SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening Plus (Cat. B)* van BNP Paribas Fortis

PRAKTISCH

Spaar voor een project zonder uw geld vast te zetten

Wil u de komende jaren geld sparen voor een mooie reis of de aanschaf van een nieuwe auto? Tegelijk wil u ook uw spaargeld kunnen opvragen als dat nodig is?  Dan is de Spaarrekening Plus (Cat. B)* iets voor u.

* Categorie B: rekening met bedragsvoorwaarden

UW VOORDELEN

Een interessant rendement dat uw geduld beloont

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt u een aantrekkelijke basisrente en getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie is pas verworven als uw geld 12 opeenvolgende maanden op de rekening heeft gestaan. Zo laat u het rendement op uw spaargeld optimaal aangroeien.

MEER INFO

Open online uw Spaarrekening Plus

Open in enkele minuten uw Spaarrekening Plus via Easy Banking Web of Easy Banking App. U bevestigt uw identiteit, vult enkele gegevens in en ondertekent uw contract online. Uw rekening wordt onmiddellijk geopend, op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening Plus op naam van dezelfde houder(s) hebt bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!.

Belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening Plus

Alles wat u moet weten over de opening van uw Spaarrekening.

Spaar wanneer u het wilt

Uw Spaarrekening Plus wordt geopend voor onbepaalde tijd. U zet geld opzij hoe en wanneer u wilt, tot een maximum van 100.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... Dat beslist u zelf.

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening Plus is beperkt tot 100.000 euro. Indien uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende Depositorekening met dezelfde beheerparameters (zelfde houder of medehouders, zelfde mandataris(sen), enz.). De Depositorekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit biedt als uw Spaarrekening Plus. Die rekening is bedoeld om cash aan te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn. Meer weten over de Depositorekening.

Uw spaargeld is altijd beschikbaar

Om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke getrouwheidspremie moet uw geld minimaal 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening Plus staan. U kan natuurlijk altijd geheel of gedeeltelijk over uw spaargeld beschikken wanneer u dat wilt.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

U kunt geen nieuwe Spaarrekening Plus openen als er al een Spaarrekening Plus bestaat voor dezelfde houder of dezelfde medehouders bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!.

Een rendement met een extraatje

Welke intresten ontvangt u?

De rentevoet van de Spaarrekening Plus is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 1,25% (brutopercentages op jaarbasis).

Deze percentages kunnen variëren afhankelijk van de markt. Wij informeren u over elke wijziging via het eerste rekeninguittreksel volgend op deze wijziging. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U betaalt dus nooit debetrente.

Basisrente

De basisrente is de rente die u ontvangt voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie

U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? U stort op 10 januari 2023 100 euro op uw Spaarrekening. 12 maanden later, dus op 11 januari 2024, ontvangt u voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2023, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

De kosten, belastingen en risico’s

Wat kost de Spaarrekening Plus?

Het openen, sluiten en beheren van de Spaarrekening Plus is gratis, exclusief eventuele portkosten. Indien het saldo van de Spaarrekening Plus minder is dan 25 euro en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen op zijn gedaan, wordt er jaarlijks een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij BNP Paribas Fortis.

Welke belastingen betaalt u?

Op de interesten van uw gereglementeerde spaarrekening houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover die niet hoger zijn dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro (inkomsten 2024). Voor een spaarrekening geopend op naam van twee gehuwden/wettelijk samenwonenden houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover de interesten niet hoger zijn dan het dubbele van dit bedrag, namelijk 2.040 euro (inkomsten 2024).

Als u fiscaal inwoner bent van België moet u elk jaar nagaan wat het totaalbedrag is van de interesten op gereglementeerde spaarrekeningen die op grond van uw (huwelijks)vermogensrechtelijke situatie aan u toekomen (alsmede die waarvan u, in geval van minderjarige kinderen, het wettelijk genot heeft) en waarvoor de banken geen roerende voorheffing inhielden. In de mate dat dit bedrag hoger is dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro per belastingplichtige (in de hypothese van inwonerschap gedurende het gehele inkomstenjaar) moet u het surplus aangeven in uw aangifte in de personenbelasting. Het niet-vrijgestelde deel van uw interesten is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Risico’s verbonden aan de Spaarrekening Plus

 • Risico op faillissement

Geld dat op een spaarrekening bij BNP Paribas Fortis wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in). Meer informatie hierover vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming.

 • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer weten?

Wettelijke informatie

De Spaarrekening Plus is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis NV. Volgens de classificatie van de federale regering en de banksector behoort deze rekening tot de categorie B (rekeningen onderworpen aan bedragsvoorwaarden).

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Uw Spaarrekening Plus in drie stappen geregeld

Een eenvoudige en snelle manier om uw Spaarrekening Plus te openen

1

Bevestig uw identiteit

2

Vul uw gegevens in

3

Onderteken online uw contract

Zorg ervoor dat u de getrouwheidspremies in opbouw niet verliest!

Als u een bedrag rechtstreeks overboekt van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening geldt onmiddellijk de basisrente van de spaarrekening waarop het geld wordt voor dat overgeboekte bedrag.

Maar wist u dat de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremies die in opbouw zijn voor dat overgeboekte bedrag bovendien blijft doorlopen als u aan de volgende voorwaarden voldoet?

 • Het bedrag wordt rechtstreeks (dus niet via de zichtrekening) overgeboekt tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis op naam van dezelfde houder(s).
 • U boekt minstens 500 euro over.
 • Het gaat niet om een doorlopende opdracht.
 • De houder(s) hebben tijdens hetzelfde kalenderjaar niet meer dan drie zulke overschrijvingen gedaan vanaf dezelfde spaarrekening

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de verwervingsperiode van de reeds opgebouwde getrouwheidspremie overgedragen naar de nieuwe spaarrekening en voortgezet voor de resterende tijd van de verwervingsperiode met de rente die van toepassing was op de spaarrekening van waar het bedrag werd overgeboekt. Aan het einde van de verwervingsperiode van 12 maanden wordt de getrouwheidspremie berekend op basis van het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing was op de oorspronkelijke spaarrekening en dat van de spaarrekening waarnaar werd overgeboekt, en dat in verhouding tot de tijd dat het geld op elk van de twee rekeningen zal hebben gestaan.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of als de overschrijving via de zichtrekening gebeurt, zal de getrouwheidspremie in opbouw verloren gaan. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden begint dan te lopen vanaf de datum van de overboeking.

Lees de informatie tot onderaan deze pagina vooraleer uw Spaarrekening Plus te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  Spaar elke keer u een betaling of overschrijving doet met uw betaalkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en stort het verschil op uw spaarrekening.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  Spaar elke maand een vast bedrag of het beschikbare saldo op uw zichtrekening. Een goede oplossing om gemakkelijk te sparen.

  Spaar automatisch

 • Een tweede spaarrekening nodig?

  Wilt u een andere spaarrekening? Kies voor de (gereglementeerde) Spaarrekening van BNP Paribas Fortis. Veilig en flexibel.

  Lees zeker de Essentiële Spaardersinformatie alvorens uw spaarrekening te openen.

  Ontdek de Spaarrekening

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: