Menu

Pack Huurder

  • gerechtsbijstand bij huurgeschillen;
  • vergoeding voor een nieuwe huurwaarborg of verhuiskosten in geval van vroegtijdig stopzetten van het huurcontract;
  • bijstand van een vakman voor een dringend probleem aan uw huurwoning.

Huur een woning zonder zorgen

U huurt niet zomaar een woning. Het gaat tenslotte om de plaats waar u doorgaans zult wonen. Het is dan ook essentieel dat u zich wapent tegen de problemen die uw serene leven kunnen verstoren. Dankzij de waarborgen van de Pack Huurder brengt u zorgeloze dagen door in uw huurwoning. En als er toch problemen opduiken, beschikt u over de oplossingen.

De Pack Huurder is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand en financiële ondersteuning van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvulling bij een Verzekering Top Woning Huurder. Het is specifiek voor onroerend goed dat verhuurd wordt. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Juridische bijstand

U krijgt de hulp van specialisten om u te informeren en adviseren bij uw vragen over uw huurcontract. U beschikt ook over een lijst met erkende experten die u onpartijdig kunnen bijstaan bij de opmaak van een plaatsbeschrijving.

U raakt het toch niet eens met uw huiseigenaar? Dan helpen specialisten u om een minnelijke schikking te treffen. Lukt dat niet, dan ontvangt u een vergoeding voor de kosten van een gerechtelijke procedure. Die vergoeding loopt op tot 25.000 EUR voor de procedure-, advocaat- en expertisekosten.

Financiële ondersteuning

U valt zonder werk? De verhuurder trekt in de woning? Als u vroegtijdig uw huurwoning moet verlaten, voorziet de Pack Huurder de volgende waarborgen:

  • U ontvangt een voorschot gelijk aan 2 maanden huur tot maximaal 2.000 EUR voor de neerlegging van uw nieuwe huurwaarborg.
  • U krijgt een vergoeding tot 500 EUR voor de kosten die u maakt voor de vroegtijdige verhuizing.

Moet u snel voor een korte tijd verhuizen omdat uw woning tijdelijk onbewoonbaar is, bijvoorbeeld door herstellingswerken? Dan krijgt u een vast bedrag van 150 EUR per dag gedurende maximaal vijf dagen voor de kosten van de tijdelijke huisvesting.

Bijstand de klok rond

U kunt 24 uur per dag een beroep doen op bijstand van een vakman die ter plaatse komt.

Wij betalen de factuur voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren, met een maximum van 200 EUR en dit zonder vrijstelling en tot driemaal per jaar.

Waar en wanneer bent u verzekerd?

U kunt het Pack Huurder afsluiten als uw hoofdverblijfplaats uw huurwoning in België is en deze verzekerd is door Top Woning brandverzekering.

Wat doet u bij schade of een geschil?

U pleegt één telefoontje naar een specialist die uw dossier beheert.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgend document:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as