SPAREN EN BELEGGEN

Beleggingsverzekering Junior Future Plan

PRAKTISCH

Belegging voor de toekomst van uw (klein)kinderen

U wilt uw (klein)kinderen later een financieel duwtje in de rug geven? Met de beleggingsverzekering Junior Future Plan zet u op uw eigen tempo geld voor hen opzij tot hun 18e, 21e of 24e verjaardag.

UW VOORDELEN

Mix van meer zekerheid en kans op hoger rendement

U geniet de voordelen van sparen en beleggen in één soepele formule. U stelt uw beleggingsverzekering samen zoals u wilt: een deel biedt u meer zekerheid, een ander deel biedt u de kans op meer potentieel rendement.

MEER INFO

Uw beleggingsverzekering online volgen

U kunt de prestaties van uw beleggingsverzekering altijd snel even raadplegen via Easy Banking Web of Easy Banking App. Zo houdt u de vinger aan de pols van uw belegging voor uw (klein)kinderen.

BELEGGINGSVERZEKERING JUNIOR FUTURE PLAN

Waarom deze beleggingsverzekering?

U belegt in alle gemoedsrust

Met deze beleggingsverzekering voor kinderen is uw geld in goede handen. U kunt vertrouwen op de jarenlange ervaring en expertise van onze partner AG. Dus u kunt gerust zijn.

U belegt op uw eigen tempo

U bepaalt zelf hoe u de jaarlijkse premie stort: in één keer of periodiek, met een doorlopende betalingsopdracht. Dat kan al vanaf 30 euro per maand. U kunt uw betalingen ook altijd nog bijstellen, even stopzetten of een extra storting doen.

U blijft de baas over uw belegging

Vreest u dat uw (klein)kinderen het geld later misschien niet zullen besteden zoals u dat wilt? Dan kunt u de beleggingsverzekering in uw eigen naam afsluiten en het kind als begunstigde aanduiden. Zo kunt u altijd nog de begunstigde wijzigen.

BELEGGINGSVERZEKERING JUNIOR FUTURE PLAN

Rendementen

De beleggingsverzekering Junior Future Plan is een individuele levensverzekering van AG met een minimumlooptijd van 10 jaar, waarmee u zowel een gewaarborgde rentevoet geniet (via het tak 21-luik ‘Kapitaalopbouw’) als het potentieel hogere rendement van beleggingsfondsen (via het tak 23-luik ‘Kapitaal Plus’).

Tak 21: een dubbele zekerheid

Tak 21 is een spaarverzekering met gewaarborgde rente en kapitaalbescherming. De rentevoet bij elke storting blijft geldig gedurende de hele looptijd van het contract en op de vervaldag krijgt u uw kapitaal (na aftrek van kosten en taksen) volledig terug. Bovenop de rente kan elk jaar nog een eventuele winstdeelname komen.  Dit is het luik ‘kapitaalopbouw’.

Tak 23: mogelijkheid op meer rendement

Tak 23 is een belegging gekoppeld aan een of meer fondsen, die vooral in aandelen en obligaties beleggen, maar ook in vastgoed en alternatieve beleggingen. U maakt dus kans op meer rendement, maar geniet geen gewaarborgde rente en kapitaalbescherming zoals in tak 21. Dankzij het Life Cycle-systeem (zie verder) blijft het risico op kapitaalverlies wel binnen de perken.

Bepaal zelf hoeveel zekerheid u wilt

U beslist zelf of samen met uw adviseur hoeveel u in elke tak wilt beleggen, rekening houdend met uw beleggersprofiel en risicobereidheid. Wilt u bijvoorbeeld 70% in tak 21 beleggen en 30% in tak 23? Of 50% in elke tak? Aan u de keuze. Bovendien kunt u die verdeling tussen tak 21 en tak 23 altijd nog bijsturen in de loop van uw contract.

Het rendement van tak 21

In de tabel vindt u een overzicht van het globale brutorendement (= gewaarborgde rente + eventuele winstdeelname)* van de voorbije vijf jaar voor het luik ‘Kapitaalopbouw’ van het Junior Future Plan. Voor 2023 bedroeg dat rendement 2,50% voor de nettostortingen van het jaar en 2,00% de rest van de reserve.

De gewaarborgde rentevoet in tak 21 bedraagt momenteel 2,00% (rentevoet van toepassing sinds 01/04/2023) op de netto geïnvesteerde premie.

De eventuele jaarlijkse winstdeelname is niet gewaarborgd, kan van jaar tot jaar verschillen en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. AG is juridisch noch contractueel verplicht om in een winstdeling te voorzien. Eenmaal toegekend, maakt deze winstdeelname integraal deel uit van de reserve en wordt ze gekapitaliseerd tegen de geldende gewaarborgde rentevoet.

Jaar Globaal brutorendement
2019 1,80 %
2020 1,70 %
2021 1,70 %
2022 2,50 % voor de nettostortingen
1,70 % voor de rest van de reserve
2023 2,50 % voor de nettostortingen
2,00 % voor de rest van de reserve

* Het globale brutorendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globale brutorendement, is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Het rendementsmechanisme van tak 23

Het tak 23-luik werkt met 2 fondsen: een startfonds en een slotfonds. Zolang de looptijd meer dan 10 jaar is, belegt u in het startfonds. 10 jaar vóór de einddatum van uw contract, wordt uw reserve van dit tak 23-luik automatisch overgedragen naar het slotfonds. Dit fonds heeft een defensievere beleggingsmix, met als doel het tot dan opgebouwde kapitaal te beschermen. Dit beschermingssysteem noemen we de “Life Cycle”.

Het Life Cycle-beschermingssysteem in tak 23

Tijdens de laatste 10 jaar van uw tak 23-contract belegt u dus in het slotfonds. In dit slotfonds daalt het gewicht in aandelen, en stijgt het gewicht in obligaties. De volatiliteit (koersschommeling) van obligaties is immers lager dan die van aandelen, waardoor het risico van uw portefeuille daalt.

Meer informatie over de fondsen

Wat als u zou overlijden voor het einde van het contract?

Dan ontvangt de ‘begunstigde bij overlijden’ de reserve in tak 21 (eventuele winstdeelname inbegrepen) en de waarde van alle deelbewijzen in het tak 23-luik. Op het uitbetaalde bedrag kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores);
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie ...);
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich. Meer informatie over de strategieën die AG op zijn tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

Deze spaarverzekering draagt sinds maart 2020 het Towards Sustainability-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumvereisten waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. 
Het verkrijgen van dit label betekent niet dat de verzekering waaraan het is toegekend, voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, en evenmin dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Meer informatie vindt u op de website Duurzame financiering.

BELEGGINGSVERZEKERING JUNIOR FUTURE PLAN

Kosten en taksen

Kosten van deelname

 • Instapkosten: 3,5% op elke gestorte nettopremie. Zodra u bij een storting de drempel van 25.000 euro belegd kapitaal bereikt, betaalt u op die en elke volgende storting maar 3% instapkosten meer. In het 5e, 4e en 3e jaar voor het einde van het contract dalen de instapkosten verder met 0,5% per jaar. In het voorlaatste en laatste jaar betaalt u geen instapkosten meer.
 • Uitstapkosten: geen op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
 • Beheerskosten: geen voor het luik Kapitaalopbouw (tak 21). Voor het luik Kapitaal Plus (tak 23) worden de beheerskosten automatisch verrekend in de eenheidswaarden. U vindt het geldende tarief in het beheersreglement van de fondsen.

Kosten bij afkoop of overdracht

 • Afkoopvergoeding: geen bij afkoop op de 12e verjaardag en vanaf de 18e verjaardag van het begunstigde kind. Bij afkoop op een ander moment is een afkoopvergoeding verschuldigd van 5% van de afkoopwaarde. In de laatste 5 jaar van het contract daalt de afkoopvergoeding met 1% per jaar.
 • Bijzondere afkoopvergoeding (alleen voor tak 21): bij afkoop in de eerste 8 jaar van het contract kan een financiële correctie toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.
 • Kosten bij overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd: kan twee keer per jaar gratis, daarna bedragen de kosten 1% van de overgedragen waarde.

Taksen

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies

Roerende voorheffing: als u het kapitaal in tak 21 afkoopt binnen de eerste 8 jaar van uw contract, dan betaalt u 30% roerende voorheffing. Tak 23 is van bij het begin vrij van roerende voorheffing.

Hebt u vragen over de fiscaliteit? Neem gerust contact op met uw kantoor of uw adviseur.

BELEGGINGSVERZEKERING JUNIOR FUTURE PLAN

Risico’s en waarborgen

Voor het tak 21-luik

 • Kapitaal en rentevoet gegarandeerd: tak 21-spaarverzekeringen bieden een gewaarborgde rentevoet en kapitaalbescherming, zodat u precies weet wat uw belegging minimaal zal opbrengen op de einddatum.
 • Winstdeelname niet gegarandeerd: als u weinig of geen winstdeelname krijgt, is het uitbetaalde kapitaal na aftrek van kosten en taksen mogelijk lager dan het totaal geïnvesteerde bedrag.
 • Waarborg Garantiefonds: tak 21-producten worden in het kader van de Belgische beschermingsregeling gewaarborgd door het Garantiefonds. Deze treedt in werking ingeval AG in gebreke zou blijven. De tussenkomst bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus draagt de verzekeringsnemer zelf het risico.
 • Inflatierisico: een stijging van de inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

Voor het tak 23-luik

 • Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan uw contract worden afzonderlijk beheerd van de activa van AG. In geval van faillissement van AG wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover u en de andere verzekeringsnemers en/of begunstigden na te komen.
 • Marktrisico: de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en het verloop van de markten. U draagt zelf het financiële risico. Bij uitbetaling van het kapitaal kan de eenheidswaarde hoger of lager liggen dan de waarde op het moment dat u de premie stortte. Houd er dus rekening mee dat u (een deel van) het belegde bedrag kunt verliezen.
 • Liquiditeitsrisico: in uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat de deelbewijzen tijdelijk niet kunnen worden verhandeld.
 • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen: fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleid van deze fondsen (en eventuele onderliggende fondsen). Om die doelstelling te behalen, beleggen de beheerders van elk fonds in verschillende beleggingsklassen en ‑types. De verhouding hangt af van de marktomstandigheden en het beleid van het fonds. Ondanks de expertise van specialisten, bestaat het risico dat de beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren.
Wenst u persoonlijk advies over deze beleggingsverzekering?Maak een afspraak

Meer weten?

Neem zeker kennis van de essentiële-informatiedocumenten en van de algemene voorwaarden vooraleer u een contract afsluit. Lees ook zeker het beheersreglement van de onderliggende fondsen.

Andere nuttige info:

Wettelijke informatie

Het Junior Future Plan is een beleggingsverzekering (tak 21 en 23) naar Belgisch recht van AG nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de oplossing voorgesteld door BNP Paribas Fortis of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman.as - E-mail: info@ombudsman.as.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: