Menu

Spaarrekening

Eenvoudig sparen zonder zorgen

Met deze klassieke spaarrekening legt u eenvoudig een spaarreserve aan voor een onbepaalde termijn. U stort geld op uw spaarrekening wanneer u maar wilt. En hebt u uw spaargeld weer nodig? Dan kunt u het altijd onmiddellijk opvragen.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis NV.

Een spaarrekening openen kost u niets

 • uw spaarrekening openen of opzeggen is kostenloos ;
 • geen beheerskosten ;
 • geen maandelijkse bijdragen ;
 • enkel eventuele portkosten.

Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortishebt.

Makkelijk

Met de Spaarrekening kunt u:

 • cash geld opvragen;
 • geld overschrijven naar een andere rekening bij BNP Paribas Fortis op uw naam of op naam van uw kind, ouder, of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);
 • effecten aankopen.

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Zo vergeet u niet te sparen.

 • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • U kiest zelf wanneer het geld van uw rekening gaat (bijvoorbeeld elke vijfde dag van de maand).
 • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

U betaalt als natuurlijk persoon geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2018 voor interesten tot 960 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1 920 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 960 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kunt u terecht bij:  

 • Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.
 • U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Risico

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

De klassieke spaarrekening heeft een rekeningverzekering

De Rekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Wat zijn de voornaamstegedekte risico's?

Wat zijn de voornaamsteniet-gedekterisico’s?

Dekking tegen overlijden door ongeval.

 • Geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking.
 • Het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een externe oorzaak hebben die niets te maken heeft met de verzekerde.

De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

Overlijden als gevolg van:

- een interne medische oorzaak;

- een opzettelijk daad van de begunstigde of uitgevoerd op zijn vraag diens aansporing;

- zelfmoord of poging tot zelfmoord;

- een staat van alcoholintoxicatie.

Wettelijke informatie

De Klassieke spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht en gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Deze spaarrekening is enkel bestemd voor natuurlijke personen.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.