Menu

Online Spaarrekening Premium

 • gereglementeerde spaarrekening van BNP Paribas Fortis
 • voor iedereen;
 • spaarrekening die u volledig beheert via het internet.

Vanaf 15 maart 2017 maakt de Online Spaarrekening ‘Premium’ niet langer deel uit van ons spaarrekeningenaanbod

Bestaande Premium Spaarrekeningen voor natuurlijke personen worden op die dag automatisch omgezet in Klassieke Spaarrekening. Meer informatie hierover leest u in het persbericht.

Flexibel online sparen

Flexibiliteit is troef bij deze spaarrekening. U stort geld wanneer het u uitkomt en haalt het er weer af als u het nodig hebt. De rekening beheren doet u via het internet. En daar komen geen kosten bij kijken. Dat alles maakt de Online Spaarrekening Premium een ideale oplossing om te sparen voor onbepaalde termijn.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening van BNP Paribas Fortis (naar Belgisch recht).

Eenvoudig openen én beheren

 • uw spaarrekening openen of opzeggen is kostenloos;
 • geen beheerskosten;
 • geen maandelijkse bijdragen;
 • enkel eventuele portkosten.

Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

Makkelijk

Met de Online Spaarrekening Premium kunt u:

 • uw rekening volledig via internet beheren (of via onze Self-automaten);
 • geld storten wanneer het u uitkomt;
 • cash geld opvragen;
 • geld overschijven naar een andere rekening bij BNP Paribas Fortis op uw naam of op naam van uw kind, ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);
 • effecten aankopen.

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Zo vergeet u niet te sparen.

 • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • U kiest zelf wanneer het geld van uw rekening gaat (zoals elke vijfde dag van de maand).
 • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2017 voor interesten tot 1.880 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (3.760 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 1.880 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Online Spaarrekening Premium kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Online Spaarrekening Premium stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Online Spaarrekening Premium staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kunt u terecht bij:

BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement:

Warandeberg 3 - 1000 Brussel

of

bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Wettelijke informatie

De Online Spaarrekening Premium is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel. Zoals vermeld in het document 'Essentiële spaardersinformatie' en de bijzondere voorwaarden van de Online Spaarrekening Premium gelden de basisrente en de getrouwheidspremie slechts voor zover het tegoed van de rekening minimaal 12.500 EUR bedraagt. In het licht van de huidige marktrentes, gelden de hieronder vermelde basisrente en getrouwheidspremie voor deze rekening. Dit ongeacht het tegoed van de rekening.

Risico's

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).