Menu

Krijg de helft van de taks op de levensverzekeringspremie terug

Profiteer van ons tijdelijk aanbod

Hoe?

Teken in op een nieuw beleggingsverzekeringscontract Tak 23 dat aan uw behoeften aangepast is of doe een aanvullende storting in een bestaand contract in de periode van 31 maart 2018 tot en met 29 juni 2018.

Aanbod onder voorwaarden

Ik teken in op een nieuw contract

Ik doe een aanvullende storting in mijn contract

Financiële verzekeringen Tak 23

Wat is Tak 23?

  • Het gaat om een levensverzekeringscontract waarbij u belegt in een fonds (via een gestructureerd product of een open fonds) met het doel een potentieel hoger rendement te ontvangen.
  • Het rendement is niet gewaarborgd, evenmin als het belegde kapitaal (in de meeste gevallen), maar globaal gezien kunt u profiteren van een eventuele stijgende markttendens.
  • Sommige oplossingen genieten een terugbetaling van het kapitaal, waarbij het eventuele marktrendement geoptimaliseerd wordt.
  • U betaalt geen roerende voorheffing op de afkoop of op het kapitaal bij overlijden. Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. De premie is onderworpen aan een taks van 2%. In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere klant en kan in de toekomst gewijzigd worden.
  • In sommige gevallen (beschreven in de algemene voorwaarden) geniet u een gratis overlijdensdekking.

Aan deze verzekeringen zijn bepaalde risico's verbonden

  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.
  • Kapitaalrisico: tak 23 houdt voor de verzekeringsnemer onder andere het risico in om eventueel het volledig belegde bedrag niet terug te krijgen.
  • Faillissement van de verzekeraar:de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers of begunstigden van het fonds.
  • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om dit beleggingsdoel te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en -stijlen in variabele verhoudingen volgens de marktvoorwaarden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, is er altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Wettelijke informatie

Het gaat om verzekeringsproducten naar Belgisch recht van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Alvorens in te schrijven is het noodzakelijk om kennis te nemen van het ‘Essentiële-informatiedocument’, het ‘Beheerreglement’ en de ‘Algemene Voorwaarden’ van elke product. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in uw BNP Paribas Fortis-Private Banking Centre en op de website www.bnpparibasfortis.be.

U kunt de netto-inventariswaarde altijd raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

Voor vragen kunt u altijd terecht in uw BNP Paribas Fortis Private Banking Centre. Klachten kunnen worden ingediend bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3 te 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel of per e-mail naar: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02 664 02 00). Als de oplossing voorgesteld door BNP Paribas Fortis of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.