Lexicon

Enkele termen uitgelegd

Definities

 

Alternatieve beleggingen

Wanneer BNP Paribas Fortis

een portefeuille analyseert, maakt zij een onderscheid tussen aandelen, obligaties, cash en alternatieve beleggingen. Onder "alternatieve beleggingen" vallen vastgoed en grondstoffen. Ook beleggingen waarvan de structuur of de samenstelling snel kan wijzigen, beschouwen wij als "alternatieve beleggingen".

 

Beleggersrekening

Met de Beleggersrekening beschikt u over een aparte rekening voor al uw beleggingsverrichtingen. Zo blijven de geldstromen (en de rekeningafschriften) voortaan netjes gescheiden.

Met de Beleggersrekening regelt u uw beleggingsverrichtingen, zoals inning van dividenden van ICB's, aankopen van ICB's enz. Bovendien is het beheer van de rekening helemaal gratis.

 

Bevek

Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) is een instelling voor collectieve belegging (ICB), door de band opgericht door een financiële instelling maar met een onafhankelijke juridische entiteit. Er bestaan beveks met uitkeringsaandelen die de opbrengsten uitkeren onder vorm van een dividend en beveks met kapitalisatie-aandelen die de opbrengsten herinvesteren. Een aantal beveks met vaste looptijd voorzien 100% bescherming van het oorspronkelijke kapitaal (vóór kosten en taksen) op de vervaldag. Toch kan de waarde van de belegging zowel stijgen als dalen tijdens de looptijd van het compartiment.

 

Compartiment

Beveks kunnen in compartimenten worden onderverdeeld: dat betekent dat een bevek kan bestaan uit verschillende soorten effecten, waarbij elk van die effecten overeenkomt met een afzonderlijk deel van de activa van de vennootschap. Bij elke uitgifte van een compartiment wordt voor de beleggers in een prospectus het specifieke beleggingsbeleid voor dat compartiment toegelicht.
De belegger kan de effecten uit één compartiment gemakkelijk en tegen een geringe kostprijs omzetten in effecten van een ander compartiment.

 

Conversie

Verkoop van een compartiment van een ICB (verzamelnaam voor sicavs, beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) samen met de aankoop van een ander compartiment van dezelfde ICB, voor dezelfde tegenwaarde. Deze term wordt ook gebruikt wanneer men binnen hetzelfde compartiment overstapt van uitkeringsaandelen naar kapitalisatieaandelen en omgekeerd.

 

Distributie- of uitkeringsaandelen

De inkomsten worden onder de vorm van jaarlijkse coupons aan de aandeelhouder uitgekeerd. Fiscaal worden de coupons van ICB's naar buitenlands recht onderworpen aan de roerende voorheffing in België. Op de coupons van ICB's naar Belgisch recht, wordt door het uitkerend organisme geen roerende voorheffing ingehouden, want deze wordt aan de bron ingehouden, namelijk door de ICB zelf (behalve de pensioenfondsen die ervan vrijgesteld zijn).

 

Duration

De duration geeft aan hoe gevoelig de koers van een obligatie is voor veranderingen in de rentestand. Een duration van 5 jaar betekent dat bij een stijging van de rente met 1% de koers van de obligatie zal zakken met 5% en omgekeerd.

 

Effectenrekening

Met de Effectenrekening deponeert u uw aandelen, obligaties en ICB's op een rekening. U laat de administratieve opvolging van uw effecten volledig over aan uw bank. U vermijdt het risico van verlies of diefstal. En doordat uw coupons en vervallen kapitalen stipt op uw rekening worden gestort, lijdt u geen renteverlies.

 

Feederfonds >< Masterfonds

Een fonds wordt "feeder" genoemd wanneer het (bijna) al zijn activa belegt in slechts één ander fonds, "masterfonds" genoemd, dat juridisch onafhankelijk is. Met deze structuur van financiële producten kan een financiële instelling een vergelijkbaar beheer voorstellen (globalisatie van het beheer) met verkoopvoorwaarden die beter zijn aangepast aan haar eigen klanten.

 

Flexinvest

Flexinvest is een democratisch beleggingsplan voor iedereen. Het combineert al het gemak van (automatisch) sparen met al de mogelijkheden van beleggen en is volledig gratis. U stelt uw beleggingsplan helemaal zelf samen. Bij de opening van uw contract, kiest u:

  • de periodiciteit van uw stortingen: maandelijks, om de twee maanden, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks;
  • het bedrag van uw periodieke stortingen. Het kan al vanaf 30 EUR per storting, ongeacht de gekozen periodiciteit;
  • het compartiment van de sicav of het gemeenschappelijk beleggingsfonds waarin u wilt beleggen.

U mag kiezen uit het volledige gamma van door BNP Paribas Fortis aangeboden fondsen met als enige uitzondering: fixfondsen en pensioenspaarfondsen.

 

Fonds

Een fonds is de generieke benaming die verwijst naar elke instelling voor collectieve belegging, onafhankelijk van haar juridische aard (bevek, sicav, gemeenschappelijk beleggingsfonds, pensioenspaarfonds, …).

 

Fonds van fondsen

Een fonds van fondsen is een beleggingsfonds dat weer in andere beleggingsfondsen belegt.

 

Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) maken deel uit van een instelling voor collectieve belegging in roerende waarden, net zoals de beveks waarvan ze voorloper zijn. In tegenstelling tot een bevek is een GBF geen vennootschap en heeft het geen rechtspersoonlijkheid. Het is samengesteld uit een vermogen in onverdeeldheid (mede-eigendom in roerende waarde) waarvoor deelbewijzen uitgegeven worden. Elke intekenaar op deze deelbewijzen is mede-eigenaar van de activa van de GBP naargelang het aantal deelbewijzen waarvan hij houder is.

 

Gestructureerd product / Structured Notes

Structured Notes zijn hybride instrumenten die meestal uitgegeven worden door financiële instellingen en die gebruik maken van een combinatie van complexe financiële technieken, bijvoorbeeld om een rendement te leveren dat gebonden is aan een aandelenindex of rentevoet, en die eveneens een bescherming bieden van het belegde kapitaal. Ze hebben altijd een looptijd van bepaalde duur.

 

Groeiaandelen

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven met hoge groeiperspectieven. Het gaat dan zowel over groei qua omzet als winst. Vaak gaat het om startende bedrijven die nog in opmars zijn en wel eens flink zouden kunnen groeien.

 

Individueel levensverzekeringsproduct (Tak 21) / Beleggingsverzekering van Tak 21

Tak 21 is de naam van het gamma levensverzekeringsproducten met een gegarandeerde technische rentevoet en eventuele winstdeling. Hieronder vallen ook schuldsaldoverzekeringen en renteplannen.

 

Individueel levensverzekeringsproduct (Tak 23) / Beleggingsverzekering van Tak 23

Levensverzekeringsproducten van Tak 23 bieden geen gewaarborgd rendement na termijn. Hun rendement is afhankelijk van het rendement van de beleggingsfondsen waaraan ze verbonden zijn. Sommige formules voorzien bovendien kapitaalbescherming na termijn.

 

Instelling voor Collectieve Belegging (ICB)

ICB staat voor "Instelling voor Collectieve Belegging". Verzamelnaam voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen, sicavs en beveks.

ICB's bestaan in de vorm van een bevek, sicav of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Een ICB wordt meestal wél opgericht door een financiële instelling, maar vormt toch een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel ook in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken.

Beleggingen in ICB's worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds

ten belope van maximaal 20.000 EUR indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB's aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het beschermingsfonds.

 

Inventariswaarde

Bij elke berekening van de inventariswaarde wordt de waarde van de portefeuille van een ICB gedeeld door het aantal deelbewijzen of aandelen in omloop. Dan bekomt men de waarde van één deelbewijs of één aandeel, de zogenaamde inventariswaarde. Vaak worden de volgende afkortingen gebruikt: IW of NIW (netto-inventariswaarde).

 

Kapitaalbescherming / Kapitaalgarantie

Om in het kader van ICB's (Instelling voor Collectieve Belegging, courant ‘fondsen' genaamd) van kapitaalgarantie of kapitaalbescherming te mogen spreken moet aan een aantal strikte voorwaarden - die bij wet vastgelegd zijn - voldaan worden. Zowel kapitaalgarantie als kapitaalbescherming geven aan dat het initieel kapitaal (voor aftrek van kosten en taksen) 100 % gegarandeerd, respectievelijk beschermd is op eindvervaldag. Het verschil schuilt hem in de manier waarop deze garantie of bescherming gegeven wordt.

  • Bij fondsen met kapitaalgarantie wordt de waarborg verleend door een derde partij.
  • Bij kapitaalbescherming, zit de bescherming ingebouwd in de beleggingsstrategie van het fonds door een onderliggende belegging in deposito's of schuldinstrumenten (obligaties)

Er zijn ook beleggingen waarbij er een bescherming van minder dan 100% geboden wordt, in dat geval spreekt met van "behoud van kapitaal van x%".

 

Kapitalisatie(aandelen)

De inkomsten die het compartiment ontvangt, worden telkens herbelegd. Ze komen dus automatisch bij de activa van het compartiment en verhogen geregeld de waarde ervan. Voor de belegger vormen ze uitgestelde inkomsten. Fiscaal worden de gekapitaliseerde inkomsten beschouwd als meerwaarden op aandelen en zijn ze wat de aandeelhouder betreft, vrijgesteld van belastingen (fysieke personen onderworpen aan de personenbelasting).

 

Online Spaarrekening

De Online Spaarrekening is een spaarrekening die enkel via PC banking kan geopend worden en is bestemd voor particulieren en voor privé-gebruik.

 

Pensioenspaarfonds

Pensioenspaarfondsen zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen opgericht binnen het wettelijk kader van het individueel pensioensparen. Ze worden erkend door de Minister van Financiën en moeten aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen. Zo mogen ze enkel inschrijvingen aanvaarden die in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor het pensioensparen.

Pensioenspaarfondsen bieden het voordeel dat de interesten en dividenden die ze ontvangen vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. en dat er geen enkele beurstaks verschuldigd is.

De activa waarin deze fondsen mogen beleggen zijn wettelijk vastgelegd.

 

Pensioenspaarverzekering

De pensioenspaarverzekering is een beleggingsverzekering van Tak 21. Kapitaalbehoud en rendement zijn gegarandeerd. Bovenop de gewaarborgde rente kan een variabele winstdeling toegekend worden die afhangt van de resultaten van de verzekeraar en de economische conjunctuur.

 

Risico

Risico kan men omschrijven als de kans dat het uiteindelijke rendement zal afwijken van het verwachte (geafficheerde, beloofde, in het vooruitzicht gestelde…) rendement. Bij obligatiebeleggingen onderscheiden wij het emittentenrisico, het muntrisico en het renterisico.

 

Sicav

Een sicav (Société d'Investissement à Capital Variable) is een instelling voor collectieve belegging (ICB) en wordt in de regel opgericht door een financiële instelling. In tegenstelling tot een gemeenschappelijk beleggingsfonds heeft de sicav een eigen juridische identiteit. Er bestaan sicavs met uitkeringsaandelen die de opbrengsten uitkeren onder de vorm van een dividend en sicavs met kapitalisatie-aandelen die de opbrengsten herinvesteren.

Een aantal sicavs met vaste looptijd voorzien 100% bescherming van het oorspronkelijke kapitaal (vóór kosten en taksen) op de vervaldag. Toch kan de waarde van de belegging zowel stijgen als dalen tijdens de looptijd van het compartiment.

 

Spaarrekening

Een spaarrekening is een rekening waarop u op elk moment geld kunt inleggen en ook weer opvragen. De ingelegde bedragen genieten een gegarandeerde basisinterest en eveneens een getrouwheidspremie. Die is verworven voor alle bedragen die 12 ononderbroken maanden op de rekening blijven. De spaarrekening geniet een fiscaal voordeelregime: een eerste schijf interesten is vrij van belastingen. De modaliteiten voor de spaarrekeningen zijn onderworpen aan de regels opgelegd door het KB van 7/12/2008 ter wijziging van het KB/Wetboek van Belastingen 92 voor wat betreft de voorwaarden tot vrijstelling van inkomsten uit spaardeposito's geviseerd door artikel 21,5° van het Wetboek op Belastingen van de inkomsten 1992.

 

Strategiefonds

Een strategiefonds weerspiegelt de beleggingsstrategie die door BNP Paribas Investment Partners werd ontwikkeld voor elk van de bestaande beleggersprofielen. Elke referentieportefeuille bestaat uit een voor elk beleggersprofiel bepaalde verhouding tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan deze strategie in meer of mindere mate afwijken van de referentieportefeuille.

 

Volatiliteit

Volatiliteit geeft aan in welke mate het rendement van een effect of een portefeuille schommelt tegenover het gemiddeld rendement. Aandelenkoersen kennen sterke schommelingen: de dagelijkse of wekelijkse rendementen van een aandeel kunnen sterk verschillen, wat leidt tot een hoge volatiliteit. Kasbons in euro daarentegen hebben een vrij stabiel verloop; zij hebben een lage volatiliteit.

Mathematisch komt volatiliteit neer op de standaardafwijking van de historische returns. Wij kijken terug in de tijd en berekenen in welke mate de opgetekende rendementen afwijken van het gemiddelde rendement.

De historische volatiliteit biedt geen enkele garantie voor de toekomstige volatiliteit.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: