UCB NV geeft obligaties in euro uit aan 5,20% met een looptijd van 6 jaar

Vervroegd afgesloten op 9 november 2023 om 17u30. Het uitgiftebedrag werd vastgelegd op 300 miljoen EUR. De details vindt u in:

 

Waarschuwing

Deze Obligaties zijn ongedekte en niet-gewaarborgde schuldinstrumenten. Door in te tekenen, leent u geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt interest te betalen en 100% van het belegde kapitaal (vóór ver-koopcommissie), namelijk 1.000 EUR per belegde coupure, terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faillissement of wanprestatie van de Emittent loopt u toch het risico de bedragen waarop u recht heeft geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Beleggen in deze Obligaties houdt bepaalde risico's in en ze zijn misschien niet voor alle beleggers een geschikte belegging. 

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dienen potentiële beleggers het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, en de Definitieve Voorwaarden in hun geheel lezen en, in het bijzonder de risicofactoren beschreven in het hoofdstuk ‘Risk factors’ op pagina’s 9 tot en met 38 van het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, waarin bepaalde risico's met betrekking tot een belegging in de Obligaties worden uiteengezet.

UCB NV (hierna ‘UCB’ of de ‘Emittent’ of de ‘UCB Groep’) geeft obligaties uit in euro met een looptijd van 6 jaar en met een jaarlijkse vaste bruto-interestvoet van 5,20% voor een totaalbedrag van minimum 100 miljoen euro en maximum 200 miljoen euro.

UCB NV vormt, samen met haar dochterondernemingen, een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het leven van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel.

Merk op dat termen aangeduid met hoofdletter verwijzen naar definities beschreven in het Prospectus.

Aanbieding

De Aanbiedingsperiode loopt van 9 november 2023 (9u) tot en met 13 november 2023 (17u30).

Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, namelijk op 9 november 2023 om 17u30.

Particuliere beleggers die gebruik willen maken van het Aanbod worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving.

De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 euro (exclusief de toepasselijke verkoop- en distributiecommissie).

Meer informatie over de toewijzingsprocedure vindt u in de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) op pagina 8 en in de Flash Invest op pagina 6.

Belangrijkste kenmerken van de Obligaties

 • Emittent: UCB NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.
 • Aard en statuut van de effecten: de Obligaties zijn directe, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (onder voorbehoud van de bepalingen van de negatieve zekerheid) niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent en hebben een gelijke rang en zullen te allen tijde een gelijke rang (pari passu) aannemen, zonder enige onderlinge voorkeur, gelijk met alle andere bestaande en toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent, maar, in geval van insolventie, onder voorbehoud van bepaalde preferente schulden op basis van wetgeving die dwingendrechtelijk en van algemene toepassing is.

  De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en aan de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld van de dochtervennootschappen van de Het recht van de Obligatiehouder om betalingen te ontvangen onder de Obligaties is niet gewaarborgd of door zekerheden gedekt en de Obligatiehouder heeft geen verhaal op de kasstromen of activa van de dochtervennootschappen van de Emittent. In geval van insolvabiliteit van een dochteronderneming van de Emittent, is het waarschijnlijk dat, in overeenstemming met de toepasselijke insolventiewetgeving, de schuldeisers van dergelijke dochteronderneming volledig zouden moeten worden terugbetaald alvorens enige uitkering zou kunnen worden gedaan aan de Emittent als aandeelhouder van dergelijke dochteronderneming. Als gevolg daarvan kan het vermogen van Obligatiehouders om de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de Obligaties te bekomen en om interestbetalingen te ontvangen onder de Obligaties worden aangetast.
 • Uitgifte- en betaaldatum: 21 november 2023.
 • Looptijd: de obligaties worden uitgegeven op 6 jaar, met als eindvervaldag 21 november 2029.
 • Negatieve zekerheid: de voorwaarden van de Obligaties bevatten een negatieve zekerheidsregeling. Krachtens deze bepaling, zolang enige van de Obligaties uitstaand blijft, zal de Emittent geen, en zal de Emittent verzekeren dat diens Materiële Dochtervennootschappen geen, hypotheek, last, retentierecht, pandrecht of ander zekerheidsrecht (elk, een ‘Zekerheidsrecht’) creëren of uitstaand hebben op of met betrekking tot het geheel of enig deel van diens huidige of toekomstige activiteit, onderneming, activa of inkomsten om enige Relevante Schuld te waarborgen, of om enige garantie of schadeloosstelling met betrekking tot enige Relevante Schuld te waarborgen, zonder dat tegelijkertijd of voorafgaand aan de Obligaties ofwel (i) dezelfde of substantieel dezelfde zekerheid wordt verstrekt als die welke is gecreëerd of uitstaande is voor dergelijke Relevante Schuld, garantie of schadeloosstelling of (ii) een andere zekerheid wordt verstrekt die wordt goedgekeurd bij een buitengewoon besluit van de Obligatiehouders, met dien verstande dat een Materiële Dochtervennootschap een Zekerheidsrecht kan hebben uitstaan met betrekking tot Relevante Schulden en/of garanties of schadeloosstellingen die door haar worden gegeven met betrekking tot Relevante Schulden van enige andere persoon (zonder de verplichting om een Zekerheidsrecht of garantie of schadeloosstelling of andere regeling te geven met betrekking tot de Obligaties zoals voornoemd) wanneer een dergelijk Zekerheidsrecht betrekking heeft op een vennootschap of andere entiteit die een Dochtervennootschap wordt van de Emittent na de relevante uitgiftedatum van de eerste tranche van de Obligaties en wanneer een dergelijk Zekerheidsrecht bestaat op het ogenblik dat die vennootschap of andere entiteit een Dochtervennootschap wordt van de Emittent (op voorwaarde dat dergelijk Zekerheidsrecht niet werd gecreëerd of aangenomen omdat die vennootschap of andere entiteit een Dochtervennootschap van de Emittent zou worden en dat het hoofdbedrag van dergelijke Relevante Schuld vervolgens niet wordt verhoogd).
 • Notering op de secundaire markt: er is door de Emittent (of namens deze) een aanvraag ingediend om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en, eens genoteerd, zal de Emittent diens beste vermogen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Obligaties genoteerd blijven op deze markt. Vóór de notering en toelating tot de handel, is er geen publieke markt voor de Obligaties.
 • Rating: de Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating. De Emittent heeft daarenboven niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor de Obligaties op een later moment.
 • ISIN-code: BE0002976570.

Kenmerken van de uitgifte

Uitgifteprijs 101,875% van de nominale waarde, dat is 1.018,75 EUR per coupure (met inbegrip van een verkoop- en distributiecommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger)
Nominale waarde en minimaal inschrijvingsbedrag 1.000 EUR
Totale nominale waarde van de uitgifte Minimum 100 miljoen euro en maximum 300 miljoen euro
Totaalbedrag van de kosten inbegrepen in de uitgifteprijs 1,875% verkoop- en distributiekosten van het belegde bedrag (18,75 EUR per coupure van 1.000 EUR).
Jaarlijkse vaste coupon 5,20% (bruto), jaarlijks te betalen op 21 november en voor de eerste keer op 21 november 2024.
Actuarieel brutorendement1 gebaseerd op de Uitgifteprijs 4,833%
Actuarieel nettorendement1 (na afhouding van 30% roerende voorheffing) gebaseerd op de Uitgifteprijs 3,291%
Terugbetalingsprijs op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde

Prospectus

Alvorens te beleggen in de Obligaties dienen de potentiële beleggers het volledige Prospectus te lezen (en in het bijzonder de risicofactoren beschreven in het hoofdstuk ‘Risk Factors’ op pagina 9 en verder in het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1) om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Het Prospectus bestaat uit:

 • het Basisprospectus voor de uitgifte van obligaties binnen het programma ‘EUR 5,000,000,000 Euro Medium Term Note (EMTN) Programme’, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (FSMA) op 17 oktober 2023; 
 • het Supplement N°1 goedgekeurd op 24 oktober 2023, opgesteld in het Engels;
 • de specifieke Samenvatting voor deze uitgifte, opgesteld in het Engels, en vertaald naar het Nederlands en het Frans; en
 • de Definitieve voorwaarden (Final Terms), opgesteld in het Engels, van 6 november 2023.

De goedkeuring van de FSMA van het Basisprospectus en het Supplement N°1 houdt geen aanprijzing in van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Beide documenten werden door de FSMA ter kennis gebracht aan de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier’ (CSSF) in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor de toepassing van de Prospectusverordening in verband met de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom.

De Emittent is verantwoordelijk voor de consistentie van de Engelse, Nederlandse en Franse versies van de Samenvatting. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Emittent voor de consistentie tussen de verschillende taalversies van de Samenvatting zal de Engelse versie voorrang hebben. De Obligatiehouders zullen zich kunnen beroepen op de vertaalde versies van de Samenvatting in de context van hun contractuele relatie met de Emittent.

Deze documenten zijn gratis beschikbaar via de linken in de rubriek ‘ Documentatie ’ hieronder en op de website van de Emittent (http://www.ucb.com).

Risico’s

Door in te schrijven op de Obligaties, lenen de beleggers geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om jaarlijks interest te betalen en de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen op de Vervaldag. In geval van insolventie of wanbetaling door de Emittent is het echter mogelijk dat de beleggers de bedragen waarop zij recht hebben niet terugkrijgen en het risico lopen hun belegging geheel of gedeeltelijke te verliezen.

Hoewel de Emittent van mening is dat de risico’s beschreven in het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, de risico’s vertegenwoordigen die specifiek zijn voor hen, de UCB Groep en de Obligaties en die als materieel worden beschouwd voor beleggers om een geïnformeerde beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot de Obligaties op 17 oktober 2023, zijn al deze factoren onvoorziene omstandigheden die zich al dan niet kunnen voordoen, en het onvermogen van de Emittent om zijn verplichtingen in het kader van de Obligaties na te komen kan zich voordoen om andere redenen die niet als materiële risico’s door de Emittent beschouwd worden op basis van de informatie die momenteel voor hem beschikbaar is of die hij momenteel niet kan voorzien.

Voornaamste risico’s eigen aan de Emittent

Er zijn bepaalde factoren die invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te vervullen. De voornaamste risico’s met betrekking tot de Emittent omvatten, zonder beperking:

 • Het onvermogen van de UCB Groep om diens financieringsbronnen te beheren kan een nadelige invloed hebben op diens activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.
 • Onvoldoende kasstroomgeneratie kan leiden tot onbeschikbaarheid van financiering.
 • De relatief hoge vaste kostenbasis van de UCB Groep, in verhouding tot diens totale kosten, betekent dat dalingen in inkomsten een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op diens winstgevendheid.
 • Het falen om nieuwe producten, hulpmiddelen en productietechnologieën te ontwikkelen en op de markt te brengen, zal een negatieve impact hebben op de concurrentiepositie van de UCB Groep.
 • De prijsstelling en terugbetaling van de producten van de UCB Groep wordt in toenemende mate beïnvloed door initiatieven voor kostenvermindering en de uitgavenbeslissingen van overheden en andere derden in de gezondheidszorg. Daarom is de UCB Groep mogelijk niet in staat om aanvaardbare prijzen en terugbetaling voor diens producten te verkrijgen.
 • De UCB Groep is afhankelijk van een klein aantal producten die onderhevig zijn aan intense concurrentie en geconcentreerde markten.
 • Er zijn risico’s verbonden aan de technische en klinische ontwikkeling van producten van de UCB Groep.
 • Er zijn specifieke risico’s verbonden aan het ontwikkelen, testen, produceren en commercialiseren van geneesmiddelen.
 • Het verlies van octrooibescherming of andere exclusiviteit of ondoeltreffende octrooibescherming voor op de markt gebrachte producten kan leiden tot het verlies van omzet aan concurrerende producten.
 • Producten, met inbegrip van producten in ontwikkeling of nieuwe indicaties voor bestaande producten, kunnen niet op de markt worden gebracht tenzij de UCB Groep reglementaire goedkeuring verkrijgt en behoudt.

Voornaamste risico’s eigen aan de Obligaties

Er zijn bepaalde risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van de risico’s in verband met de Obligaties. De belangrijkste risico’s met betrekking tot de Obligaties omvatten:

 • De Emittent kan in de toekomst aanzienlijk meer schuld aangaan, wat een impact kan hebben op diens vermogen om diens verplichtingen onder de Obligaties na te komen.
 • De Emittent is mogelijks niet in staat om de Obligaties terug te betalen op hun vervaldatum of in geval van een Wanprestatie.
 • De waarde van de Obligaties kan negatief worden beïnvloed door bewegingen in de marktrentevoeten.
 • Het reële rendement van een Obligatiehouder op de Obligaties kan worden beïnvloed door inflatie.
 • Beperkte liquiditeit op de secundaire markt kan het voor investeerders moeilijk maken om hun Obligaties te verkopen of kan de prijs van een dergelijke verkoop negatief beïnvloeden.

Potentiële belangenconflicten

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent en andere leden van de UCB Groep betrokken zijn in een algemene zakelijke relatie en/of in specifieke transacties met BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, ING Bank N.V. en/of KBC Bank NV (de Plaatsingsagenten) en dat zij belangenconflicten kunnen hebben die een nadelig effect kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders. Bovendien ontvangen de Plaatsingsagenten gebruikelijke commissies en vergoedingen in verband met het aanbod van de Obligaties.

Potentiële belegger dienen zich bewust te zijn van het feit dat de Plaatsingsagenten, wanneer zij optreden als kredietverstrekkers aan de Emittent en andere leden van de UCB Groep, geen verplichtingen van welke aard dan ook hebben ten opzichte van de Obligatiehouders en dat zij niet verplicht zijn om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten om de kredietfaciliteiten te hernegocieren of zelfs de kredietrelatie te beëindigen, wat ertoe zou kunnen leiden dat de Emittent niet langer in staat is om alle of een deel van de Obligaties terug te betalen.

Op 6 november 2023 bedraagt de totale bestaande financiële schuld van de volledig geconsolideerde entiteiten van de UCB Groep die uitstaat ten opzichte van en/of verleend is door BNP Paribas Fortis ongeveer 230 miljoen euro.

Kosten

Verkoop- en distributiecommissie van 1,875% van het nominale bedrag van de belegging, ten laste van de particuliere belegger, inbegrepen in de Uitgifteprijs.

Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.

Andere kosten: raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan haar klanten verleent (met name de transactiekosten (max. 0,50%) in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon enz.). Die brochure is beschikbaar op http://www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen.

Fiscaliteit

Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België - Volgens de huidige fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldvorderingen onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is.

Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode). 0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).

Bestemming van de uitgifte-opbrengst

De netto-opbrengsten van de Obligaties zullen worden gebruikt voor de algemene bedrijfs- en financieringsdoeleinden van de Emittent en diens dochtervennootschappen, met inbegrip van de gedeeltelijke herfinanciering van uitstaande bancaire termijnleningen.

De netto-opbrengsten van de uitgifte van Obligaties zullen (na aftrek van kosten en uitgaven) naar verwachting 99,67 miljoen EUR bedragen in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 100 miljoen EUR en 299,67 miljoen EUR in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 300 miljoen EUR.

Hoe inschrijven op deze Obligaties?

Contacteer PrivilegeConnect op het nummer 02 433 43 10 voor meer info of om in te schrijven.

Beleggers die hun obligaties in bewaring hebben gegeven op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis kunnen het verloop van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web.

Klachten

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: