SPAREN EN BELEGGEN

Smart Invest Portfolio

De troeven van een levensverzekering

Mikt u op een potentieel mooi rendement zonder rechtstreeks te hoeven beleggen op de financiële markten? En wenst u te zorgen voor het welzijn van uw nabestaanden via een tak 23-levensverzekering? Kies dan voor het Smart Invest Portfolio.

Het Smart Invest Portfolio

Het Smart Invest Portfolio is individuele levensverzekering (tak 23) waarvan het rendement gekoppeld is aan de prestaties van één of meerdere beleggingsfondsen. Het Smart Invest Portfolio is de korf; die vult u met één of meerdere Smart Invest Bons. Dit zijn beleggingsfondsen met een looptijd van bepaalde duur.

De troeven van Smart Invest Portfolio

Van een gunstige fiscale regeling tot de  bescherming die u wilt, het Smart Invest  Portfolio kent tal van voordelen. We  zetten ze voor u op een rijtje

De bescherming die u wilt

Afhankelijk van de gekozen Smart Invest Bon is uw netto geïnvesteerde bedrag - dit is het belegde bedrag zonder taks - gedeeltelijk of volledig beschermd.

Steeds actueel

Met een Smart Invest Bon kunt u inspelen op actuele beleggingstrends. Het rendement van de beleggingsfondsen is immers gekoppeld aan onderliggende activa zoals beursindexen, aandelenkorven en fondsen.

Gunstige fiscale regeling

Profiteer van de fiscale voordelen van beleggingsverzekeringen (zie ook rubriek fiscaliteit).

Hoe werkt het Smart Invest Portfolio?

Bij de inschrijving selecteert u één of meerdere Smart Invest Bons. Dit zijn beleggingsfondsen met een looptijd van bepaalde duur die gelinkt zijn aan de prestaties van één of meerdere onderliggende waarden (indices, fondsen, valuta's, …). Elk beleggingsfonds heeft een risicoklasse van 1 tot 7 (hoogste risiconiveau), gebaseerd op de mogelijke koersschommelingen van de activa (obligaties, aandelen, ...) die in de fondsen zitten. Uw beleggersprofiel is uiteraard bepalend bij uw keuze. De aanbevolen beleggingshorizon is minstens de looptijd van de gekozen Smart Invest Bon(s).

Op de einddatum van het fonds wordt de waarde automatisch overgedragen naar het wachtfonds. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie, maar werd geselecteerd op basis van zijn originele beleggingsbeleid (kwantitatief beheer), zijn aantrekkelijk rendementspotentieel en zijn bijzonder defensieve karakter. Herbelegt u vervolgens in een nieuwe Smart Invest Bon, dan betaalt u geen verzekeringstaks meer. U betaalt wel nog instapkosten in de nieuwe Smart Invest Bon.

Tijdens de looptijd kunt u steeds geld van uw onderliggende fonds overdragen naar het wachtfonds of naar een ander onderliggend fonds.

Compartimenten binnen het Smart Invest Portfolio

Smart Invest Portfolio telt 2 compartimenten: een compartiment met beleggingsfondsen met verbintenissen en één met beleggingsfondsen zonder verbintenissen. Belegt u in beleggingsfondsen met verbintenissen, dan weet u van bij de inschrijving hoeveel het fonds op de eindvervaldag zal opbrengen. Belegt u in beleggingsfondsen zonder verbintenissen, dan is dit niet het geval. Een compartiment wordt geactiveerd zodra daarin een beleggingsfonds wordt ingeschreven en blijft actief zolang er minstens één fonds in zit.

Wat brengt dit op?

Afhankelijk van de gekozen Smart Invest Bon is uw netto geïnvesteerde bedrag gedeeltelijk of volledig beschermd. Het potentiële rendement is afhankelijk van de prestaties van de Smart Invest Bon-fondsen Op de eindvervaldag wordt het vrijgekomen bedrag overgedragen naar het wachtfonds. Verkoopt u vervolgens uw deelbewijzen in het wachtfonds? Dan ontvangt u de tegenwaarde van die deelbewijzen op dat ogenblik.

U kunt op elk moment uw contract gedeeltelijk of volledig opvragen. U krijgt dan de waarde van uw deelbewijzen van (de) het gekozen beleggingsfonds(en) van die dag, min de afkoopvergoeding en eventueel de verplichte inhoudingen (bv. roerende voorheffing).
Koopt u de hele waarde van uw Smart Invest Portfolio af, dan eindigt het contract.

Een vroegtijdig overlijden?

Bij het afsluiten van het contract kunt u iemand aanduiden die na uw overlijden het kapitaal van uw Smart Invest Portfolio ontvangt. Het overlijdenskapitaal is de som van het totale aantal deelbewijzen in elk fonds van het contract, vermenigvuldigd met de waarde van elk deelbewijs op de dag van de vereffening.
Zie algemene voorwaarden voor meer informatie.

Fiscaliteit

Verzekeringstaks

slechts 2% op de gestorte premie inclusief instapkosten.

Roerende voorheffing

  • compartiment zonder verbintenissen: geen roerende voorheffing bij afkoop of interne overdracht naar een ander fonds in het Smart Invest Portfolio contract, ongeacht de looptijd.
  • compartiment met verbintenissen: mogelijk roerende voorheffing bij afkoop of interne overdracht binnen de 8 jaar te rekenen vanaf de activatie van dit compartiment.

De activatiedatum van uw compartiment met verbintenissen staat in de contractuele documenten.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten

2,50% op de netto geïnvesteerde premie of netto overgedragen reserve.

Beheerskosten

maximum 1,50% op jaarbasis voor het gekozen fonds. De beheerskosten worden jaarlijks verrekend in de eenheidswaarde van het fonds. De beheersvergoeding van het wachtfonds bedraagt maximum 1% op jaarbasis.

Afkoopvergoeding

1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Nochtans zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn op de theoretische afkoopwaarde die overeenstemt met een afkoop

  • van eenheden van het wachtfonds
  • van eenheden van een beleggingsfonds met vaste looptijd tijdens het laatste jaar van het fonds
  • van de finale waarde op einddatum van een beleggingsfonds met vaste looptijd.

Kosten bij overdracht tussen fondsen binnen uw Smart Invest Portfolio contract

  • van een fonds met een vaste looptijd naar een ander nieuw fonds (Smart Invest Bon) met een vaste looptijd: geen uitstapkosten uit het oorspronkelijke fonds maar wel instapkosten in het nieuwe fonds met een vaste looptijd.
  • van een fonds met een vaste looptijd naar het wachtfonds: 1% uitstapkosten op de overgedragen reserve van het oorspronkelijk fonds zonder kosten indien de overdracht gebeurt in het laatste jaar of op einddatum van het fonds. Er worden geen instapkosten aangerekend in het wachtfonds.

Hoe kunt u uw belegging opvolgen?

Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen. De netto-inventariswaarde van de fondsen kunt u ook raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

Welk risico neemt u met deze belegging?

Marktrisico: de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en het verloop van de markten. U draagt zelf het financiële risico. Bij uitbetaling van het kapitaal kan de eenheidswaarde hoger of lager liggen dan de waarde op het moment dat u de premie stortte. Hou er dus rekening mee dat u (een deel van) het geïnvesteerde bedrag kunt verliezen.

Risico van afgeleide producten: factoren als de rentestand en koersschommelingen beïnvloeden de tussentijdse eenheidswaarden van de onderliggende fondsen.

Kredietrisico: risico op kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van AG Insurance nv. De activa van het fonds verbonden aan uw contract worden afzonderlijk beheerd van de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden na te komen.

Meer weten?

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Smart Invest Portfolio is een beleggingsverzekering (tak 23) van AG, vennootschap naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: