SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening (Cat. B)* van BNP Paribas Fortis

PRAKTISCH

Uw Spaarrekening voor een spaarreserve later

U wil sparen? Een spaarreserve aanleggen? Met deze gereglementeerde spaarrekening van categorie B* spaart u eenvoudig tot 250.000 euro voor later.

* Categorie B: rekening met bedragsvoorwaarden

UW VOORDELEN

Een buffer voor onverwachte uitgaven

Sparen is een goed idee, want het dekt alle onverwachte uitgaven. U hebt geld nodig? Dan is er een mooi spaarbedrag altijd voor u beschikbaar.

MEER INFO

Open online uw Spaarrekening

U wil nu meteen beginnen? In 1-2-3 begint u met sparen en opent u online uw Spaarrekening. U bevestigt wie u bent, u vult uw gegevens in en tenslotte bevestigt u online het contract. Uw rekening wordt onmiddellijk geopend op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening van hetzelfde type en met hetzelfde houderschap of hetzelfde medehouderschap hebt bij BNP Paribas Fortis of bij Hello bank!.

Belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening

Alles wat u moet weten over de opening van uw Spaarrekening.

Kies wanneer u stort

Met de Spaarrekening zet u geld opzij hoe en wanneer u wil, tot een maximum van 250.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... Dat beslist u zelf.

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot 250.000 euro. Indien uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende Depositorekening met dezelfde beheerparameters (zelfde houder of medehouder(s), zelfde mandataris(sen) en zelfde beheerparameters). De Depositorekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit als uw Spaarrekening biedt. Die rekening is bedoeld om cash opzij te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn.

Meer weten over de Depositorekening.

Uw spaargeld is altijd beschikbaar

U kan altijd cash geld opnemen en gebruiken, een bedrag overschrijven naar een andere BNP Paribas Fortis-rekening op uw eigen naam of effecten aankopen.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

U kan geen nieuwe Spaarrekening openen als er al een Spaarrekening van hetzelfde type bestaat voor dezelfde houder of dezelfde medehouder(s) bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!.

Goed om te weten: het is wel mogelijk om een Spaarrekening én een Spaarrekening Plus te openen voor dezelfde houder of dezelfde medehouder(s).

Het rendement van de Spaarrekening

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet van de Spaarrekening is samengesteld uit een basisrente een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 0,25% (brutopercentages op jaarbasis).

Deze percentages kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeninguittreksel. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U kan dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente is de rente die u ontvangt voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie

U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? U stort op 10 januari 2023 100 euro op uw Spaarrekening. 12 maanden later, dus op 11 januari 2024, ontvangt u voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2023, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

De kosten, belastingen en risico’s van de Spaarrekening

Wat kost de Spaarrekening?

Om uw Spaarrekening te openen, af te sluiten en te beheren betaalt u geen kosten, behalve eventuele portkosten. Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Als het saldo op de Spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen zijn gedaan, wordt een jaarlijkse vergoeding van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt echter alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij BNP Paribas Fortis.

Welke belastingen betaalt u?

Op de interesten van uw gereglementeerde spaarrekening houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover die niet hoger zijn dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro (inkomsten 2024). Voor een spaarrekening geopend op naam van twee gehuwden/wettelijk samenwonenden houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover de interesten niet hoger zijn dan het dubbele van dit bedrag, namelijk 2.040 euro (inkomsten 2024).

Als u fiscaal inwoner bent van België moet u elk jaar nagaan wat het totaalbedrag is van de interesten op gereglementeerde spaarrekeningen die op grond van uw (huwelijks)vermogensrechtelijke situatie aan u toekomen (alsmede die waarvan u, in geval van minderjarige kinderen, het wettelijk genot heeft) en waarvoor de banken geen roerende voorheffing inhielden. In de mate dat dit bedrag hoger is dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro per belastingplichtige (in de hypothese van inwonerschap gedurende het gehele inkomstenjaar) moet u het surplus aangeven in uw aangifte in de personenbelasting. Het niet-vrijgestelde deel van uw interesten is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Risico's verbonden aan de Spaarrekening

 • Risico op faillissement

  In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

 • Risico van inflatie

  Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer weten?

Wil u meer weten over de Spaarrekening? Lees eerst het document ‘Essentiële Spaardersinformatie’ vóór u een Spaarrekening opent.

