Menu

Langetermijnsparen met Pension Invest Plan

U bouwt een mooi aanvullend pensioen op

Is de lening van uw woning (bijna) afbetaald? Met Pension Invest Plan, een individuele levensverzekering (tak 21), zet u regelmatig een bedrag opzij. Zo vult u uw wettelijke pensioen mooi aan. En dat op een fiscaal vriendelijke manier. Bovendien biedt het Pension Invest Plan een dubbele garantie: u bent zeker dat u uw kapitaal op het einde van de looptijd terugkrijgt (na kosten en taksen) én u kunt rekenen op een gewaarborgde rentevoet.

Kies zelf hoeveel en wanneer u stort, al vanaf 1 euro per dag

U kiest zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort (met een maximum van 2.350 euro in 2019). Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar. Dit bedrag kunt u wijzigen wanneer u wilt. En wilt u eens een jaar overslaan? Dan kan dat.

Krijg 30% belastingvermindering

In 2019 kunt u, afhankelijk van de hoogte van uw beroepsinkomsten, tot 2.350 euro inbrengen op uw belastingaangifte. Op dat bedrag krijgt u 30% belastingvermindering. U betaalt dan tot 705 euro minder belastingen. De belastingvermindering geldt bovendien voor elke belastingplichtige. Dus bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en is ook uw partner belastingplichtig? Dan kunt u er beiden van profiteren wanneer u elk een eigen Pension Invest Plan afsluit.

Stortingen na uw 60ste zijn het voordeligst (als u uw contract vóór uw 55ste bent aangegaan), want u krijgt nog steeds 30% belastingvermindering, maar u hoeft geen belastingen meer te betalen.

Om u te helpen bij het invullen van uw Pension Invest Plan op uw belastingaangifte stuurt AG Insurance u elk jaar een fiscaal attest. Het volstaat om het gestorte bedrag in te vullen in uw aangifte.

Langetermijnsparen of pensioensparen?

U kunt een Pension Invest Plan aangaan in het kader van pensioensparen of in het kader van langetermijnsparen. In beide gevallen hebt u recht op een belastingvermindering. De meeste mensen kiezen voor een Pension Invest Plan in het kader van pensioensparen. Daar is een eenvoudige verklaring voor: als u een woning koopt en fiscale voordelen geniet voor uw woonkrediet, worden de fiscale voordelen doorgaans opgebruikt door uw kapitaalaflossingen en uw interesten. Dan kunt u uw Pension Invest Plan in het kader van langetermijnsparen dus niet meer inbrengen. Gaat u een Pension Invest Plan aan in het kader van pensioensparen? Dan krijgt u wel een belastingvermindering, ook al hebt u al een hypothecaire lening.

Weet u niet wat kiezen? Geen nood, u kunt deze twee fiscale mogelijkheden ook combineren in twee aparte verzekeringsovereenkomsten Pension Invest Plan. Het levert u ook nog eens het grootste belastingvoordeel op.

Wat brengt dit op?

Momenteel bedraagt de rentevoet 0,75% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing sinds 01/08/2017).

Met elke premiestorting bouwt u een gewaarborgd kapitaal op. Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) van elke storting wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt. En zijn de bedrijfsresultaten van AG Insurance positief? Dan kan dit rendement jaarlijks verhoogd worden met een winstdeelneming.

Bovendien betaalt u tot 705 euro minder belastingen. Hoeveel precies hangt af van uw beroepsinkomsten en fiscale situatie.

Aan het einde van de looptijd krijgt u uw volledige kapitaal terug, plus rendement.

En wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum?

Dan wordt 100% van de reserve van het contract (inclusief de winstdeelneming) uitbetaald aan de begunstigde van het contract.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Pension Invest Plan voor langetermijnsparen bedroeg 2,10% in 2018.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Jaar

Globale brutorendement

2014

2015

2016

2017

2018

2,75%

2,65%

2,25%

2,15%

2,10%

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies

Anticipatieve heffing: 10% op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste begonnen bent met langetermijnsparen.

Op eventueel verworven winstdeelneming betaalt u geen belasting.

Bedrijfsvoorheffing: 33,31% als u uw opgebouwde pensioenkapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 5% op de gestorte premie. Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1% per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Uitstapkosten: Geen op einddatum of indien u overlijdt.

Afkoopkosten:

vanaf uw 60ste verjaardag: geen;

vóór uw 60ste verjaardag: 5% van de theoretische afkoopwaarde; bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract: geen.

Hoe kunt u uw Pension Invest Plan opvolgen?

Jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeelneming. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Welke risico’s neemt u met deze spaarverzekering?

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Risico looptijd:

Uw Pension Invest Plan loopt tot uw 65ste verjaardag, of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan moet u het belastingvoordeel terugbetalen en tot 33% belasting betalen. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Pension Invest Plan is een spaarverzekering (tak 21) van AG Insurance, NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be - of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.