen. BNP Paribas Fortis kan de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of tijdloosheid van de informatie en het materiaal die het op de Website publiceert of waarnaar de Website verwijst echter niet garanderen. Zij kan ook niet garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een bepaald doel of dat de bronnen ervan betrouwbaar en eerlijk zijn.

BNP Paribas Fortis, de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt, hun bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, al dan niet contractueel, voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou lijden als gevolg van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van de Website, behalve bij opzettelijke of zware fout van hun kant.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen.

De voorgestelde producten en diensten zijn niet beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen voor een product of dienst kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van BNP Paribas Fortis, de vennootschappen van de groep waarvan BNP Paribas Fortis deel uitmaakt of de vennootschappen waarvoor BNP Paribas Fortis optreedt als tussenpersoon.

5. Andere algemene voorwaarden en links naar Websites van derden

 

Bepaalde delen of pagina's van de Website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden bevatten die toevoegingen zijn bij deze gebruiksvoorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden voor de delen of pagina's van de Website waarop ze betrekking hebben.

Deze Website kan ook links bevatten naar andere Websites die door derden worden gepubliceerd. De links naar de Website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de Websites van die derden. BNP Paribas Fortis heeft de Websites van derden niet nagekeken en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie of materiaal op Websites die op basis van links op deze Website toegankelijk zijn. Een link aanmaken naar de Website van een derde of de Website van een derde toelaten om een link naar deze Website aan te maken, betekent niet dat BNP Paribas Fortis de op deze derde Website aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. BNP Paribas Fortis geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling over de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op de Websites van derden kan worden teruggevonden of over de eerlijkheid en/of integriteit van deze derden.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

 

6.1 Door BNP Paribas Fortis aangeleverde content

De informatie en het materiaal die BNP Paribas Fortis op de Website publiceert, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan of waarop aanspraak kan worden gemaakt door BNP Paribas Fortis, de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd en afgedrukt, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten niet schrapt.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie en het materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van BNP Paribas Fortis. Hij verbindt zich er bovendien toe om de door derden opgelegde algemene voorwaarden na te leven voor het gebruik van de informatie en het materiaal die hen toebehoren en op de Website worden gezet.

 

6.2 Door de gebruikers aangeleverde content

 

De gebruikers van de Website geven BNP Paribas Fortis tien jaar lang een niet-exclusieve, wereldwijde en kosteloze licentie op alle inhoud en materiaal die zij op de Website publiceren.

Ze garanderen BNP Paribas Fortis dat zij alle intellectuele of andere vereiste rechten hebben op de inhoud die zij publiceren met het oog op die licentie voor BNP Paribas Fortis, of dat zij over de vereiste toestemmingen van de rechthebbenden beschikken; zij bezorgen daarvan het bewijs aan BNP Paribas Fortis bij het eerste verzoek.

De gebruikers ontvangen geen vergoeding voor de berichten die ze in het kader van de community publiceren.

In voorkomend geval staat de gebruiker zijn recht op afbeelding op voormelde materialen kosteloos af aan BNP Paribas Fortis en geeft hij BNP Paribas Fortis uitdrukkelijk toestemming om die materialen vast te leggen, te reproduceren, openbaar te maken, en ze in het algemeen rechtstreeks te exploiteren en te gebruiken:

  • in om het even welke vorm en op om het even welke drager (bv. papier, stof, hout, plastic, informaticadragers, elektronische dragers, magneetdragers, digitale dragers, laser, optische dragers en in het algemeen elke drager die de mens rechtstreeks of via een machine kan lezen, voor alle (bestaande en toekomstige) verspreidingswijzen, vooral internet en sociale media);
  • voor alle producten en diensten in het kader van de activiteit van BNP Paribas Fortis wereldwijd, volledig of via uittreksels, voor alle exploitatiedomeinen, met name maar niet-beperkend: promotie, illustratie ...

De gebruiker geeft BNP Paribas Fortis toestemming om wijzigingen aan te brengen aan die materialen (aanpassing beeldinstellingen, bijwerkingen, wijzigingen ...) en om ze te verbinden aan andere content, waaronder met name beelden, teksten, grafische ontwerpen, films, geluiden en audiovisuele dragers. De gebruiker ziet er uitdrukkelijk van af om zijn morele recht in te roepen om zich tegen die wijzigingen te verzetten.

 

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gebruik van cookies

 

Er wordt verwezen naar het privacy- en cookiesbeleid die op de Website beschikbaar zijn.

Iedereen die een beroep doet op de community, stemt in met de registratie en verwerking van de berichten die hij post, inclusief de inhoud ervan en het bijbehorende dataverkeer, om de follow-up van de activiteiten van de bank, de kwaliteit van haar diensten en de verbetering van haar bestaande of nog te ontwikkelen producten en diensten te waarborgen. De gegevens met betrekking tot de elektronische communicatie en de inhoud daarvan kunnen worden bewaard tot het einde van de periode tijdens dewelke de onderliggende verrichting juridisch kan worden betwist

De tussen gebruikers uitgewisselde privéberichten zijn strikt persoonlijk en de inhoud ervan kan dan ook niet door de bank worden gebruikt.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

De toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt wie de bevoegde rechter is, kan de vordering worden ingesteld voor:

  • de bevoegde rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;
  • de bevoegde rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn (is) of waar zij werden (werd), worden (wordt) of moeten (moet) worden uitgevoerd;
  • de bevoegde rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder met de verweerder gesproken heeft indien deze – of in voorkomend geval één van de verweerders – zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

 

9. Autonomie en wijzigingen

 

Alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die als onuitvoerbaar worden beschouwd, worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling, echter zonder impact op de overige bepalingen, die ongewijzigd blijven.

Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van alle andere overeenkomsten die u met BNP Paribas Fortis, een van de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt of met een vennootschap waarvoor BNP Paribas Fortis optreedt als tussenpersoon, hebt gesloten of zult sluiten.

BNP Paribas Fortis heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

10. Aansprakelijkheid van derden

 

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gebruikte software of de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet inroepen of afdwingen door BNP Paribas Fortis, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat BNP Paribas Fortis afstand doet van enig recht of enige vordering.

 

11. Toezichthouders

 

BNP Paribas Fortis nv staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven en treedt op als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv, Cardif Assurances Risques Divers nv en Europ Assistance (Belgium) nv.

Adres van de toezichthouders:

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: