BELEGGEN

Obligatie in euro - BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,35% 05042027

Emittent en rating

BNP Paribas Fortis NV is een Belgisch filiaal van de groep BNP Paribas.

Rating van de emittent: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A+ (stable outlook) bij Standard & Poor’s en AA- (stable outlook) bij Fitch.

Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven. Meer informatie over de ratings vindt u op https://www.bnpparibasfortis.com/nl/investeerders/ratings-bankentiteiten.

Effecten

 • Nominale waarde: 1.000 EUR per coupure
 • ISIN-code: BE6349756393 - Reeks 1341
 • Uitgiftebedrag: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 200 miljoen EUR
 • Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht

Looptijd en prijs

 • Uitgifte- en betaaldatum: 5 april 2024
 • Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde
 • Inschrijvingsprijs : 101,375% of 1.013,75 EUR per coupure (uitgifteprijs plus instapkosten)
 • Eindvervaldag: 5 april 2027, looptijd van 3 jaar
 • Terugbetalingsprijs op de eindvervaldag: 100% van de nominale waarde

Rendement

 • Jaarlijkse brutocoupon: 3,35%
 • Jaarlijkse nettocoupon 2,345%*
 • Actuarieel brutorendement: 2,865%**
 • Actuarieel nettorendement: 1,869%***

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 1,375%*
 • Structureringskosten: max. 1%**
 • Totaal bedrag van de kosten inbegrepen in de inschrijvingsprijs: max. 2,375% van de nominale waarde van het belegde bedrag (dus max. 23,75 EUR per coupure van 1.000 EUR).

 • Roerende voorheffing: 30%***
 • Taks op de beursverrichtingen op de primaire markt (dus tijdens de inschrijvingsperiode): 0,00%
 • Taks op de beursverrichtingen op  de secundaire markt (instap/uitstap): 0,12% (max. 1.300 EUR per verrichting).

Raadpleeg de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan zijn klanten verleent (met name de marge van de makelaar (0,35%) en de transactiekosten (max. 0,50%) in geval van verkoop voor de eindvervaldag). De brochure is ook gratis beschikbaar in elk kantoor.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.

Belangrijkste risico’s

Kredietrisico: in geval van faillissement of herstructurering van de emittent, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit in het kader van de maatregelen betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen om een faillissement te vermijden (bail-in), aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen, of kan hij door een beslissing van de regulator worden verplicht om deze om te zetten in eigen kapitaal (aandelen). Bevoorrechte schuldeisers (zoals depositohouders) lopen deze risico's misschien niet.

Liquiditeitsrisico: deze obligatie zal niet worden genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis heeft de intentie de liquiditeit ervan te verzekeren door op te treden als koper of zo nodig als verkoper, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen voor de eindvervaldag of die deze effecten zou willen kopen nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd, zal ze moeten verkopen/aankopen tegen de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal afhankelijk van de marktparameters van het moment gebeuren (zie hieronder), die een prijs met zich mee zouden kunnen brengen die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). In geval van verkoop voor de eindvervaldag moet rekening worden gehouden met de marge van de makelaar en transactiekosten, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de rubriek 'Kosten en taksen').

Inflatierisico: inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde geldt enkel op de eindvervaldag. In de tussentijd schommelt de prijs van deze obligatie afhankelijk van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent, de algemene evolutie van de rente en de schommelingen op de markten. Als de marktrente stijgt na uitgifte van deze obligatie en alle andere zaken onveranderd blijven, daalt de prijs van de obligatie. Omgekeerd zal de koers van de obligatie stijgen als de marktrente daalt en alle andere zaken onveranderd blijven

Bijkomende informatie en documenten

Het Prospectus bestaat uit

 • het Basisprospectus van het programma 'Euro Medium Term Note Programme' (EMTN) van 31 mei 2023, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier' (CSSF) in Luxemburg. De goedkeuring van het Prospectus door de CSSF mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de obligatie,
 • alle eventuele toekomstige supplementen. Indien tijdens de inschrijvingsperiode van een product een supplement wordt gepubliceerd dat informatie bevat die de evaluatie van het product kan beïnvloeden, heeft de belegger die al heeft ingeschreven op dat product een terugtrekkingsrecht gedurende 2 werkdagen te tellen vanaf de publicatiedatum van dit supplement,
 • de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands, en
 • de Final Terms van 23 februari 2024.

Deze documenten zijn beschikbaar op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies.

De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Bijkomende informatie met betrekking tot het Belgisch recht: de emittent heeft de onrechtmatige bedingen, opgenomen in het basisprospectus, niet toepasselijk gemaakt via de Final Terms.

Opvolging van de effecten

De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan de evolutie van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web. BNP Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belangrijke wijzigingen meedelen met betrekking tot het risicoprofiel en/of de waarde van deze obligatie op www.bnpparibasfortis.be/emissies.

Inschrijven is mogelijk van 24 februari 2024 (9u.) tot en met 28 maart 2024 (16u.) Een vervroegde afsluiting is mogelijk, zoals beschreven in het Prospectus.Inschrijven

Klachten

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: