SPAREN EN BELEGGEN

Renteplan: uw pensioenkapitaal

Een extra inkomen bij uw pensioen

Bent u ouder dan 50? En wilt u op een financieel comfortabele manier genieten van uw pensioen? Met het Renteplan, een individuele levensverzekering (tak 21), kunt u uw toekomst op een efficiënte manier veiligstellen. In ruil voor een eenmalige premiestorting ontvangt u een levenslang inkomen. Bij uw overlijden stopt de betaling van de lijfrente. Uw erfgenamen krijgen geen kapitaal uitgekeerd. Houdt u toch graag een gedeelte van uw kapitaal over voor uw nalatenschap? Dan kunt u met slechts een deel van uw spaargeld een Renteplan aangaan.

Een gegarandeerd inkomen?

Deze verzekering richt zich niet tot personen die een potentieel hoog rendement nastreven en die hun geïnvesteerde kapitaal willen recupereren, maar tot personen die op zoek zijn naar gemoedsrust en in alle veiligheid hun geld wensen te investeren om hieruit levenslang een gegarandeerd (aanvullend) inkomen te ontvangen.

Zekerheid voor u én uw partner

Voortzetting van rentebetaling na uw overlijden

Wilt u niet dat uw partner iets tekort komt als u als eerste overlijdt? Dan kunt u bij de inschrijving kiezen voor het ‘Renteplan met overdraagbaarheid’. Na overlijden van een van de partners behoudt de andere partner de rente. Bovendien is het mogelijk om een aanpassing van het rentebedrag in te bouwen bij overlijden van een partner. De rente die aan de langstlevende partner wordt uitbetaald, schommelt dan tussen de 25% en de 200% van de oorspronkelijke rente.

U beslist

U kiest zelf hoeveel u wilt investeren. U kunt kiezen voor een maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse rente van minimaal 120 euro. Een jaarlijkse rente kan vanaf een investering van 6.250 euro (2% belasting en kosten inbegrepen).

Gunstige fiscale regeling

Een laag belaste periodieke rente, zie ook rubriek fiscaliteit.

Een rente op vaste tijdstippen

Van bij de start weet u hoeveel rente u levenslang minimaal zal ontvangen. De rente wordt bepaald aan de hand van de volgende parameters: de leeftijd van de verzekerde, de premie, de periodiciteit van de rente en de eventuele overdraagbaarheidscoëfficiënt.

Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance, kan een eventuele winstdeling worden toegekend. Tevens dient de winstdeling goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De eventuele winstdelingen worden toegevoegd aan uw rente waardoor u levenslang een hogere rente zal ontvangen. Na uw overlijden stopt de betaling van de lijfrente.

Wat brengt dit op?

  • Een maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse rente die bij het aangaan van het contract wordt vastgesteld.
  • Eventuele winstdelingen. Die winstdelingen worden toegevoegd aan uw rente waardoor uw rente bij elke winstdeling stijgt. Die nieuwe rente blijft levenslang geldig.
  • Na uw overlijden stopt de uitbetaling van de rente, tenzij u kiest voor een Renteplan met overdraagbaarheid. In dat geval loopt de uitbetaling door tot het overlijden van de langstlevende partner.
  • Uw erfgenamen krijgen geen kapitaal uitgekeerd.
  • Gewaarborgde interestvoet : 1,50% op de netto geïnvesteerde premie, gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van het contract.

Fiscaliteit

Onderstaande informatie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving. Wij wensen te benadrukken dat de fiscale wetgeving aan wijzigingen onderhevig kan zijn in de toekomst. 

Verzekeringtaks: 2% (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).

Personenbelasting: Op grond van de geldende fiscale wetgeving bedragen de belastbare roerende inkomsten 3% van het rentevestigende kapitaal. Op deze roerende inkomsten is jaarlijks een afzonderlijke belasting verschuldigd die verhoogd wordt met de gemeentelijke opcentiemen. De verworven winstdelingen zijn niet belastbaar.

Successierechten: Successierechten kunnen verschuldigd zijn. Deze successierechten zijn afhankelijk van bepaalde individuele criteria.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere investeerders in België. Andere categorieën van investeerders worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 4,08% op de netto geïnvesteerde premie.

Beheerskosten: geen uitstapkosten bij overlijden.

Kosten bij afkoop: geen afkoop mogelijk.

Hoe kunt u uw investering opvolgen?

De klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht in geval van een toename van de rente. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Welk risico neemt u met deze spaarverzekering?

Afstand van kapitaal

Bij overlijden van de verzekerde (en medeverzekerde in geval van overdraagbaarheid) wordt het contract beëindigd en wordt er geen kapitaal meer uitgekeerd.

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering.

Meer weten?

Waarschuwing: de investeerder wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van het Renteplan alvorens een beslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Renteplan is een spaarverzekering (tak 21) van AG Insurance, nv naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het Renteplan richt zich tot spaarders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren en hieruit levenslang een gegarandeerde rente willen ontvangen.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be - of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be of via e-mail: info@ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: