SPAREN EN BELEGGEN

Individuele Pensioentoezegging (IPT)*

PRAKTISCH

Extra aanvullend pensioen

De Individuele Pensioentoezegging (IPT)* van AG is een tak 21- of tak 23-spaarverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders. U bouwt er veilig en voordelig een extra aanvullend pensioen mee op via uw vennootschap. Zij stort de premies voor u.

UW VOORDELEN

Fiscaal voordelig en zeker

Uw vennootschap mag de premies binnen de 80%-regel* volledig aftrekken als beroepskost. Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u de opgebouwde pensioenreserve uitbetaald. Zelfs als uw vennootschap intussen verkocht of stopgezet werd.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wilt u alle mogelijkheden van pensioenopbouw voor zelfstandigen maximaal benutten? Wij geven u graag advies op maat. Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 om een afspraak te maken voor een videogesprek.

Aanvulling op uw VAPZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is dé eerste stap naar een financieel comfortabel pensioen. Het bedrag dat u jaarlijks als beroepskost mag aftrekken, is echter beperkt.

Hebt u een vennootschap? Dan kunt u uw VAPZ combineren met een IPT om meer kapitaal op te bouwen voor uw pensioen via uw beroepsactiviteit.

Hierbij kunt u kiezen voor een kapitaalsopbouw in tak 21, met een gewaarborgde interestvoet. Of kies voor tak 23 met een potentieel hoger rendement.

De IPT in een notendop

Ontdek de belangrijkste voordelen van deze aanvullende pensioenverzekering voor zelfstandigen met een vennootschap.

Fiscale optimalisatie

Als u een IPT bij BNP Paribas Fortis afgesloten hebt, nemen wij elk jaar contact op met u om te berekenen hoeveel u volgens de 80%-regel* kunt storten om het maximale belastingvoordeel te genieten.

Veilige belegging

Met deze tak 21-spaarverzekering geniet u de zekerheid van kapitaalbescherming en een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname.

Hoger rendement in tak 23

Met de tak 23-beleggingsverzekering belegt uw vennootschap in een fonds dat overeenstemt met uw beleggersprofiel, zonder kapitaalgarantie op de einddatum, maar met een potentieel hoger rendement.

Financiering van vastgoed

U kunt de opgebouwde reserve al vóór uw wettelijke pensioendatum gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.

Financiële gemoedsrust

Stel eenvoudig uw levenscomfort en dat van uw gezin veilig met de optionele aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid. U geniet bescherming op maat tegen inkomensverlies bij ziekte en/of een ongeval.

Bescherming bij overlijden

Met de optionele waarborg overlijden beschermt u uw naasten en uw zaak als u voor uw pensioenleeftijd zou overlijden. In dat geval ontvangen uw begunstigden meteen het door u vooraf bepaalde kapitaal.

Een aanvullend pensioen op maat

Kies een IPT op maat van uw behoeften: tak 21 of tak 23, eventueel aangevuld met een waarborg arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.

Tak 21-spaarverzekering

 • Geniet de zekerheid van kapitaalbescherming op de eindvervaldag.
 • Profiteer van een gewaarborgde rentevoet: het nettobedrag van elke premie (na aftrek van taksen en instapkosten) wordt tot uw (vervroegde) pensionering belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig.
 • Ontvang een eventuele jaarlijkse winstdeelname op uw IPT-premies. Die winstdeelname is niet gegarandeerd, kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG en de economische situatie.

Tak 23-beleggingsverzekering

 • Zet in op een potentieel hoger rendement op lange termijn: beleg via uw onderneming in het fonds dat overeenstemt met uw behoeften.
 • Laat uw kapitaal beheren door gerenommeerde beleggingsspecialisten: zij volgen de financiële markten van nabij op en kunnen onmiddellijk reageren op beurstendensen. AG hanteert een unieke aanpak: het multimanagement*.
 • Ga voor duurzaam beleggen: de vier beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen, zijn allemaal maatschappelijk verantwoorde fondsen.
 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U kunt kiezen voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenspremies.

  Meer weten

 • Waarborg overlijden

  Stel de levensstandaard van uw naasten na uw overlijden veilig. U kunt kiezen voor de uitkering van een minimumkapitaal bij overlijden en/of een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval.

  Meer weten

Rendement, kosten en risico’s

Het rendement in beeld

Het globale tak 21-brutorendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) van de Individuele Pensioentoezegging van AG bedroeg 2,30% in 2023.

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Bovendien bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor het toekomstige rendement.

Voor tak 23: bekijk hier de eenheidswaarden en prestaties van de vier IPT-beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen (AG Life Sustainable Defensive Pension, AG Life Sustainable Neutral Pension, AG Life Sustainable Dynamic Pension en AG Life Sustainable Equities Pension).

Jaar

Globaal tak 21-brutorendement

2023

2,30%

2022

2,10 %

2021

1,80 %

2020

1,80 %

2019

2,00 %

Bijdragen en eindbelasting bij uitkering

Uw IPT wordt uitbetaald op het moment dat u effectief met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat, zowel bij een tak 21- als tak 23-levensverzekering. 

Hebt u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of voldoet u aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, maar beslist u om te blijven werken? Dan kunt u uitzonderlijk uw IPT-contract vervroegd opnemen tegen het geldende tarief volgens uw leeftijd.

Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelnames.

Daarnaast betaalt u een eindbelasting op het kapitaal (plus gemeentebelasting). De belastingvoet hangt af van uw leeftijd en de duur van uw loopbaan op het moment van de uitkering. Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd.

Leeftijd

Tarief eindbelasting

60 jaar

20%

Bij wettelijke pensionering: 16,5%

61 jaar

18%

Bij wettelijke pensionering: 16,5%

Vanaf 62 jaar

16,5%

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving

Als u tot die leeftijd effectief actief gebleven bent: 10%

Zo niet: 16,5%

Risico tak 21

Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Risico tak 23

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en van de schommelingen op de markten. Het financiële risico wordt altijd volledig door de verzekeringnemer gedragen. Bijgevolg kan de waarde van een eenheid op het ogenblik van een terugkoop, de vereffening van het contract of op enig ander ogenblik, hoger of lager zijn dan de waarde ervan op het tijdstip van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het belegde bedrag mogelijk niet (volledig) terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquidatie van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.

Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract dat de verzekeringsnemer ondertekent, behoren tot een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen het vermogen van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar worden deze activa bij voorrang gereserveerd voor de uitvoering van de verplichtingen jegens de verzekerden en/of begunstigden.

Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen: hoewel het doel van de beschermingsmechanismen is om de negatieve impact van de marktschommelingen op uw belegging te beperken, is het mogelijk dat hun inwerkingtreding op bepaalde momenten in de levenscyclus van het product tot een lager rendement leidt dan het rendement van hetzelfde basisfonds zonder beschermingsmechanisme. Beleggers moeten er zich dan ook van bewust zijn dat, om technische redenen, de beschermingsmechanismen niet onmiddellijk in werking treden na het overschrijden van een drempel in stijgende of dalende richting. Dat kan, bijvoorbeeld, een groter verlies tot gevolg hebben dan dat beoogd door het mechanisme van de Verliesbeperker. Eens het beschermingsmechanisme in werking is getreden, kan de uitvoering ervan ook niet meer worden geannuleerd, zelfs indien de markt zich snel zou herstellen na de inwerkingtreding.

IN DRIE STAPPEN

Uw pensioengesprek vastleggen

1

Bereid u voor

Verzamel de recente pensioenfiches van uw wettelijke en aanvullende pensioenen. U vindt die snel via mypension.be.

2

Adviesgesprek

Houd die documenten bij de hand tijdens uw afspraak met uw pensioenadviseur in uw kantoor of online.

3

Pensioenvoorstel

Ontvang een voorstel op maat voor een fiscaal optimale pensioenopbouw binnen de 80%-regel.

Wenst u pensioenadvies op maat?Maak online een afspraak

U kiest voor meer duurzaamheid

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores)
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie …)
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich.

Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

De IPT draagt sinds maart 2020 het ‘Towards Sustainability’-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op towardssustainability.be.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat de IPT beantwoordt aan uw eigen duurzaamheids-doelstellingen.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Voor meer zekerheid, nu en later

 • VAPZ

  Deze fiscaal voordelige tak 21-levensverzekering is een must voor elke ondernemer, met of zonder vennootschap. Ook voor starters. Het is nooit te vroeg om aan uw pensioen te denken.

  Ontdek VAPZ

 • Individueel pensioensparen

  Denk naast het aanvullend pensioen ook aan pensioensparen en langetermijnsparen voor privépersonen. U zorgt voor een extra appeltje voor de dorst en geniet ondertussen elk jaar belastingvermindering.


  Ontdek Pensioensparen

 • Gewaarborgd Inkomen

  Wenst u een dekking tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, los van pensioenopbouw? Kies voor de verzekering Gewaarborgd Inkomen en schenk uzelf en uw gezin financiële gemoedsrust.

  Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 -  www.aginsurance.be  - info@aginsurance.be  - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: