SPAREN EN BELEGGEN

Easy Fund Plan, met of zonder aangestuurd beheer

PRAKTISCH

Beleggingsoplossing op maat

Easy Fund Plan is een zeer flexibele beleggingsformule die u toelaat te mikken op het potentieel rendement van verschillende activaklassen, zonder dat u zelf moet instaan voor het actief beheer van een portefeuille.

UW VOORDELEN

Kies de fondsen die bij u passen

 Uit een grote verscheidenheid aan beleggingsfondsen kiest u het (of de) beleggingsfonds(en) die het best uw rendementsverwachting en uw risicotolerantie combineren. 

MEER INFO

Gemakkelijk en flexibel

Wilt u graag meer weten over Easy Fund Plan? Ga naar een BNP Paribas Fortis-kantoor of contacteer ons online.

Het potentieel van een fonds, de troeven van een levensverzekering

Beschikt u over kapitaal dat u op lange termijn wil laten renderen en bent u op zoek naar een potentieel aantrekkelijk rendement? Kies dan voor Easy Fund Plan. Het rendement van deze beleggingsverzekering van AG Insurance is gelinkt aan de prestatie van beleggingsfondsen. Bovendien belegt u op een fiscaalvriendelijke manier: u betaalt taks op levensverzekeringen, maar u betaalt geen taks op beursverrichtingen of roerende voorheffing op uw rendement.
Bovendien waakt u over het welzijn van uw dierbaren via de troeven van een kwalitatieve levensverzekering. In geval van overlijden van de verzekerde kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 

Interesse in Easy Fund Plan? Hebt u een vraag?Contacteer ons

Flexibele belegging

Easy Fund Plan is er voor elk budget. Er zijn meerdere formules beschikbaar

 • Opbouwformule: u belegt regelmatig een bepaald bedrag. Dit is mogelijk vanaf 30 euro per maand (inclusief taksen)
 • Investeringsformule: u belegt een eenmalige premie van minimaal 2.500 euro (inclusief taksen)
 • Bijkomende premies mogelijk vanaf 1.500 euro (inclusief taksen)

Van zodra uw belegde kapitaal minstens 10.000 euro bedraagt, biedt Easy Fund Plan u de mogelijkheid om, tegen een lage kostprijs, de risicocontrole van uw belegging te verhogen, hoewel het risico op verlies nooit kan worden uitgesloten. Dit gebeurt via meerdere optionele beschermingsmechanismen: de Winstbeschermer, de Verliesbeperker en ook de 'Drip Feed'-optie die u toelaat uw belegging te spreiden in de tijd.

Winstbeschermer

Niets is frustrerender dan uw gerealiseerde meerwaarden in rook te zien opgaan. Het eerste optionele beschermingsmechanisme in uw Easy Fund Plan probeert deze ontgoocheling te voorkomen: wanneer de eenheidswaarde van het (de) door u geselecteerde basisfonds(en) stijgt met minstens het percentage dat u instelt, draagt dit beschermingsmechanisme de gerealiseerde meerwaarden over naar het fonds AG Life Cash Euro.

Dat fonds, dat het doelfonds wordt genoemd, kan beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, termijndeposito's en cash. Dit fonds is dus minder risicovol dan uw basisfonds.
U kunt kiezen uit drie percentages voor de Winstbeschermer: 10, 15 of 20 %.

Concreet betekent dit dat, telkens als de waarde van uw basisfonds stijgt met het percentage dat u gekozen hebt, (het grootste gedeelte van) de gerealiseerde meerwaarde wordt beschermd door eenheden van dit fonds over te dragen naar het doelfonds AG Life Cash Euro.

Verliesbeperker

Als er een andere deprimerende situatie is dan is dat wel dat u de waarde van uw belegging ziet dalen en u zich afvraagt wanneer, en vooral op welk niveau, deze trend zal stoppen.
Easy Fund Plan biedt de mogelijkheid te kiezen voor een tweede beschermingsmechanisme dat potentiële verliezen in een dalende markt beperkt.

Dat laat toe om automatisch alle eenheden van het basisfonds dat u gekozen hebt over te dragen naar het doelfonds AG Life Cash Euro. Dit meer defensieve fonds is minder gevoelig voor marktschommelingen.

U kunt kiezen uit drie percentages voor de Verliesbeperker: 10, 15 of 20 %. Concreet betekent dit dat, zodra de waarde van uw basisfonds het door u ingestelde 'toegestane' verliesniveau heeft bereikt of overschreden, het volledige belegde kapitaal in het fonds, wordt overgeheveld naar het doelfonds AG Life Cash Euro.

Easy Fund Plan: 2 opties gekoppeld aan de Verliesbeperker

Automatisch herbeleggen

Na de overdracht van uw belegde kapitaal naar het doelfonds is uw belegging minder gevoelig voor de turbulentie op de financiële markten. De kwestie van het herbeleggen blijft echter bestaan. Nadat koersen sterk dalen, aarzelen veel beleggers vooraleer ze terugkeren naar de financiële markten... soms te lang! Daardoor kunnen ze een deel van het herstel missen.

Dankzij het automatische herbeleggen, blijft u van dit dilemma gespaard. Vanaf de eerste bankwerkdag van de maand die volgt op de totale overdracht van uw basisfonds naar het doelfonds begint u geleidelijk te herbeleggen, gespreid over 6 maanden.

Het automatische herbeleggen gebeurt maandelijks en geldt alleen voor de eenheden van het doelfonds die zijn verworven op het moment dat de Verliesbeperker ze overdraagt.

Dynamisch aanpassen

Telkens de eenheidswaarde van het basisfonds met 1% stijgt ten opzichte van de referentiewaarde, wordt automatisch een nieuwe referentiewaarde ingesteld. Dat is het dynamisch aanpassen. De nieuwe referentiewaarde is de oude referentiewaarde plus 1%.

Het percentage dat u gekozen hebt voor de Verliesbeperker (10,15 of 20%) geldt dan op de nieuwe referentiewaarde.
Bij het dynamisch aanpassen is er geen overdracht van eenheden.

 

Verminder het risico op een slechte beleggingstiming

Wanneer is het ideale moment om in te stappen in de financiële markten? Indien u een aanzienlijk kapitaal wenst te beleggen, spreidt u uw aankopen best in de tijd in plaats van alles tegelijkertijd te beleggen. Op die manier vermindert u het risico op een slechte beleggingstiming. De 'Drip Feed'-beleggingsoptie laat u toe de kwestie van de 'timing' te vermijden via een maandelijkse automatische progressieve belegging van uw kapitaal in het door u gekozen basisfonds. Voor deze gratis optie kunt u kiezen uit beleggingsperiodes van 6, 12, 18 of 24 maanden.

Easy Fund Plan: diversificatie en flexibiliteit

Stel uw Easy Fund Plan samen 

Met de hulp van uw adviseur selecteert u een of meerdere basisfondsen die uw rendementsambities, de beleggingsstrategie om hieraan te voldoen, en uw risicotolerantie het beste combineren. Alle fondsen die u worden aangeboden, worden gekenmerkt door een ruime diversificatie van hun activa en door een actief en professioneel beheer.

U kiest op basis van uw beleggersprofiel. Vergeet echter niet dat u, tegen een lage kostprijs, het controlerisico van uw belegging kan verhogen door de optionele beschermingsmechanismen te activeren die het Easy Fund Plan voorziet voor een belegd kapitaal van minstens 10.000 euro. Indien u beslist om die beschermingsmechanismen te activeren, zullen de overdrachten die gebeuren om uw belegging te beschermen sowieso worden overgedragen naar het doelfonds AG Life Cash Euro, dat werd geselecteerd om wille van zijn defensieve karakter.

Nuttige informatie over de voorgestelde beleggingsfondsen vindt u in het Essentiële-informatiedocument, het Beheersreglement en de Flash Invest die eraan gewijd zijn.

U behoudt altijd de controle over uw beleggingsverzekering

U kunt uw basisfonds geheel of gedeeltelijk overdragen naar een ander fonds binnen uw contract (ook naar het doelfonds) of omgekeerd op voorwaarde dat deze overdracht minimaal 1.500 euro bedraagt en dat er in elk fonds een reserve van minstens 1.500 euro overblijft.

Overdrachten tussen fondsen binnen het contract zijn volledig gratis.

Liquiditeit van uw belegging

Een gedeeltelijke afkoop van uw belegging is mogelijk indien

 • de gedeeltelijke afkoop minimaal 1.500 euro bedraagt
 • er een reserve van minstens 1.500 euro in elk fonds overblijft

U kunt periodieke afkopen doen om extra inkomsten te genereren op voorwaarde dat

 • de reserve minstens 25.000 euro per contract bedraagt
 • de afkopen niet meer dan 4% bedragen van de reserve berekend op het moment van de aanvraag van de afkopen

Het contract wordt stopgezet als u het volledige bedrag van uw reserve opeist.

Wat gebeurt er als u voortijdig overlijdt?

Bij de ondertekening van uw contract kunt u een begunstigde aanduiden voor het kapitaal van uw Easy Fund Plan na uw overlijden. De overlijdensdekking biedt u een uitkering bij overlijden van het totale aantal eenheden dat u bezit in elk fonds van het contract, vermenigvuldigd met de eenheidswaarde op de dag van de vereffening. In de Algemene Voorwaarden vindt u hierover meer informatie.

Fiscaliteit, kosten en risico's verbonden aan Easy Fund Plan

Fiscaliteit van deze tak 23-beleggingsverzekering

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies. U betaalt geen beurstaks, noch 30% roerende voorheffing of eindbelasting. In geval van overlijden kunnen er successierechten worden geheven.

Dit fiscaal regime geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst veranderen. Aan andere beleggerscategorieën wordt gevraagd dat ze zich informeren over het fiscaal regime dat voor hen geldt.

Kosten verbonden aan deze tak 23-beleggingsverzekering

 • Instapkosten: 3% toe te voegen aan de nettopremie
 • Kosten specifiek verbonden aan de fondsen van elk Easy Fund Plan worden automatisch aangerekend via de eenheidswaarde
 • Recurrente kosten: afhankelijk van het gekozen fonds. Ze staan vermeld in het Beheersreglement van elk fonds
 • Recurrente transactiekosten tussen 0 en 0,20% per jaar, afhankelijk van het gekozen fonds

Informatie over de specifieke kosten voor elk fonds en hun impact op het potentiële rendement vindt u in het Beheersreglement en het Essentiële-informatiedocument van elk fonds. Klik hier voor een overzicht van de fondsen die worden aangeboden in het kader van Easy Fund Plan en hun wettelijke documentatie.

 • Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde gedurende 2 jaar en 11 maanden. Na die periode is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd. Geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde
 • Kosten verbonden aan de beschermingsmechanismen: 0,20% van de reserve in het basisfonds, per jaar en per actief mechanisme. Zolang het (de) beschermingsmechanisme(n) actief is (zijn), worden deze vergoedingen maandelijks berekend en automatisch afgehouden via een vermindering van het aantal eenheden in het basisfonds. De opties gekoppeld aan het mechanisme van de Verliesbeperker zijn gratis
 • Geen kosten voor overdrachten tussen beleggingsfondsen ongeacht of die overdrachten nu gebeuren op uw vraag of dat ze het gevolg zijn van de inwerkingtreding van de beschermingsmechanismen.

Belangrijkste risico’s verbonden aan het Easy Fund Plan (tak 23- levensverzekering)

Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming en geen gewaarborgd rendement. De waarde van het beleggingsfonds schommelt met de financiële markten. Als u deelbewijzen van het fonds verkoopt, kan het zijn dat u minder krijgt dan wat u betaald hebt toen u ze kocht.

Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen: hoewel het doel van de beschermingsmechanismen is om de negatieve impact van de marktschommelingen op uw belegging te beperken, is het mogelijk dat hun inwerkingtreding op bepaalde momenten in de levenscyclus van het product tot een lager rendement leidt dan het rendement van hetzelfde basisfonds zonder beschermingsmechanisme. Beleggers moeten er zich dan ook van bewust zijn dat, om technische redenen, de beschermingsmechanismen niet onmiddellijk in werking treden na het overschrijden van een drempel in stijgende of dalende richting. Dat kan, bijvoorbeeld, een groter verlies tot gevolg hebben dan dat beoogd door het mechanisme van de Verliesbeperker. Eens het beschermingsmechanisme in werking is getreden kan de uitvoering ervan ook niet meer worden geannuleerd, zelfs indien de markt zich snel zou herstellen na de inwerkingtreding.

Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract dat de verzekeringsnemer ondertekent, behoren tot een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen het vermogen van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar worden deze activa bij voorrang gereserveerd voor de uitvoering van de verplichtingen jegens de verzekerden en/of begunstigden.

Bij een levensverzekeringsproduct dat gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23) moet u rekening houden met de volgende risico's:

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en van de schommelingen op de markten. Het financiële risico wordt altijd volledig door de verzekeringnemer gedragen. Bijgevolg kan de waarde van een eenheid op het ogenblik van een terugkoop, de vereffening van het contract of op enig ander ogenblik, hoger of lager zijn dan de waarde ervan op het tijdstip van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het belegde bedrag mogelijk niet (volledig) terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquidatie van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.

Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen staan bloot aan verschillende risico's die variëren afhankelijk van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van de fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen, in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van dat fonds. Aangezien het rendement echter niet gegarandeerd is, bestaat altijd het risico dat de gedane beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Meer weten

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is de belegger verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden die een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Easy Fund Plan bevatten, alsook van het Essentiële-informatiedocument en het Beheersreglement van alle fondsen die in het kader van Easy Fund Plan worden aangeboden.

Beleggers kunnen op elk moment

 • de situatie van hun Easy Fund Plan bekijken via Easy Banking Web

de eenheidswaarde van alle fondsen die worden aangeboden binnen het Easy Fund Plan terugvinden op de website van AG Insurance of in de gespecialiseerde pers.

Wettelijke informatie

Het Easy Fund Plan is een verzekeringsproduct (tak 23) voor onbepaalde tijd, zonder kapitaalbescherming en zonder gewaarborgd rendement van AG nv, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Het is onderworpen aan het Belgisch recht.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Klachten kunnen ingediend worden per post naar BNP Paribas Fortis nv – Dienst Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of via e-mail naar klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: