Menu

Verzekering Vaste Kosten

De Verzekering Vaste Kosten, een bescherming bij jobverlies of invaliditeit

Vermijd de lastige financiële situaties die jobverlies of totale invaliditeit met zich meebrengen. De Verzekering Vaste Kosten biedt u een maandelijkse vergoeding van 500 EUR of 1.000 EUR gedurende een maximale periode van 12 maanden. Een hele hulp om de dagelijkse kosten te dragen.

Deze schadevergoedingen zijn niet onderworpen aan een belasting.

De Verzekering Vaste Kosten is een collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, jaarlijks hernieuwbaar en onderschreven door BNP Paribas Fortis voor AG Insurance. U hebt de mogelijkheid om toe te treden tot dit contract. Deze toetreding is facultatief en neemt automatisch einde op uw 65 of vroeger in het geval van voortijdige beëindiging (gratis) door u of bij het einde van het collectief contract.

Waarborgen voor het leven van elke dag

De waarborgen van de Verzekering Vaste Kosten:

  • onvrijwillig jobverlies na ontslag;
  • permanente of tijdelijke invaliditeit (minstens 66%) door ziekte of een ongeval.
Deze waarborgen zijn onscheidbaar bij de ondertekening van het contract.

De Verzekering Vaste Kosten dekt niet:

Invaliditeit van de verzekerde als gevolg van:

  • opzettelijke daden begaan door de verzekerde;
  • psychische of zenuwaandoeningen;
  • ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de aansluiting.

Werkloosheid als gevolg van:

  • het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • ontslag wegens zware fout;
  • ontslag gegeven door de verzekerde.

Blijvende dekking

U wordt getroffen door invaliditeit en verliest uw werk? Of omgekeerd? In dat geval komt uw Verzekering Vaste Kosten tussenbeide voor het eerste schadegeval totdat uw dekking afloopt. Op dat moment gaat de vergoeding voor het tweede schadegeval van start. U kunt dus blijvend uw maandelijkse kosten opvangen.

Twee formules

  • Een maandelijkse vergoeding van 500 EUR. U betaalt daarvoor een premie van 14 EUR per maand.
  • Een maandelijkse vergoeding van 1.000 EUR. U betaalt daarvoor een premie van 28 EUR per maand.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgend document:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.