SPAREN EN BELEGGEN

Business Invest Plan

PRAKTISCH

Een aangepaste investering

U zoekt een geschikte investering voor uw vennootschap of vzw? Het Business Invest Plan combineert een vaste interestvoet met een mogelijk hoger rendement door een eventuele jaarlijkse winstdeelneming.

UW VOORDELEN

Gegarandeerde continuïteit

Het overlijden van een van de vennoten, een wijziging in de ledenstructuur van de vzw, een fusie of splitsing van de vennootschap, … Het Business Invest Plan wordt afgesloten op naam van de rechtspersoon, waardoor de continuïteit gegarandeerd blijft.

MEER INFO

Contacteer ons

Vragen over het Business Invest Plan? Bezoek een BNP Paribas Fortis-kantoor of neem online contact met ons op.

De voordelen van het Business Invest Plan

Ontdek waarom deze investering iets voor u is.

Veilig

Business Invest Plan is bestemd voor rechtspersonen die in alle veiligheid op middellange termijn geld willen investeren met het oog op het bekomen van een rendement.

Gewaarborgd

De premie en het minimumrendement worden vooraf vastgelegd voor de volledige looptijd.

Flexibel

Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve van het contract, opgebouwd op 31 december van het voorgaande kalenderjaar, op te vragen zonder kosten (met een maximum van 100.000 euro) via één of meerdere afkopen (periodiek of gedeeltelijk).

Kapitaal en rendement zijn zeker

Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract van tak 26. U geniet een dubbele waarborg:

  • Garantie op het kapitaal: gegarandeerd kapitaal op de einddatum.
  • Gewaarborgde rentevoet: 2,25% voor contracten op 5 jaar en 2,50% voor contracten op 8 jaar (rentevoeten van toepassing op 22/06/2024).
  • Rendement: de rentevoet van toepassing op het ogenblik van de storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bijkomende premiestortingen zijn niet mogelijk. De nemer weet dus precies hoeveel zijn minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeelneming.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + eventuele winstdeelneming) van het Business Invest Plan op 8 jaar bedroeg in 2023 2,50% voor de nettostortingen van het jaar en 1,70% voor de rest van de reserve.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Jaar

Globaal rendement 8 jaar

2019

1,80%

2020

1,70%

2021

1,60%

2022

2,40% voor de nettostortingen
1,60% voor de rest van de reserve

2023

2,50% voor de nettostortingen
1,70% voor de rest van de reserve

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Business Invest Plan op 5 jaar is opgestart in 2023. Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + eventuele winstdeelneming) bedroeg in 2023 2,50%.

Welke risico's brengt deze investering met zich mee?

Niet afhankelijk van het leven van een natuurlijke persoon. Het Business Invest Plan wordt onderschreven door een vennootschap en behoort dus toe aan het vermogen van deze rechtspersoon. De eventuele vereffening van deze vennootschap heeft dus tot gevolg dat een totale afkoop van het Business Invest Plan moet worden doorgevoerd, met de bijhorende afkoopvergoeding en een eventuele financiële correctie.

Bij faillissement van AG loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag.

Business Invest Plan biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.

Regelmatige informatie

Jaarlijks krijgt de nemer een volledig overzicht van het contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeelneming.

Het ‘Towards Sustainability’-label

Business Invest Plan draagt sinds maart 2023 het ‘Towards Sustainability’-labelDit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op de website van het CLA.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat Business Invest Plan beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Fiscaliteit

  • Tijdens de looptijd 

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De interesten en de verworven winstdeelneming dienen jaarlijks opgenomen te worden in het jaarresultaat van de vennootschap. Hierdoor wordt deze rente en winstdeelneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw's

Vzw's dienen jaarlijks de waarde van het Business Invest Plan op 31 december mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17%.

  •  Prestatie (bij afkoop of op einddatum)

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing op het gewaarborgde rendement en de winstdeelneming ingehouden. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing op het gewaarborgde rendement en de winstdeelneming ingehouden. Dit is een bevrijdende voorheffing.

Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele intrestaftrek.

Kosten

Instapkosten:

  • 3% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie als de bruto geïnvesteerde premie kleiner is dan 100.000 euro.
  • 2,75% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie indien de bruto geïnvesteerde premie groter of gelijk is aan 100.000 euro.

Uitstapkosten: geen uitstapkosten op eindvervaldag.

Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 250 euro, alsook een mogelijke financiële correctie. Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve, op 31 december van het voorbije jaar, (met een maximum van 100.000 euro per jaar) op te vragen zonder kosten, via een of meerdere vrije afkopen (periodiek of gedeeltelijk).

Business Invest Plan Dual

Bent u als vennootschap op zoek naar een middel om een bedrag op middellange termijn te beleggen aan een aantrekkelijk
rendement zonder dat dit op korte termijn een vermogensoverdracht naar de aandeelhouder (bijv. via een dividenduitkering of een kapitaalvermindering) in de weg staat?
Dan biedt het Business Invest Plan Dual (BIP Dual) u een goede oplossing.

Business Invest Plan Dual is een kapitalisatieverrichting (tak 26) van AG, onderworpen aan het Belgisch recht. Dit product kan enkel onderschreven worden indien tegelijkertijd een contract Future Invest Bon (tak 21) onderschreven wordt.

Meer informatie vindt u in de Flash Invest of neem contact op met uw bankkantoor.

ONTWIKKEL UW VERMOGEN

Uw vertrouwde financiële partner

Naast investeringen biedt Private Banking u oplossingen voor de ontwikkeling, bescherming en overdracht van uw bedrijf en uw vermogen.

Ontdek onze Private Banking diensten

Meer weten?

Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van het Essentiële-informatiedocument en de Algemene Voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van Business Invest Plan. U vindt ze hieronder:

Wettelijke informatie

Het Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract (tak 26) naar Belgisch recht van AG nv, verdeeld door BNP Paribas Fortis nv.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Klachten kunnen ingediend worden per post naar BNP Paribas Fortis nv – Dienst Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of via e-mail naar klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: