Menu

Krijg de helft van de taks op de levensverzekeringspremie terug

Vervroegde afsluiting op 31 januari

Deze campagne werd vervroegd afgesloten op 31 januari 2019. Gelieve uw gebruikelijke contactpersoon te contacteren voor meer informatie hieromtrent. Dank voor uw begrip.

Aanbod onder voorwaarden

Ik teken in op een nieuw contract

Ik doe een aanvullende storting in mijn contract

Ontdek de kenmerken van Tak 23

Ik wil een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van mijn kapitaal

Ik wil het risico onder controle houden

Ik mik op een potentieel hoger rendement

Beleggingsverzekeringen Tak 23

Wat is Tak 23?

  • Het gaat om een levensverzekeringscontract waarbij u belegt in een of meer onderliggende beleggingsfondsen met het doel een potentieel hoger rendement te ontvangen.
  • Het rendement is niet gewaarborgd, evenmin als het belegde kapitaal (in de meeste gevallen), maar u kunt u profiteren van een eventuele stijgende markttendens.
  • Sommige oplossingen genieten een terugbetaling van het minimum kapitaal op termijn, waarbij het eventuele marktrendement geoptimaliseerd wordt. 
  • U betaalt geen roerende voorheffing op de afkoop of op het kapitaal bij overlijden. Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. De premie is onderworpen aan een taks van 2%. In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere klant en kan in de toekomst gewijzigd worden.

Aan deze verzekeringen zijn bepaalde risico's verbonden

  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.
  • Kapitaalrisico: tak 23 houdt voor de verzekeringsnemer onder andere het risico in om eventueel het volledig belegde bedrag niet terug te krijgen.
  • Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers of begunstigden van het fonds.
  • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om dit beleggingsdoel te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en -stijlen in variabele verhoudingen volgens de marktvoorwaarden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, is er altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Wettelijke informatie

Het gaat om verzekeringsproducten naar Belgisch recht van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij:

  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be .

Of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.