SPAREN EN BELEGGEN

RIZIV-contract

PRAKTISCH

Aanvullend pensioen

Bent u een geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist, vroedvrouw of zelfstandige verpleegkundige? Met dit RIZIV-contract, een tak 21 verzekering van AG, legt u veilig en voordelig een extra pensioenspaarpot aan, bovenop uw wettelijk pensioen.

UW VOORDELEN

Bescherming

U kunt dit pensioenplan financieren met uw jaarlijkse RIZIV-toelage. Bovendien gaat 10% van elke pensioenpremie automatisch naar het solidariteitsfonds, waardoor u beschermd bent door vijf extra dekkingen. En dat zonder medische formaliteiten.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wenst u advies op maat over dit voordelige contract dat pensioen, vermogensopbouw en verzekering bundelt? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Basis van uw aanvullend pensioen

Het wettelijke pensioen volstaat meestal niet om uw levensstandaard na uw pensionering te kunnen aanhouden. Om later van een comfortabele oude dag te kunnen genieten, zorgt u dus best zelf voor voldoende aanvullend pensioen.

Voor u als geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist, vroedvrouw of zelfstandige verpleegkundige is het RIZIV-contract de ideale hoeksteen van uw pensioenopbouw.

Het RIZIV-contract in een notendop

Ontdek de belangrijkste voordelen van deze pensioenverzekering op maat van de geconventioneerde zorgverstrekker.

Veilige belegging

Met deze tak 21-spaarverzekering geniet u de zekerheid van kapitaalbescherming en een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname.

Gemakkelijke digitale aanvraagprocedure

Vraag uw RIZIV-toelage eenvoudig digitaal aan en raadpleeg alle gegevens van uw contract via ProGezondheid. Voldoet u aan alle voorwaarden, dan stort het RIZIV de toelage altijd vóór 15 januari van het premiejaar +2 in uw contract (bijvoorbeeld: voor premiejaar 2020 gebeurt de storting van de RIZIV-toelage ten laatste vóór 15 januari 2022).

Extra dekkingen inbegrepen

Dankzij het solidariteitsstelsel geniet u financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, overlijden of ernstige ziekte vóór uw zestigste.

Financiering van vastgoed

U kunt de opgebouwde reserve al vóór uw wettelijke pensioendatum gebruiken om een onroerend goed te kopen of te (ver)bouwen, met een inpandgave van uw contract of een voorschot op polis.

Betaald door het RIZIV

U kunt ieder jaar een RIZIV-toelage aanvragen en storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, u betaalt de premies namelijk niet zelf. Op de stortingen in uw RIZIV-contract wordt bovendien geen premietaks ingehouden.

Cumuleerbaar

U kunt dit contract probleemloos combineren* met een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), een IPT (Individuele Pensioentoezegging) of POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen), pensioensparen en langetermijnsparen.

Vijf solidariteitsprestaties

Dankzij de storting van 10% van elke RIZIV-toelage (verminderd met de bijdrage 'arbeidsongeschiktheid') in het solidariteitsfonds, hebt u recht op:

 • een maandelijkse rente gedurende maximaal één jaar bij arbeidsongeschiktheid
 • verdere betaling van de bijdrage voor het aanvullend pensioen door AG bij arbeidsongeschiktheid na een eigenrisicotermijn van één jaar
 • een geboortepremie bij moederschap
 • een overlevingsrente voor uw nabestaanden als u zou overlijden vóór uw 60ste
 • een forfaitaire uitkering als u vóór uw zestigste ernstig ziek wordt

De RIZIV-toelage

De RIZIV-toelage is een financiële vergoeding die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering elk jaar uitkeert aan geconventioneerde dokters, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen.

Om RIZIV-toelages te ontvangen, moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • u bent volledig of gedeeltelijk geconventioneerd
 • u beantwoordt aan de eventuele activiteitsdrempel voor uw beroep
 • u beschikt over een actief contract op ProGezondheid, waarin uw toelage gestort zal worden

Het bedrag van de RIZIV-toelage verschilt naargelang het beroep dat u uitoefent. Hierbij vindt u een overzicht van de toelages die momenteel van toepassing zijn.

Dat bedrag kunt u naar keuze investeren in een aanvullend pensioen en/of een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’. Investeren in een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ is niet mogelijk voor logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen.

Beheer uw persoonlijke RIZIV-toelage op ProGezondheid.

Beroep

RIZIV-toelage 2023 (aanvraag in 2024)

RIZIV-toelage 2024 (aanvraag in 2025)

Dokter - volledig geconventioneerd en volledige activiteitsdrempel behaald

5.546,26 EUR

5.881,81 EUR

Dokter - volledig geconventioneerd en verlaagde activiteitsdrempel behaald of gedeeltelijk geconventioneerd en volledige activiteitsdrempel behaald

2.616,30 EUR

2.774,59 EUR

Arts in opleiding op 31/12/2023 of 31/12/2024                              

7.465,04 EUR

7.916,68 EUR*

Tandarts - volledig of gedeeltelijk geconventioneerd (Minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen/jaar)

3.523,05 EUR 

3.736,19 EUR

Apotheker - voltijds

3.378,21 EUR 

3.582,59 EUR

Apotheker - deeltijds (tussen 28 en 38 uren/week)

2.533,63 EUR

2.686,91 EUR

Apotheker - halftijds (tussen 19 en 28 uren/week)

1.689,11 EUR

1.791,30 EUR

Kinesist

1.936,07 EUR, 2.558,37 EUR, 3.422,71 EUR, of geen tussenkomst in functie van de prestaties voor 2023

2.053,20 EUR, 2.713,15 EUR, 3.629,78 EUR, of geen tussenkomst in functie van de prestaties voor 2024

Logopedist

1.424,27 EUR, 2.937,54 EUR of geen tussenkomst in functie van de prestaties voor 2023

1.510,44 EUR, 3.115,26 EUR of geen tussenkomst in functie van de prestaties voor 2024

Zelfstandige verpleegkundige of vroedvrouw

593,44 EUR of geen tussenkomst in functie van de prestaties voor 2023

629,34 EUR of geen tussenkomst in functie van de prestaties voor 2024

Alle bedragen van 2023 en 2024 zijn de bedragen van respectievelijk 2022 en 2023 die geïndexeerd werden, behalve het bedrag voor de vroedvrouwen dat voor het eerst in het premiejaar 2023 wordt ingevoerd. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van bevestiging op de RIZIV-site of een nadrukkelijke wijziging via Koninklijk Besluit.

Voor uw financiële gemoedsrust

Breid uw RIZIV-contract uit met optionele aanvullende waarborgen voor nog meer bescherming – bovenop de basisdekkingen. Zo bundelt u pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelige polis.

 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Kies voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremies.

  Meer weten

 • Waarborg overlijden

  Stel de levensstandaard van uw gezin veilig na uw overlijden. Kies voor de uitkering van een minimumkapitaal bij overlijden en/of een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval.

  Meer weten

Rendement, kosten en risico’s

Gewaarborgde rentevoet

Het nettobedrag van elke premie (na aftrek van taksen en instapkosten) wordt tot uw (vervroegde) pensionering belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig.

Variabele winstdeelname

U geniet ook een eventuele jaarlijkse winstdeelname op uw premies. Die winstdeelname is niet gegarandeerd, kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG en van de economische situatie.

Het rendement in beeld

Het globale brutorendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) van het RIZIV-contract van AG bedroeg 2,30% in 2023. Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen.

Hierbij vindt u een overzichtstabel van het globale brutorendement van de voorbije vijf jaar. Deze rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor het toekomstige rendement.

Jaar Globaal brutorendement
2023 2,30%
2022 2,10%
2021 1,80%
2020 1,80%
2019 2,00%

Bijdragen en eindbelasting bij uitkering

Uw RIZIV-contract wordt uitbetaald op het moment dat u effectief met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelnames.

Daarnaast wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dat wil zeggen dat u gedurende 10 of 13 jaar een klein percentage van het kapitaal dient aan te geven in uw personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van uw leeftijd bij de uitkering van uw pensioen.

Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd.

Leeftijd begunstigde Percentage
60 jaar 3,5%
van 61 tot 62 jaar 4%
van 63 tot 64 jaar 4,5%
Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving

Als u effectief actief gebleven bent tot die leeftijd: 5,00% op slechts 80% van het pensioenkapitaal

Zo niet: 5,00% op het volledige bedrag

Risico

Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Bereid uw pensioengesprek voor

1

Verzamel de nodige documenten

Verzamel de recente pensioenfiches van uw wettelijke en aanvullende pensioenen. U vindt die snel via mypension.be.

2

Maak een afspraak

Houd deze documenten bij de hand tijdens uw adviesgesprek in uw kantoor of online.

3

Krijg een voorstel op maat

Ontvang een voorstel op maat voor een fiscaal optimale pensioenopbouw binnen de 80%-regel.

Wilt u pensioenadvies op maat?Maak een afspraak

U kiest voor meer duurzaamheid

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores)
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals oliezanden, schaliegas en -olie ...)
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich.

Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

Het RIZIV-contract draagt sinds maart 2020 het ‘Towards Sustainability’-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op towardssustainability.be.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat het RIZIV-contract beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer weten?

Neem eerst de algemene voorwaarden en de infofiche door voor u een contract afsluit.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Ook interessant voor u

 • VAPZ

  Het fiscaal voordelige Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een must voor elke ondernemer, met of zonder vennootschap. Ook voor starters. Het is nooit te vroeg om aan uw pensioen te denken.

  Meer weten

 • IPT

  Vul als zelfstandige met een vennootschap uw VAPZ aan met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Uw vennootschap betaalt de premies voor u en kan ze onder voorwaarden volledig fiscaal aftrekken.

  Meer weten

 • VAPLZ

  Combineer als loontrekkende zorgverlener uw RIZIV-contract met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Loontrekkende Zorgverleners (VAPLZ). U bouwt een extra pensioen op en de premies zijn fiscaal aftrekbaar.

  Meer weten

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is onder dit nummer ingeschreven bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed op basis van commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV heeft een participatie van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: