Menu

Pack Verhuurder

 • een vergoeding tot 12 maanden huur als de huurder niet meer betaalt of schade aangericht heeft aan uw eigendom
 • toegang tot rechtsbijstand
 • een vergoeding als de huurder vervroegd uw eigendom verlaat

Verhuur uw eigendom en vermijd alle risico's

Onroerend goed bezitten en verhuren levert inkomsten op. In sommige situaties kan het echter ook confrontaties met uw huurder opleveren. Met zijn 5 waarborgen en hoge vergoedingsplafond is de Verzekering Pack Verhuurder in België een unieke oplossing voor elke eigenaar die een onroerend goed in de beste omstandigheden wil verhuren.

De Pack Verhuurder is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand en financiële ondersteuning van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis. Het is specifiek voor onroerend goed dat verhuurd wordt. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • rechtsbijstand aan de verhuurder;
 • een verzekering voor niet-betaalde huurgelden;
 • een verzekering voor schade die de huurder aangericht heeft;
 • een forfait voor wederverhuring;
 • Property Assist (bijstand aan de eigendom).

Wat  zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s? 

 • de verzekerde verhuurder komt zelf zijn wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet na tegenover zijn huurder;
 • er is geen huurrachterstand maar de huurder betaalde enkel de kosten; (gemeenschappelijke en/of privatieve kosten) niet aan de verzekerde;
 • de huurder heeft enkel schade toegebracht aan de gemeenschappelijke delen;
 • de waarborg ‘Huurschade’ keert niet uit als er bij de start en het einde van de huur geen duidelijk gedateerde of eenduidige plaatsbeschrijving was.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Tot 12 maanden huur terugbetaald

Betaalt de huurder niet meer? Dan ontvangt u een vergoeding tot 12 maanden huur.

We proberen eerst tot een oplossing in onderling overleg te komen. Lukt dat niet en overstijgt het onbetaalde huurgeld (zonder kosten) de huurwaarborg? In dat geval biedt uw Pack Verhuurder u onder meer de volgende voordelen:

 • U hoeft zelf niets voor te schieten voor de procedurekosten, erelonen voor uw advocaat en expertisekosten. Na de uitspraak worden zelfs de kosten voor de eventuele uitzetting van de huurder door AG Insurance betaald.
 • In afwachting van de uitspraak kunt u rekenen op financiële ondersteuning dankzij een voorschot op de onbetaalde huurgelden (zonder kosten) gelijk aan de huurwaarborg.
 • Is de uitspraak in uw voordeel? Dan betalen we u binnen de 30 dagen na de kennisgeving van het vonnis de rest van de verzekerde huurgelden uit waarop u volgens de uitspraak recht hebt. Het maximale totaalbedrag loopt daarbij op tot 12 maanden huur, zonder vrijstelling.

Huurschade gedekt

Heeft uw huurder schade veroorzaakt aan uw huis of appartement? Met Pack Verhuurder krijgt u juridische en financiële hulp.

Is de schade hoger dan de huurwaarborg? Dan ontvangt u het verschil tot een maximum van 12 maanden huur.

Voor het einde van de procedure ontvangt u een voorschot gelijk aan de huurwaarborg om u te helpen de eerste kosten te betalen in de beste omstandigheden.

Vroegtijdig vertrek van de huurder

Beëindigt uw huurder het contract vroeger dan gepland? Dan krijgt u in bepaalde omstandigheden (overlijden of minimaal 25% invaliditeit van de huurder of een medehuurder) een forfaitaire vergoeding gelijk aan 1 maand huur.

Een geschil rond de verhuur?

De Pack Verhuurder geeft u ook een uitgebreide rechtsbijstand, die zowel de kosten van een gerechtelijke procedure en een expertise dekt als de honoraria van advocaten en de kosten van een uithuiszetting.

Deze rechtsbijstand heeft een vergoedingsplafond gelijk aan 12 maanden huur.

Bijstand verhuurder

Laat u onderhoudswerken of herstellingen aan de verhuurde woning liever over aan vakmensen?

Met Property Assist vindt u altijd de geschikte vaklui. Binnen de 48 uur brengt deze bijstandsdienst u in contact met een vakman die u binnen de 3 dagen na zijn bezoek een marktconforme offerte bezorgt.

Ook beschikbaar voor de mede-eigenaars!

Het Pack Verhuurder is ook toegankelijk voor cliënten die geen brandverzekering hebben bij AG Insurance, zoals in het geval van mede-eigendom.

Modaliteiten van Pack Verhuurder

Als u wilt genieten van de waarborgen 'rechtsbijstand', 'onbetaalde huur' en 'huurschade' houdt u best rekening met een wachttijd van 4 maanden tussen de inwerkingtreding van Pack Verhuurder en de ondertekening van de huurovereenkomst. De rechtsbijstand is dan weer onmiddellijk beschikbaar bij een minnelijke schikking. Denk eraan om een plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren in aanwezigheid van zowel verhuurder als huurder en het document moet ook een datum vermelden.

Wanneer kunt u een Pack Verhuurder afsluiten?

Om een beroep te doen op de Pack Verhuurder moet het onroerend goed dat u verhuurt de hoofdverblijfplaats van de huurder zijn en verzekerd zijn door een Verzekering Top Woning.

Denk eraan om een plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren in aanwezigheid van zowel verhuurder als huurder en het document moet ook een datum vermelden. Pas dan kunt u volledig vergoed worden.

Als u wilt genieten van de waarborgen 'rechtsbijstand', 'onbetaalde huur' en 'huurschade' houdt u best rekening met een wachttijd van 4 maanden tussen de inwerkingtreding van de Pack Verhuurder en de ondertekening van de huurovereenkomst. De rechtsbijstand is dan weer onmiddellijk beschikbaar bij een minnelijke schikking.

U hebt ook toegang tot de Pack Verhuurder als u geen Brandverzekering hebt afgesloten bij AG Insurance of als u enkel een globale verzekering hebt afgesloten als mede-eigenaar.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgend document:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.