SPAREN EN BELEGGEN

Pensioenspaarfonds

PRAKTISCH

Potentiële opbrengst met een pensioenspaarfonds

U kiest voor een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch, dat belegt in aandelen en obligaties. In ruil voor een mogelijk aantrekkelijk rendement bent u bereid enig risico te nemen. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie.

UW VOORDELEN

Belastingvermindering tot 25 of 30%

Pensioensparen via een fonds betekent voor u een belastingvermindering van 25 of 30%. Profiteer van  dit fiscale voordeel terwijl u belegt voor uw pensioen. Meer informatie hierover verder op deze pagina.

MEER INFO

Uw pensioenspaarfonds online

Open vandaag uw pensioenspaarplan met Easy Banking Web. Het openen en beheren van uw plan doet u zelf online, zonder tussenkomst van een adviseur.

Is pensioensparen iets voor u?

Enkele voorwaarden om een pensioenspaarplan te openen:

 • Woonplaats: u woont in België of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het pensioenspaarplan opent.
 • Leeftijd: u bent ten minste 18 jaar op het moment dat u het pensioenspaarplan opent en ten hoogste 64 jaar op 31 december van het jaar van opening.
 • Looptijd: het pensioenspaarcontract heeft een looptijd van minstens 10 jaar.
 • Inkomsten: u hebt voldoende inkomsten die globaal belastbaar zijn in België na toepassing van de belastingverminderingen voor gezinslasten, vervangingsinkomsten (waaronder pensioenen), en buitenlandse inkomsten.

Opgelet, u kan of mag geen pensioenspaarplan openen in de situaties die u terugvindt in het meer uitgebreide document over fiscale voorwaarden om een pensioenspaarplan te openen.

Hoe werkt een pensioenspaarfonds?

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability, BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced en BNP Paribas B Pension Sustainable Growth zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zonder eindvervaldag en volgen dezelfde doelstellingen:

 • Kapitaalgroei op lange termijn.
 • Een grote risicospreiding

Om deze doelstellingen te bereiken, beleggen deze fondsen in diverse activaklassen (aandelen, obligaties, instellingen voor collectieve belegging (ICB's), geldmarktinstrumenten en liquiditeiten), zonder geografische of sectorale beperking.

Onderscheidend karakter van de drie fondsen

Hoewel ze gekenmerkt worden door een globaal genomen voorzichtig beheer, onderscheiden de drie gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF’s) zich van elkaar door het belang dat ze respectievelijk hechten aan de aandelen in portefeuille:

 • BNP Paribas B Pension Sustainable Stability: het gedeelte aandelen zal altijd lager zijn dan dat van de andere activaklassen in de portefeuille.
 • BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced: het beheer is gericht op een portefeuillesamenstelling van 50% aandelen en 50% obligaties.
 • BNP Paribas B Pension Sustainable Growth: het gedeelte aandelen zal altijd hoger zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.

De drie pensioenspaarfondsen worden actief beheerd en kunnen als beleggen in effecten die geen deel uitmaken van hun respectievelijke referentie-index.

Die indexen zijn, in een  verhouding  die varieert in functie van het risicoprofiel, samengesteld uit de volgende marktindexen: MSCI Europe Small Caps (USD) NR, MSCI World ex-EMU (USD) NR, MSCI EMU (EUR) NR, Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI en Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI. Ze worden gebruikt om de prestaties te vergelijken, maar zijn niet afgestemd op milieu- en maatschappelijke kenmerken.

De voordelen van een pensioenspaarfonds

Ontdek de diversificatie, flexibiliteit en belastingvermindering van uw pensioenspaarfonds.

Uw pensioenspaarfonds is gediversifieerd

De portefeuille bestaat uit activaklassen die ruim gediversifieerd aan bod komen (obligaties en aandelen) en worden samengesteld volgens strikte regels die ook een doordacht beheer van de activa verzekeren.

Uw pensioenspaarfonds is flexibel

Uw financiële situatie kan altijd veranderen. U kunt dan onbeperkt, gratis en op elk moment overstappen naar een ander pensioenspaarfonds uit ons aanbod. Dit kan zonder te veranderen van pensioenspaarrekening: dit heeft dan ook geen enkele fiscale impact.

Uw belastingvermindering, concreet

In 2024 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: het standaard maximumbedrag is 1.020 euro (basisplafond) met een belastingvermindering tot 30% of 306 euro. Indien u online een pensioenspaarplan wenst te openen, is het basisplafond de enige optie.

Het verhoogde plafond bedraagt 1.310 euro met een belastingvermindering tot 25% of 327,50 euro. Deze optie is online niet beschikbaar. Hiervoor dient u een afspraak te maken met één van onze adviseurs. *

Eenvoudig zelf uw pensioenspaarplan beheren

Pensioensparen kan al vanaf 25 euro per maand of 300 euro per jaar. Het is aangeraden om via domiciliëring een vast bedrag te storten in uw pensioenspaarplan. Indien u online een pensioenspaarplan wenst te openen, is de maandelijkse domiciliëring de enige optie. Na opening van uw pensioenspaarplan kan u zelf steeds het bedrag, de betalingswijze en het fiscaal plafond aanpassen in Easy Banking Web.

Uw stortingen na uw 60ᵉ zijn dubbel interessant

Begint u met pensioensparen voor uw 55e ? Dan wordt op uw 60e de eindbelasting ingehouden. Daarna kunt u verder stortingen doen tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Op deze stortingen ontvangt u nog jaarlijks tot 30% belastingvermindering, maar betaalt u geen eindbelasting meer.

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Deze pensioenfondsen bevorderen milieu- en maatschappelijke kenmerken. Binnen dit kader besteedt de fondsbeheerder bijzondere aandacht aan milieu-, sociale en goed bestuurskwesties via twee benaderingen:

 • De toepassing van uitsluitingslijsten om zeer schadelijke activiteiten (tabak, steenkool, enz.), bepaalde bedrijven uit gevoelige sectoren (palmolie, asbest …) en ondernemingen die het "Global Compact" van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven, van de portefeuille uit te sluiten.
 • De integratie van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG-criteria), met als doel dat de gemiddelde ESG-score van de portefeuille hoger is dan die van het beleggingsuniversum. Om dit doel te bereiken, overweegt de beheerder de beste ESG-scores - maar niet alleen de hoogste - en onderweegt hij de slechtste ESG-scores.

De drie pensioenspaarfondsen mogen ook tot maximaal 10% van hun vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Maar niet in gelijk welke! Om in de portefeuille te worden opgenomen, moeten deze ICB’s het Towards Sustainability-label hebben ontvangen of zich ertoe verbinden dit label binnen zes maanden te verkrijgen. Als dit niet tijdig wordt verkregen of als een ICB in de portefeuille zijn duurzaamheidslabel verliest, moet de niet-gelabelde ICB uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht.

Meer informatie over het algemeen duurzaamheidsbeleid van BNP Paribas Asset Management vindt u in het Prospectus van elk pensioenspaarfonds.

Waarschuwing: bij de beslissing om in een pensioenspaarfonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals die beschreven staan in het uitgifteprospectus en het Essentiële-informatiedocument.

Het Towards Sustainability-label

De pensioenspaarfondsen gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis dragen het Towards Sustainability-labelDit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op de website van het CLA.


De toekenning van dit label betekent echter niet dat de pensioenspaarfondsen beantwoorden aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

De risico’s

Risico’s verbonden aan een pensioenspaarfonds

Deze pensioenspaarfondsen bieden geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging dus geheel of gedeeltelijk verliezen.

De risico’s kunnen variëren per pensioenspaarfonds in functie van de verhouding tussen aandelen en obligaties in de portefeuille.

Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de activa die in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de algemene prestatie van het pensioenspaarfonds.

Liquiditeitsrisico: als de markt te klein is, kan het door een gebrek aan kopers moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment.

Wisselkoersrisico: voor activa in de portefeuille die uitgedrukt zijn in een andere Europese munt dan de euro.

Inflatierisico: door de inflatie kan de waarde van uw belegde geld verminderen.

Alle risico’s van een belegging in deze fondsen staan uitgebreid beschreven in het uitgifteprospectus en de Essentiële-informatiedocumenten van de drie pensioenspaarfondsen.

Risico-indicator

De risico-indicator wordt berekend door BNP Paribas Asset Management. Het biedt een richtsnoer voor het risiconiveau van een product ten opzichte van andere producten. De indicator geeft aan hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden omwille van de ontwikkelingen op de markt of indien de beheermaatschappij de belegger niet zou kunnen betalen. De risico-indicator vormt geen doelstelling of waarborg. De laagste indicator (1) betekent niet dat een belegging geen risico inhoudt. Andere relevante risico’s voor het fonds, die niet in overweging worden genomen voor de indicator, worden hierboven vermeld.

Aanbevolen beleggingshorizon: Potentiële beleggers moeten een beleggingshorizon hebben van ten minste 10 jaar. De risico-indicator gaat ervan uit dat het fonds gedurende de aanbevolen beleggingshorizon bewaard wordt.

BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY

Enkel kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE0946410785)

BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED

Enkel kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE0026480963)

BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH

Enkel kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE0946411791)

Hoeveel kost uw belegging?

U betaalt 3% instapkosten elke keer u een bedrag in uw gekozen pensioenspaarfonds belegt.

Overzicht van de kosten van de drie pensioenspaarfondsen

BNP Paribas B Pension

Sustainable
Stability

Sustainable
Balanced

Sustainable
Growth

Instapkosten

3%

3%

3%

Uitstapkosten

0

0

0

Lopende kosten

(berekend op 31 december 2023)

1,45%

1,42%

1,40%

De lopende kosten kunnen elk jaar wat verschillen en worden ingehouden op de netto-inventariswaarde van het pensioenspaarfonds. Ze omvatten de beheerkosten en andere administratieve en exploitatiekosten, alsook de transactiekosten

Belastingen te betalen aan het einde van het contract

Begint u met pensioensparen voor uw 55e verjaardag? Dan betaalt u een eenmalige eindbelasting van 8% op uw 60e.

Begint u pas na uw 55e? Dan betaalt u deze eindbelasting op de 10e verjaardag van uw pensioenspaarcontract.

De eindbelasting wordt berekend op de netto-stortingen, gekapitaliseerd aan een fictief jaarlijks rendement van 4,75% (6,25% voor stortingen voor 1992).

Wat als u uw kapitaal vervroegd wilt opvragen?

 • Vraagt u uw kapitaal op vóór uw 60e? Dan betaalt u doorgaans 33,31% bedrijfsvoorheffing. (bij overlijden en pensionering: 8,08%.)
 • Hebt u vanaf uw 55e een contract afgesloten en vraagt u uw kapitaal op na uw 60e maar vóór de 10e verjaardag van uw contract? Dan betaalt u doorgaans 33% eindbelasting. (bij overlijden en pensionering: 8%.)

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of uw adviseur.

Wettelijke informatie

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability, BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced en BNP Paribas B Pension Sustainable Growth zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Belgisch recht.

Beheervennootschap: BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch, een vennootschap naar Frans recht.

Financiële dienst: BNP Paribas Fortis.

De inschrijving op deelbewijzen gebeurt via een betaling op een pensioenspaarrekening. De instapkosten worden afgehouden van de betaling. Met het resterende bedrag wordt ingeschreven op de deelbewijzen aan de netto-inventariswaarde. Er is geen minimale inschrijving en geen eindvervaldag.

Inschrijven kan elke bankwerkdag (voor 16 uur) op basis van de netto-inventariswaarde (NIW). De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd op www.beama.be.

Klachten :

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Een samenvatting van de rechten van de beleggers is beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website van BNP Paribas Asset Management.

Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van de drie pensioenspaarfondsen zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website van BNP Paribas Asset Management (zoek op ISIN-code, of op de naam van het gewenste pensioenspaarfonds).

Waarschuwing: dit is een promotioneel document. Voor elke beleggingsbeslissing is de belegger verplicht kennis te nemen van het Essentiële-informatiedocument en het uitgifteprospectus van het gewenste pensioenspaarfonds.

IN 3 STAPPEN

Open uw pensioenspaarfonds online

1

Meld u aan

Meld u aan in Easy Banking Web om online een pensioenspaarfonds te openen.

2

Verfijn uw keuze

Kies een pensioenspaarfonds, geef de startdatum in en het bedrag dat u maandelijks wilt storten.

3

Onderteken online

Nu enkel nog een online handtekening en u kunt beginnen te dromen van uw pensioen!

Online beleggen in een pensioenspaarfonds

Als u online een pensioenspaarplan wil openen, dan doet u dit zonder beleggingsadvies en op eigen verantwoordelijkheid. U kiest zelf in welk pensioenspaarfonds u belegt. Bovendien kan u online geen fiscaal plafond kiezen. Het fiscaal basisplafond van 1.020 euro wordt standaard toegepast, evenals een maandelijkse domiciliëring. Hebt u geen kennis of ervaring met beleggen? Weet dat dit belangrijk is om een pensioenspaarfonds te openen. We raden u dan ook sterk aan om contact op te nemen met een adviseur in uw kantoor of het Easy Banking Centre.

Starten met pensioensparen?Online openen