Menu

Schuldsaldoverzekering

De Schuldsaldoverzekering beschermt uw geliefden

U hebt een lening afgesloten om een woning aan te kopen. U hebt de studies van uw kinderen bekostigd. Alles is onder controle, vindt u. Alles, behalve uw eigen overlijden. Als dat gebeurt voor uw krediet afbetaald is, lopen uw geliefden het risico dat ze moeten afrekenen met een zware financiële situatie. De Schuldsaldoverzekering bespaart hen die bijkomende tegenslag.

De Schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering (TAK 21) van AG Insurance, vennootschap naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor de overeengekomen looptijd.

Schuldsaldoverzekering: draag de last van een lening niet over op uw nabestaanden (video)

Waarborgen die uw geliefden geruststellen

De waarborgen van de Schuldsaldoverzekering:

  • de Schuldsaldoverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk het openstaande saldo van een krediet bij het overlijden van de verzekeringnemer voor het einde van het krediet;
  • het kapitaal gedekt bij overlijden is degressief. Een kapitaalaflossingsplan wordt opgesteld op het moment van de onderschrijving;
  • de Schuldsaldoverzekering dekt elk overlijden dat onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering valt.

De Schuldsaldoverzekering dekt niet:

  • het overlijden van de verzekeringnemer door een opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van het contract;
  • het overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
  • het overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s zijn niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). U vindt meer informatie over de belangrijkste kenmerken van deze verzekering in de Infofiche overlijdensverzekeringen. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

In welke mate wilt u het geleende bedrag indekken?

Als u alleen ontleent, dan is natuurlijk ongetwijfeld 100% van het geleende bedrag gedekt. In het geval van een co-lening, kiest u waarschijnlijk voor een dekking tot 50% van het volledig geleende bedrag. Het wordt in ieder geval aanbevolen om het percentage van de dekking te bepalen op basis van bepaalde criteria, zoals bijvoorbeeld de verdeling van het gezinsinkomen. Dit maakt het mogelijk dat de langstlevende partner gemakkelijker blijft wonen in het huis. Als u op een dag uw lening herfinanciert, dan zal het mogelijk zijn om uw Schuldsaldoverzekering aan te passen.

Uw Schuldsaldoverzekering

Eenmalige premie

Als u uw Schuldsaldoverzekering in één keer betaalt, dan geniet u van een voordelige premie. Bovendien bent u gerust voor de duur van de lening.

Meerdere identieke premies

Als u uw Schuldsaldoverzekering in termijnen betaalt (maandelijks, jaarlijks of halfjaarlijks), dan spreidt u uw betalingen over 2/3 van de duur van uw lening.

Risicopremie

Als u uw Schuldsaldo betaalt in risicopremies, dan betaalt u elk jaar aan het begin ervan een gekend bedrag en dit gedurende de hele looptijd van de lening. Het bedrag van elke jaarlijkse premie varieert van jaar tot jaar in functie van uw leeftijd, het resterend saldo te betalen, de interestvoet, ...

Gegarandeerde uitbetaling

Voor u een Schuldsaldoverzekering afsluit, beantwoordt u een medische vragenlijst. Eenmaal het contract goedgekeurd en ondertekend is, kunt u er zeker van zijn dat de lening vergoed wordt als u voor het einde van de afbetaling zou overlijden.

Verzekering bij invaliditeit

Als u tijdens uw lening slachtoffer bent van een ongeval met invaliditeit tot gevolg, dan hebt u met de optie 'Bescherming bij Invaliditeit' recht op een maandelijkse schadevergoeding die kan oplopen tot 1.000 EUR en dit gedurende maximaal 3 jaar. Zo krijgt u de tijd om opnieuw een financieel evenwicht te vinden.

Niet alleen voor uw krediet

De Schuldsaldoverzekering is niet alleen voorbehouden voor een hypothecaire lening. Zij wordt ook gebruikt om andere uitgaven te dekken en is niet noodzakelijk gekoppeld aan een krediet.

Denk maar aan bijvoorbeeld de kosten voor de studies van de kinderen. Als uw kind beslist om universitaire studies aan te vatten die 5 jaar duren en 3.000 EUR per jaar kosten, dan hebt u de mogelijkheid om 15.000 EUR te verzekeren. Met een 'vrije' Schuldsaldoverzekering dekt u het totaal bedrag van de studiekosten zodat uw kind de studies verderzet als u overlijdt.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.