Menu

Woonsparen

Een spaarrekening voor al uw toekomstplannen

Hebt u grote plannen voor de toekomst? Misschien droomt u ervan om een woning te kopen of te (ver)bouwen? Of u wilt gewoon wat geld enkele jaren opzij zetten? Dan is de spaarrekening Woonsparen ideaal. U kiest zelf wanneer en hoeveel u stort, met een maximum van 6.000 EUR per jaar. Bovendien zetten we uw geld niet vast. U kunt het meteen van uw rekening halen als u het nodig hebt.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis zonder bepaalde looptijd.

Wat is Woonsparen?

Woonsparen is een spaarrekening: een soort bankrekening waarop u geld bewaart dat u niet meteen gebruikt. In ruil hiervoor krijgt u interesten: een basisrente voor elke dag dat het geld op uw rekening staat, en een getrouwheidspremie voor elke twaalf maanden. U kunt op elk moment geld storten en weer opvragen. Een spaarrekening openen bij BNP Paribas Fortis is gratis.

Toekomstplannen in uw nieuwe thuisland? Misschien wilt u hier een woning kopen of renoveren? Dan doet u er goed aan om nu alvast te sparen. De gereglementeerde spaarrekening Woonsparen helpt u daarbij. Spaart u minstens één jaar? Dan profiteert u van de hoge getrouwheidspremie. U kiest zelf wanneer en hoeveel u spaart, met een maximum van 6.000 EUR per jaar.

Hoe werkt deze spaarrekening?

  • Stort tot 6.000 EUR per jaarkalender*.
  • Stort geld wanneer het u uitkomt.
  • Geld overschijven naar een andere rekening bij BNP Paribas Fortis op uw naam of op naam van uw kind, ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend).

Woonsparen openen, afsluiten en beheren is kostenloos (behalve eventuele portkosten). Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

* Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Zo vergeet u niet te sparen.

Met 500 EUR per maand bereikt u het maximumbedrag dat u per jaar mag sparen op deze spaarrekening.

  • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
  • U kiest zelf het moment waarop het geld van uw rekening gaat (bijvoorbeeld elke vijfde dag van de maand).
  • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.
  • Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2018 voor interesten tot 960 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1 920 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 960 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Deze belastingvrijstelling krijgen als niet-inwoner

Ook als niet-inwoner (of als met niet-inwoner gelijkgesteld natuurlijk persoon, zoals leden van Europese of internationale instellingen) krijgt u deze belastingvrijstelling. De bank vraagt u dan een standaardattest (het attest voor vrijstelling van de roerende voorheffing) te ondertekenen. Hierin verklaart u onder andere dat u geen inwoner van België bent en dat de interesten uit uw eigen privé-eigendom komen.

Heeft uw land een overeenkomst met België om dubbele belastingheffing te vermijden? Voldoet u aan de voorwaarden van die overeenkomst? Ook dan geniet u van belastingvrijstelling of een verlaagde belasting op uw interesten.

Hebt u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en gentrouwheidspremie O,20% (brutopercentages op jaarbasis).Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Gegevensuitwisseling met uw thuisland

CRS, de regelgeving van de OESO

Om belastingontduiking te voorkomen, stelde de OESO een internationale richtlijn op voor het delen van bankgegevens tussen verschillende landen. Deze richtlijn heet CRS (Common Reporting Standard) en geldt vanaf 2016. België en zo’n 50 andere landen ondertekenden de overeenkomst.

Volgens deze overeenkomst deelt de bank gegevens van buitenlandse klanten met het land waar zij belastingplichtig zijn. Het gaat onder andere over het saldo van uw spaarrekeningen en de interesten erop.

Inkomsten en saldi van 2016 zullen in 2017 voor het eerst gerapporteerd worden volgens CRS. Inkomsten van 2015 zullen in 2016 een laatste keer gerapporteerd worden volgens overgangsbepalingen van de Europese Spaarrichtlijn (de voorganger van CRS).

FATCA, de regelgeving voor US Persons

US persons worden in 2016 gerapporteerd volgens de FATCA-bepalingen en volgens CRS. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is een overeenkomst om gegevens van Amerikaanse belastingplichtigen uit te wisselen met de Amerikaanse overheid.

Hebt u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Niet tevreden?

Dan kunt u terecht bij:

BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement Warandeberg 3 1000 Brussel

of

bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Risico

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Wettelijke informatie

Woonsparen is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.