SPAREN EN BELEGGEN

Fix & Income Plan

Het comfort van een aanvullend inkomen

Wenst u een regelmatig inkomen uit een investering te ontvangen, maar bent u niet bereid om u zomaar in een beleggingsavontuur te storten? Kies dan voor het Fix & Income Plan. Dat is een individuele levensverzekering met een éénmalige premie en 2 contracten.
Met het Fix-contract bent u zeker dat u de netto geïnvesteerde premie – dat is de premie zonder taks en instapkosten – op het einde van de rit terugbetaald krijgt. Het Income-contract zorgt dan weer gedurende 8 jaar en 1 dag voor een gewaarborgde rente op vaste tijdstippen.

Fix streeft naar veiligheid

Met dit contract weet u dat u de netto geïnvesteerde premie (zonder taks en instapkosten) op de vervaldag terugbetaald krijgt.

Income biedt u een rente op vaste tijdstippen

Van bij de start weet u hoeveel rente u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks zal ontvangen. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus van bij de start welk bedrag u ontvangt en hoe vaak.

U beslist

U kiest zelf hoeveel u wilt investeren. Een maandelijkse of driemaandelijkse rente kan vanaf een totale eenmalige investering van 25.000 euro (taks en kosten inbegrepen). Voor een jaarlijkse rente volstaat een premie van 6.250 euro (taks en kosten inbegrepen).

Plan uw nalatenschap

U kunt een begunstigde aanduiden die uw netto investering (premie min taks en kosten) integraal ontvangt als u overlijdt. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Wat brengt dit op?

  • Een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse rente die bij het aangaan van het contract wordt vastgesteld (contract Income).
  • Een gewaarborgde rentevoet: 0,50% op de netto geïnvesteerde premie, deze rentevoet blijft de hele looptijd van het contract geldig (van toepassing op 01/08/2016).
  • Op de eindvervaldag ontvangt u de netto geïnvesteerde premie (contract Fix).

En wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum van het contract?

Dan ontvangt de begunstigde de netto geïnvesteerde premie (premie min taks en instapkosten)(contract Fix), vermeerderd met een bedrag dat overeenstemt met de reeds gelopen en nog niet uitgekeerde rente van het contract Income, berekend op dagbasis, tot op de dag van overlijden. Na uw overlijden stopt de betaling van de rente.

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premie.

Roerende voorheffing:

contract fix: Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat uitgekeerd wordt bij het overlijden van de verzekerde of op einddatum van het contract.

contract income: Jaarlijks een afzonderlijke belasting van 27% (+ gemeentelijke opcentiemen) op 3% van het rentevestigend kapitaal (= het kapitaal waaruit de rente is samengesteld). Er is roerende voorheffing verschuldigd bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract.

Bij uw overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 2,4% op de netto-geïnvesteerde premie

Uitstapkosten: 0% (op einddatum of bij overlijden van de verzekerde)

Beheerskosten: 0%

Afkoopvergoeding: 1% van de theoretische afkoopwaarde. Gebeurt de afkoop tussen de 12de en de 7de maand voor de einddatum van het contract? Dan betaalt u 0,50%. Tijdens de laatste 6 maanden van het contract betaalt u geen afkoopkosten.

Gedeeltelijke afkoop/opname: Een gedeeltelijke afkoop van beide contracten is niet mogelijk.

Volledige afkoop/opname: De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop van beide contracten vragen. De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop van het contract Fix vragen en het contract Income laten verder bestaan. Enkel het contract Income afkopen is niet mogelijk.

Bijzondere afkoopvergoeding: bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract kan een financiële correctie toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.

Opvolgen van uw Fix & Income Plan

Jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Welk risico neemt u met deze spaarverzekering?

Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn.

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering

Meer weten?

Waarschuwing: de spaarder wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche met een beschrijving van de kenmerken en de kosten alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Fix & Income Plan is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG nv, buiten fiscaliteit, naar Belgisch recht en aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het Fix & Income Plan richt zich tot spaarders die in alle veiligheid hun geld willen investeren en die hieruit een regelmatige rente willen ontvangen, met behoud van het geïnvesteerde bedrag (premie excl. taks en kosten).

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: