BELEGGINGSVERZEKERING

Tak 23-verzekering: Smart Fund Plan Private

PRAKTISCH

Uw rendementsambities op lange termijn

U kiest uit een grote verscheidenheid aan beleggingsfondsen, volgens uw beleggersprofiel. U beschikt over een aangepast risicobeheer dankzij verschillende beschermingsdrempels. U belegt dus in een oplossing die afgestemd is op uw risicotolerantie. 

UW VOORDELEN

Een beleggingsoplossing die bij u past

Het Smart Fund Plan Private is een oplossing die speciaal ontworpen is om u in staat te stellen te streven naar het best mogelijke rendement op lange termijn van high-potential activaklassen, met twee optionele  beschermingsmechanismen: de Winstbeschermer en de Verliesbeperker.

MEER INFO

Hebt u een vraag over onze beleggingsverzekeringen?

Wilt u graag meer weten over ons tak 23-aanbod? Contacteer ons online of bel uw Private Banker wanneer dat u het best past.

Het Smart Fund Plan Private

Deze tak 23-beleggingsverzekering (zonder kapitaalbescherming en zonder gewaarborgd rendement) van AG Insurance is ontwikkeld zodat u uw rendementsambities kunt combineren met uw financiële risicotolerantie en zorgt ervoor dat:

 • U kunt investeren in één of meerdere fondsen.
 • U tegen een lage kostprijs over twee optionele beschermingsmechanismen beschikt die de risicocontrole van uw belegging vergroten, zonder evenwel het risico op verlies uit te sluiten.

Uw Smart Fund Plan Private loopt voor onbepaalde tijd vanaf de ondertekening van het contract. Het minimumbedrag dat bij het afsluiten van het contract moet worden gestort, bedraagt 12.500 euro (inclusief taks).

Een optimale beheersing van risico's en voordelen

Uw Smart Fund Plan Private biedt twee beschermingsmechanismen om uw winst veilig te stellen en uw verliezen te beperken.

Winstbeschermer

Wanneer de eenheidswaarde van het (de) door u geselecteerde basisfonds(en) stijgt met het minimumpercentage dat u instelt, draagt dit beschermingsmechanisme de gerealiseerde meerwaarden over naar een fonds met minder risico.
Dat fonds, dat het doelfonds wordt genoemd, kan beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, termijndeposito's en cash.
U kiest het percentage voor de Winstbeschermer uit 3 niveaus: 10, 20 of 30%.

 

Verliesbeperker

Dankzij het Smart Fund Plan Private kunt u kiezen voor een tweede beschermingsmechanisme dat potentiële verliezen in een dalende markt beperkt. Hiermee draagt u automatisch alle eenheden van het (de) geselecteerde basisfonds(en) over naar het doelfonds. Dit meer defensieve fonds is minder gevoelig voor marktschommelingen.
U kiest het percentage voor de Verliesbeperker uit 4 niveaus: 5, 10, 15 of 20%. Concreet betekent dit dat zodra de waarde van uw basisfonds het 'toegestane' verliesniveau bereikt dat u ingesteld hebt, al het in dit fonds belegde kapitaal wordt overgeheveld naar het doelfonds.

 

SMART FUND PLAN PRIVATE

2 opties voor de Verliesbeperker

Automatisch herbeleggen

Nadat koersen sterk dalen, aarzelen veel beleggers vooraleer ze terugkeren naar de financiële markten. Daardoor kunnen ze een deel van het herstel missen.

Dankzij het automatische herbeleggen, blijft u van dit dilemma gespaard. Vanaf de eerste bankwerkdag van de maand die volgt op de totale overdracht van uw basisfonds naar het doelfonds begint u geleidelijk te herbeleggen, gespreid over 6 maanden.

Het automatische herbeleggen gebeurt maandelijks en geldt alleen voor de eenheden van het doelfonds die zijn verworven op het moment dat de Verliesbeperker ze overdraagt.

 

Dynamisch aanpassen

Telkens de eenheidswaarde van het basisfonds met 1% stijgt tegenover de referentiewaarde, wordt automatisch een nieuwe referentiewaarde ingesteld. Dat is het dynamisch aanpassen. De nieuwe referentiewaarde is de oude referentiewaarde plus 1%.

Het percentage dat u gekozen hebt voor de Verliesbeperker (5, 10, 15 of 20%) geldt dan op de nieuwe referentiewaarde.

Bij het dynamisch aanpassen, is er geen overdracht van eenheden.

SMART FUND PLAN PRIVATE

'Drip-feed'-optie

Verminder het risico op een slechte beleggingstiming

Wat is het ideale moment om in te stappen in de financiële markten? Indien u een aanzienlijk kapitaal wenst te beleggen, spreid u uw aankopen best in de tijd in plaats van alles tegelijkertijd te beleggen. Op die manier vermindert u het risico op een slechte beleggingstiming. De 'Drip Feed'-beleggingsoptie laat u toe de kwestie van de 'timing' te vermijden via een maandelijkse automatische progressieve belegging van uw kapitaal in het door u gekozen basisfonds. Voor deze gratis optie kunt u kiezen uit beleggingsperiodes van 6, 12, 18 of 24 maanden.

TAK 23

Diversificatie en risicocontrole

U stelt zelf uw Smart Fund Plan Private samen

U selecteert een of meerdere basisfondsen die uw rendementsambities, de beleggingsstrategie om hieraan te voldoen en uw risicotolerantie het beste combineren. De belangrijkste kenmerken zijn een brede diversificatie van hun vermogen en een actief en professioneel beheer.

U kiest op basis van uw beleggersprofiel. Met de twee beschermingsmechanismen versterkt u de risicocontrole van uw Smart Fund Plan Private.

Het doelfonds waarnaar de overdracht gebeurt om uw belegging te beschermen wordt geselecteerd op basis van zijn heel defensieve karakter. Het heeft een aangepast profiel om de winst van uw basisfonds te beschermen of om te wachten op betere dagen.

U vindt nuttige informatie over de voorgestelde beleggingsfondsen in het Essentiële-informatiedocument, het Beheersreglement en de Flash Invest die eraan gewijd zijn.

U behoudt altijd de controle over uw beleggingsverzekering

U kunt op elk moment alle eenheden of een deel van de eenheden overbrengen van het ene fonds naar een ander fonds binnen uw contract (met inbegrip van het doelfonds). In geval van een gedeeltelijke overdracht moet die minstens 1.500 euro bedragen en moet er in elk fonds een reserve van minstens 1.500 euro overblijven.

Overdrachten tussen fondsen binnen het contract zijn volledig gratis.

Fiscaliteit van deze tak 23-oplossing

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

Het Smart Fund Plan Private laat u toe de betaling van de taks op de premie die werd gestort bij het afsluiten van het contract te spreiden over 4 jaar (vanaf de 1e verjaardag van het contract). Eventuele latere bijkomende stortingen genieten dit voordeel niet.

U betaalt daarentegen geen beurstaks, noch 30% roerende voorheffing of eindbelasting. In geval van overlijden kunnen er successierechten worden geheven.

Dit fiscaal regime geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst veranderen. Aan andere categorieën beleggers wordt gevraagd dat ze zich informeren over het fiscaal regime dat voor hen geldt.

SMART FUND PLAN PRIVATE

Fiscaliteit, kosten en risico’s

Fiscaliteit van deze tak 23-oplossing

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

Het Smart Fund Plan Private laat u toe de betaling van de taks op de premie die werd gestort bij het afsluiten van het contract te spreiden over 4 jaar (vanaf de 1e verjaardag van het contract). Eventuele latere bijkomende stortingen genieten dit voordeel niet.

U betaalt daarentegen geen beurstaks, noch 30% roerende voorheffing of eindbelasting. In geval van overlijden kunnen er successierechten worden geheven.

Dit fiscaal regime geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst veranderen. Aan andere categorieën beleggers wordt gevraagd dat ze zich informeren over het fiscaal regime dat voor hen geldt.

Kosten verbonden aan dit tak 23- aanbod

 • Instapkosten: 2,25% bovenop de nettopremie.
 • Kosten specifiek verbonden aan de fondsen van elk Smart Fund Plan Private worden automatisch aangerekend op de eenheidswaarde:
 • recurrente kosten: afhankelijk van het gekozen fonds. Ze staan vermeld in het Beheersreglement van elk fonds
 • recurrente transactiekosten tussen 0 en 0,20% per jaar, afhankelijk van het gekozen fonds

Informatie over de specifieke kosten voor elk fonds en hun impact op het potentiële rendement vindt u in het Beheersreglement en het Essentiële-informatiedocument van elk fonds. Lees de lijst van fondsen die worden aangeboden in het kader van Smart Fund Plan Private en hun wettelijke documentatie.

 • Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde gedurende 2 jaar en 11 maanden. Vanaf 2 jaar, 11 maanden en 1 dag na de start van het contract is geen afkoopsom meer verschuldigd. Geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde.
 • Kosten verbonden aan de beschermingsmechanismen: 0,20% van de reserve in het basisfonds, per jaar en per actief mechanisme. Zolang het (de) beschermingsmechanisme(n) actief is (zijn), worden deze vergoedingen maandelijks berekend en automatisch afgetrokken via een vermindering van het aantal eenheden in het basisfonds. De opties gekoppeld aan de Verliesbeperker zijn gratis.
 • Overdrachtskosten tussen beleggingsfondsen: u betaalt geen kosten voor overdrachten tussen beleggingsfondsen. Vanaf de 40e dag na de start van het contract kan de verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk van het ene naar het andere fonds overstappen. Een gedeeltelijke overdracht is mogelijk vanaf 1.500 euro en op voorwaarde dat er een reserve van minstens 1.500 euro in elk fonds overblijft. U betaalt geen kosten voor automatische overdrachten ten gevolge van het in werking treden van de beschermingsmechanismen.

Belangrijkste risico’s verbonden aan het Smart Fund Plan Private (tak 23- levensverzekering)

Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming en geen gewaarborgd rendement. De waarde van het beleggingsfonds schommelt met de financiële markten, net als die van uw deelbewijzen. Als u deelbewijzen van het fonds verkoopt, kan het zijn dat u minder krijgt dan wat u betaald hebt toen u ze kocht.

Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen: hoewel het doel van de beschermingsmechanismen is om de negatieve impact van de marktvolatiliteit* op uw belegging te beperken, is het mogelijk dat hun inwerkingtreding op bepaalde momenten in de levenscyclus van het product tot een lager rendement leidt dan het rendement van hetzelfde basisfonds zonder beschermingsmechanisme. Beleggers moeten er zich dan ook van bewust zijn dat, om technische redenen, de beschermingsmechanismen niet onmiddellijk in werking treden na het overschrijden van een drempel in stijgende of dalende richting. Dat kan, bijvoorbeeld, een groter verlies tot gevolg hebben dan dat beoogd door het mechanisme van de Verliesbeperker. Eens het beschermingsmechanisme in werking is getreden kan de uitvoering ervan ook niet meer worden geannuleerd, zelfs indien de markt zich snel zou herstellen na de inwerkingtreding.

Bij een levensverzekeringsproduct dat gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23) moet u rekening houden met de volgende risico's:

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de waarde van een eenheid is afhankelijk van veranderingen in de waarde van de onderliggende activa en de marktvolatiliteit. Het financiële risico wordt altijd volledig door de verzekeringnemer gedragen. Bijgevolg kan de waarde van een eenheid op het ogenblik van een afkoop, de vereffening van het contract of op enig ander ogenblik, hoger of lager zijn dan de waarde ervan op het tijdstip van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het belegde bedrag mogelijk niet (volledig) terugkrijgt.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquidatie van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.
 • Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen staan bloot aan verschillende risico's die variëren afhankelijk van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van de fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen, in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van dat fonds. Aangezien het rendement echter niet gegarandeerd is, bestaat altijd het risico dat de gedane beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Meer weten?

Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen is de belegger verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden die een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Smart Fund Plan Private bevatten, alsook van het Essentiële-informatiedocument en het Beheersreglement van alle fondsen die in dit verband worden aangeboden.

Beleggers kunnen op elk moment:

 • hun Smart Fund Plan Private-contract opvolgen via Easy Banking Web of bij hun Private Banker
 • de eenheidswaarde van alle fondsen die worden aangeboden binnen het Smart Fund Plan Private terugvinden op de website van AG Insurance of in de gespecialiseerde pers

Juridische informatie

Het Smart Fund Plan Private is een verzekeringsproduct zonder vaste looptijd, zonder kapitaalbescherming en zonder gewaarborgd rendement, van AG nv, dat wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis. Het is onderworpen aan het Belgisch recht.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: