SPAREN EN BELEGGEN

Future Invest Bon van AG

PRAKTISCH

Investeer in een spaarverzekering

Wilt u graag langere tijd beleggen zonder risico's te nemen met uw spaargeld? Kies dan voor de Future Invest Bon, een individuele levensverzekering (tak 21) met een looptijd van 8 jaar en een maand.

UW VOORDELEN

Dubbele garantie

De Future Invest Bon biedt een dubbele garantie: u bent zeker dat u uw belegde kapitaal op het einde van de looptijd terugkrijgt (na afhouding van kosten en taksen) én u kunt rekenen op een gewaarborgde rentevoet.

MEER INFO

Contacteer ons

Hebt u besloten te investeren in levensverzekeringen of wenst u meer informatie? Maak een afspraak met uw adviseur of bel ons Easy Banking Centre op 02 433 41 30.

Kenmerken van de Future Invest Bon

Ontdek de vele voordelen van deze individuele levensverzekering.

Eenmalige storting

U stort een eenmalige premie en laat uw kapitaal geleidelijk toenemen gedurende 8 jaar en 1 maand. Dat kan al vanaf 2.500 euro.

Flexibiliteit

U kunt op elk moment uw kapitaal of een deel ervan opvragen. Dat is kosteloos (met uitzondering van de roerende voorheffing) als de opvraging minder dan 10% van uw opgebouwde kapitaal bedraagt, met een maximum van 50.000 euro per jaar

Voordelige fiscaliteit

Indien u uw geld opvraagt op de eindvervaldag betaalt u geen roerende voorheffing.

Opvolging

Elk jaar ontvangt u een gedetailleerd overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeelneming. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Het rendement

Het globaal rendement (zonder kosten en taksen) bestaat uit de gewaarborgde rentevoet (die van toepassing was op het moment van uw eenmalige storting) vermeerderd met de eventuele winstdeelnemingen.

Gewaarborgde rentevoet

Momenteel bedraagt de rentevoet 3,00%. Die rentevoet blijft gedurende de eerste 8 jaar van het contract geldig op het belegde nettobedrag (zonder taksen en kosten). Op het einde van deze eerste 8 jaar wordt de op dat moment geldende interestvoet toegepast op de reserve van het contract tot de einddatum. U weet dus precies hoeveel uw kapitaal minimaal zal opbrengen na 8 jaar.

Jaarlijkse winstdeelneming

Zijn de bedrijfsresultaten van AG positief? Dan deelt u mogelijk mee in de winst.

Die eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gewaarborgd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie.

Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op de volledige reserve (de eenmalige premie én toegekende winstdeelnemingen) toegepast.

De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Het globaal rendement voor 2022 bedraagt 2,50%. Het globaal rendement bestaat uit de gewaarborgde rentevoet plus een eventuele winstdeelneming.

Bij overlijden

Wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum van het contract? Dan wordt het kapitaal dat tot dan toe is opgebouwd, plus de eventuele winstdeelneming, uitbetaald aan de door u aangeduide begunstigde. Op het uitbetaalde bedrag kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Verantwoord beleggingsbeleid

Met Future Invest Bon kiest u voor een product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Hiervoor past onze verzekeringspartner AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (bv. gebruik van ESG-risicoscores)
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals oliezanden, schaliegas en -olie, ...)
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit tak 21-beleggingsproduct promoot ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich. Meer informatie over de strategieën die AG op zijn tak 21-producten toepast, vindt u in dit document.

Het ‘Towards Sustainability’-label

Future Invest Bon draagt sinds november 2022 het ‘Towards Sustainability’-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op de website van het CLA.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat Future Invest Bon beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

De kosten, taksen en risico’s

Kosten

 • Instapkosten (inbegrepen in de eenmalig gestorte afsluitingspremie): 3,50% als de eenmalige premie minder dan 25.000 euro bedraagt. Hebt u minstens 25.000 euro gestort in de Future Invest Bon? Dan betaalt u slechts 3% instapkosten.
 • Beheerskosten: 0%
 • Uitstapkosten: 0% op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
 • Afkoopvergoeding: 0% voor een afkoop kleiner dan 10% van het opgebouwde kapitaal (met een maximum van 50.000 euro per jaar). In alle andere gevallen betaalt u 1%, behalve bij een afkoop in het laatste jaar van het contract.
 • Bijzondere afkoopvergoeding: bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract kan een financiële correctie worden toegepast. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.

Fiscaliteit

 • Taks op levensverzekeringen: 2% op de gestorte premie.
 • Roerende voorheffing: koopt u het kapitaal af binnen de eerste 8 jaar van uw contract, dan betaalt u 30% roerende voorheffing berekend op basis van een fictief rendement van 4,75%.
 • In geval van overlijden van de verzekerde kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Risico’s verbonden aan de Future Invest Bon

 • Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.
 • De Future Invest Bon biedt een gewaarborgde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan de eenmalig gestorte afsluitingspremie.
 • Een stijging van de inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (gewaarborgde rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

AG SA, bd É. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – entreprise d’assurance belge agréée sous le code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Intermédiaire : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702 –, est soumis en qualité d'établissement de crédit de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale de Belgique. BNP Paribas Fortis SA est inscrit sous le numéro d'entreprise précité auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d'assurances lié, rémunéré par des commissions, pour AG SA. BNP Paribas Fortis SA détient une participation de plus de 10% dans AG SA.

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: