SPAREN EN BELEGGEN

VAPLZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Loontrekkende Zorgverleners

PRAKTISCH

Meer pensioen

Het VAPLZ van AG is een tak 21-spaarverzekering voor geconventioneerde loontrekkende zorgverleners die werken als arts, apotheker, kinesist, tandarts, vroedvrouw of logopedist. De in uw VAPLZ gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

UW VOORDELEN

Bijkomende voordelen

10% van de premie in uw VAPLZ wordt verplicht besteed aan de financiering van solidariteitsprestaties die u een basisbescherming bieden bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dankzij de aanvullende waarborgen breidt u die bescherming nog uit.

MEER INFO

Contacteer ons

Wilt u een VAPLZ aanvragen of wenst u meer informatie op basis van uw specifieke situatie? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 om een afspraak te maken voor een videogesprek.

Extra aanvullend pensioen

Om uw levensstandaard later te behouden, begint u het best zo vroeg mogelijk aan de opbouw van een aanvullend pensioen.

Als loontrekkende geconventioneerde zorgverlener, kunt u bovenop uw RIZIV contract, dat de basis vormt van uw aanvullend pensioen, kiezen voor een VAPLZ. Die premie is fiscaal aftrekbaar als beroepskosten (niet ingehouden sociale bijdragen).

U mag jaarlijks tot 9,40% van uw referentie-inkomen* in uw VAPLZ storten, met een maximum van 4.562,82 euro voor 2024.

Naast het fiscale voordeel kunt u rekenen op solidariteitsprestaties.

Het VAPLZ in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken van deze spaarformule, waarmee u als loontrekkende zorgverlener een comfortabel aanvullend pensioen opbouwt.

Fiscale optimalisatie

Stort elk jaar automatisch de maximaal aftrekbare premie in uw VAPLZ. Het volstaat om ons jaarlijks uw referentie-inkomen* te bezorgen. Wij doen de rest.

Solidariteitsprestaties

10% van uw premie gaat naar het solidariteitsluik van uw contract, waardoor u zonder medische formaliteiten bijkomend beschermd bent bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

 

Veilige belegging

Met deze tak 21-spaarverzekering geniet u de zekerheid van kapitaalbescherming en een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname.

Financiering van vastgoed

Gebruik de opgebouwde reserve al vóór uw wettelijke pensioendatum om een onroerend goed te kopen of te (ver)bouwen, met een inpandgave van uw contract of een voorschot op polis.

De solidariteitsprestaties in detail

U geniet via uw contract VAPLZ van heel wat extra bescherming via de solidariteitsprestaties. Het gaat om meerdere dekkingen en vergoedingen.

 • Een maandelijkse rente, met een maximum van 12.000 euro, bij volledige arbeidsongeschiktheid na een eigenrisicotermijn van 3 maanden.
 • De betaling door AG van de premies gedurende uw volledige arbeidsongeschiktheid na een eigenrisicotermijn van 1 jaar.
 • Een bedrag gelijk aan 15% van uw pensioenbijdrage en een welkomstgeschenk van 100 euro voor elke pasgeborene bij moederschap.
 • Een overlevingsrente voor uw nabestaanden gedurende 10 jaar (afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en maximaal 20.000 euro per jaar) wanneer u vóór uw 60ste zou overlijden.
 • Een forfaitair bedrag gelijk aan de laatste pensioenbijdrage wanneer u ernstig ziek wordt vóór uw 60ste.

PERSONALISEER VOLGENS UW BEHOEFTES

Voor uw financiële gemoedsrust

Breid uw VAPLZ uit met aanvullende waarborgen voor nog meer bescherming bovenop de basisdekkingen. Zo bundelt u pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelige polis.

 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Kies voor een maandelijkse rente en/of- de terugbetaling van uw pensioenpremie.

  Meer weten

 • Waarborg overlijden

  Stel de levensstandaard van uw gezin veilig na uw overlijden. Kies voor de uitkering van een minimumkapitaal bij overlijden en/of een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval.

  Meer weten

Rendement, kosten en risico’s

Gewaarborgde rentevoet

Het nettobedrag van elke premie (na aftrek van taksen en instapkosten) wordt tot uw (vervroegde) pensionering belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig.

Variabele winstdeelname

U geniet een eventuele jaarlijkse winstdeelname op uw VAPLZ-premies. Die winstdeelname is niet gegarandeerd, kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG en van de economische situatie.

Het rendement in beeld

Het globale bruto rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) van het VAPLZ van AG bedroeg 2,30% in 2023. Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Bovendien bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor het toekomstige rendement.

Jaar Globaal brutorendement
2023 2,30%
2022 2,10%
2021 1,80%
2020 1,80%
2019 2,00%

Bijdragen en eindbelasting bij uitkering

Uw VAPLZ wordt uitbetaald op het moment dat u effectief met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelnames.

Daarnaast wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dat wil zeggen dat u gedurende 10 of 13 jaar een klein percentage van het kapitaal dient aan te geven in uw personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van uw leeftijd bij de uitkering van uw pensioen.

Op de toegekende winstdelingen is er geen belasting verschuldigd.

Leeftijd begunstigde Percentage Duurtijd
60 jaar 3,5% 13 jaar
61-62 jaar 4%
63-34 jaar 4,5%
Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving
 • Als u effectief actief gebleven bent tot die leeftijd: 5% op slechts 80% van het pensioenkapitaal
 • Zo niet: 5% op het volledige bedrag
10 jaar

Risico’s

Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Wilt u pensioenadvies op maat? Contacteer uw adviseur of bel het Easy Banking Centre.Bel 02 433 43 31

U kiest voor meer duurzaamheid

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (bv. gebruik van ESG-risicoscores)
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie …)
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'Best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich.

Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

Het VAPLZ draagt sinds maart 2020 het ‘Towards Sustainability’-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op towardssustainability.be.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat het VAPLZ beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer weten?

Voor u het contract van deze ongevallenverzekering afsluit, lees eerst de volgende documenten.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

OOK INTERESSANT

Voor u als loontrekkend zorgverlener

 • RIZIV-contract

  Stort als geconventioneerde zorgverstrekker uw RIZIV-premies in een RIZIV-contract, een tak 21-levensverzekering. Zo legt u veilig en voordelig een extra spaarpot aan, bovenop uw wettelijke pensioen.

  Meer weten

 • Medische beroepsaansprakelijkheid

  Arts, kinesist, verpleegkundige, ergotherapeut, tandarts … Deze verzekering dekt uw beroepsaansprakelijkheid. Ze vergoedt de schade die u iemand berokkent tijdens het uitoefenen van uw activiteit.

  Meer weten

 • Individueel pensioensparen

  Denk als loontrekkende ook aan pensioensparen en langetermijnsparen in het kader van uw aanvullend pensioen. U zorgt voor een appeltje voor de dorst en geniet intussen elk jaar belastingvermindering.

  Meer weten

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is onder dit nummer ingeschreven bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed op basis van commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV heeft een participatie van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: