Menu

Motorverzekeringen

Voorzichtigheid troef

Motorrijden is een niet te evenaren ervaring. U geniet met volle teugen van het landschap en u voelt zich vrij. Almaar meer mensen kiezen voor de motor, u bent immers ook veel mobieler dan de automobilisten. Een motor kan echter ook gevaarlijk zijn. Zo zijn niet alle automobilisten altijd even aandachtig en verkeren onze wegen soms in slechte staat.

Dit zijn redenen genoeg om voorzichtig te rijden en tegelijk ook prima verzekerd te zijn tegen de risico's van het motorrijden.

Profiteer van een fikse korting

U rijdt met de motor en u hebt ook een autoverzekering? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u 75% korting genieten op uw premies Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand. Een omniumverzekering voor een volledige bescherming van uw motor is ook mogelijk. U leest de voorwaarden hierna.

BA Moto

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto is verplicht om met uw tweewieler de baan op te mogen. Ze beschermt u zich tegen schade die u aan derden berokkent.

De BA Moto is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Vergoeding van de stoffelijke en lichamelijke schade die derden lijden door een verkeersongeval veroorzaakt door een chauffeur die het in het contract omschreven voertuig mocht besturen.
 • Onmiddellijke bijstand: indien uw voertuig door een ongeval (incl. platte band) geïmmobiliseerd is in België of tot 30 km over de grens, kunt u 24u/24 beroep doen op een gratis bijstandsdienst.
 • Vergoeding van lichamelijke schade aan de zwakke weggebruikers: fietsers, voetgangers en passagiers van een motorvoertuig.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • Ongevallen die met opzet veroorzaakt zijn.
 • Rijden onder invloed van alcohol, drugs of roesmiddelen.
 • Schade veroorzaakt door bestuurders zonder geldig rijbewijs.  

De verzekering vergoedt in de laatste 2 gevallen wel de schade aan derden maar verhaalt de schade naderhand op de verantwoordelijke van het ongeval.

 • Voertuigen waarvan het vermogen of de kenmerken niet overeenstemmen met het opgegeven risico en die, indien zij bekend waren geweest, het risico en dus de premie verhoogd zouden hebben.

Rechtsbijstand

Sommige schadegevallen of problemen, bijvoorbeeld met uw garagehouder, kunnen tot een geschil leiden waarvoor geen minnelijke schikking mogelijk is. Het dossier kan dan alleen worden afgesloten door verhaal uit te oefenen bij de bemiddelingsdienst of de rechtbank. De rechtsbijstandsverzekering helpt u om verhaal uit te oefenen tegen de aansprakelijke derde en zal de kosten om uw lichamelijke schade bij verwondingen te evalueren (honoraria van de deskundigen, artsen, advocaten) ten laste nemen.

De Uitgebreide Rechtsbijstandsverzekering is een rechtsbijstandsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht dat optioneel wordt onderschreven bij een verzekering BA Moto voor een duur van één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Strafrechtelijke verdediging als de verzekerde vervolgd wordt voor feiten in verband met het gebruik van het voertuig.
 • Burgerrechtelijk verhaal als de verzekerde zelf het slachtoffer is van schade die een derde veroorzaakte.
 • Contractuele geschillen (bijv. met de garagist na een herstelling).
 • Is een derde onvermogend (insolvabel) om de schade aan u te vergoeden? Bij stoffelijke schade vergoedt de waarborg tegen 100%; voor alle andere schade geldt een maximum van 15.000 EUR.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • Kosten en honoraria voor prestaties die de verzekerde liet uitvoeren zonder voorafgaandelijk de tussenkomst/het akkoord van de verzekering te vragen (uitgezonderd gerechtvaardigde dringende gevallen).
 • Geldboetes, opdeciemen en akkoorden gesloten met het openbaar ministerie.
 • Schade op een ogenblik dat u het verzekerde voertuig verhuurde of dat het opgevorderd was.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade.

Omniumverzekering Top Voertuig Moto

Of u nu dagelijks of slechts nu en dan rijdt, u bent wellicht erg gehecht aan uw motor. Met een Top Voertuig Moto is uw trouwe tweewieler ultra beschermd en gaat u veilig de weg op. Die dekking is uitsluitend bestemd voor personen die in aanmerking komen voor de 75% korting.

Wilt u uw motor optimaal beschermen? Als u in aanmerking komt voor de 75% korting op de premie van uw BA Moto (zie hierna), dan kunt u een omniumverzekering Top Voertuig Moto nemen. Een dekking die maar weinig verzekeraars aanbieden! Zo rijdt u met een gerust gemoed met uw motor en vrijwaart u uzelf bij schade van de opgelopen kosten, zelfs als u de schade zelf veroorzaakt.

De omniumverzekering Top Voertuig Moto is een omniumverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor een looptijd van één jaar met stilzwijgende verlenging en wordt aangeboden in combinatie met de verzekering BA Moto. U kunt alleen een omniumverzekering Top Voertuig Moto nemen indien u voldoet aan de voorwaarden (zie verder).

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Waarborg Multirisk:

 • diefstal;
 • brand;
 • glasbreuk;
 • schade veroorzaakt door natuurgeweld of door een aanrijding met een dier.

Optie Materiële Schade mogelijk voor een voertuig van minder dan 24 maanden oud:

 • aanrijding met derden (voertuig of geïdentificeerde voetganger) of
 • alle ongevallen (bijvoorbeeld slippen, botsing tegen boom of vandalisme, …).

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • Rijden in staat van dronkenschap, in staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of onder invloed van drugs.
 • Schade aan onderdelen als gevolg van slijtage, een constructie- of materiaalfout, een duidelijk gebrek aan onderhoud van de onderdelen.
 • Bij materiële schade zal geen vergoeding worden uitgekeerd als het voertuig niet door de in het contract aangewezen bestuurder wordt bestuurd.
 • Diefstal of poging tot diefstal waarvan een verzekerde of begunstigde de dader of medeplichtige is.

De bovenstaande opsommingen zijn niet beperkend

De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van deze producten, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy Banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Hoe kunt u een korting van 75% genieten ?

Hebt u al een autoverzekering bij AG Insurance via BNP Paribas Fortis en wilt u ook uw motor verzekeren? Dan kunt u 75% korting genieten op de premies BA Moto en Rechtsbijstand. U moet aan drie extra voorwaarden voldoen:

 • U bent minstens 30 jaar;
 • U bent de hoofdbestuurder van de wagen waarvoor u via BNP Paribas Fortis bij AG Insurance een BA Auto hebt;
 • U hebt een bonus-malus van maximaal 4 (beperkt gebruik) en van maximaal 7 (onbeperkt gebruik).

Als u met een bedrijfswagen rijdt, worden de tweede en derde voorwaarde vervangen door het bezit van een brandverzekering voor uw woning en een BA Privéleven voor uw familie, aangegaan bij AG Insurance via BNP Paribas Fortis.

Een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (1QB1D), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00

U kunt uw klacht ook richten aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

U wenst uw motor goed te verzekeren?

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.