Wettelijke informatie

De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis NV. Volgens de classificatie van de federale regering en de banksector behoort deze rekening tot de categorie B (rekeningen onderworpen aan bedragsvoorwaarden).

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of diensten kan u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kan u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

VERZEKEREN

De Rekeningverzekering van AG als optie

Het ondenkbare gebeurt: u overlijdt door een ongeval. Dankzij deze optie ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw betaalrekening op de dag vóór het ongeval.

De Rekeningverzekering van AG

De Rekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG en waarbij u zich kunt aansluiten.

Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De Rekeningverzekering garandeert de begunstigden de betaling van een vergoeding die gelijk is aan het creditsaldo van de verzekerde rekening op de dag vóór het ongeval dat het overlijden van de medehouder(s) heeft veroorzaakt.

U kunt ze afsluiten via bnpparibasfortis.be, in een kantoor of via het Easy Banking Centre.

De voornaamste gedekte en niet-gedekte risico’s

De voornaamste gedekte risico’s:

 • Overlijden door de gevolgen van bijvoorbeeld een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft, een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.
 • Overlijden na een ongeval (binnen een termijn van één jaar na de datum van het ongeval).

De voornaamste niet-gedekte risico’s:

 • Overlijden dat het gevolg is van een interne medische oorzaak, een opzettelijke daad van de rechthebbende of een daad op zijn initiatief, een zelfmoord of een poging tot zelfmoord of een toestand van alcoholintoxicatie.

De vermelde lijsten zijn niet exhaustief.

Meer weten?

Lees eerst het Informatiedocument over het verzekeringsproduct voordat u de Rekeningverzekering afsluit. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden. U kunt deze documenten ook gratis aanvragen in een kantoor of telefonisch via het Easy Banking Centre (02 762 60 00).

Hebt u een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel of via het online formulier of bij AG Insurance nv, Customer Complaints, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil per e-mail of per brief voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman-insurance.be, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

UW SPAARREKENING IN DRIE STAPPEN GEREGELD

Een eenvoudige en slimme manier om uw Spaarrekening te openen

1

Bevestig uw identiteit

2

Vul uw gegevens in

3

Onderteken online uw contract

Zorg ervoor dat u de getrouwheidspremies in opbouw niet verliest!

Als u een bedrag rechtstreeks overboekt van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening geldt onmiddellijk de basisrente van de spaarrekening waarop het geld wordt voor dat overgeboekte bedrag.

Maar wist u dat de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremies die in opbouw zijn voor dat overgeboekte bedrag bovendien blijft doorlopen als u aan de volgende voorwaarden voldoet?

 • Het bedrag wordt rechtstreeks (dus niet via de zichtrekening) overgeboekt tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis op naam van dezelfde houder(s).
 • U boekt minstens 500 euro over.
 • Het gaat niet om een doorlopende opdracht.
 • De houder(s) hebben tijdens hetzelfde kalenderjaar niet meer dan drie zulke overschrijvingen gedaan vanaf dezelfde spaarrekening

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de verwervingsperiode van de reeds opgebouwde getrouwheidspremie overgedragen naar de nieuwe spaarrekening en voortgezet voor de resterende tijd van de verwervingsperiode met de rente die van toepassing was op de spaarrekening van waar het bedrag werd overgeboekt. Aan het einde van de verwervingsperiode van 12 maanden wordt de getrouwheidspremie berekend op basis van het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing was op de oorspronkelijke spaarrekening en dat van de spaarrekening waarnaar werd overgeboekt, en dat in verhouding tot de tijd dat het geld op elk van de twee rekeningen zal hebben gestaan.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of als de overschrijving via de zichtrekening gebeurt, zal de getrouwheidspremie in opbouw verloren gaan. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden begint dan te lopen vanaf de datum van de overboeking.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw spaarrekening te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  U spaart telkens u betaalt of een overschrijving doet met uw debetkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  U spaart met een doorlopende betalingsopdracht om een vast bedrag of het restsaldo op uw rekening over te schrijven, elke maand op een vast tijdstip. Zo vergeet u niet te sparen.

  Meer weten

 • VAPZ

  Het VAPZ van AG is een tak 21-spaarverzekering. Het is de ideale hoeksteen voor het pensioenplan van elke zelfstandige, met of zonder vennootschap. Daarbij kunt u ook kiezen voor een Sociaal VAPZ met nog meer fiscaal voordeel en bescherming.

  Ontdek VAPZ

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: